Väiksemad kohtuvaidlused

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Leedu

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Seaduse artikli 26 kohaselt arutavad Euroopa väiksemate nõuete menetluste juhtumeid esimese astme kohtud Leedu Tsiviilmenetluse seadustik kehtestatud territoriaalse kohtualluvuse eeskirjade kohaselt. Asjakohase teabe Leedu kohtute kohta ja nende kontaktandmed leiate veebisaidilt „Euroopa justiitsatlas tsiviilasjades“.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Menetlusdokumente võib kohtule esitada kohapeal, posti teel või elektrooniliselt, kasutades elektroonilisi sidevahendeid (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1751 lõige 1). Menetlusdokumentide kohtusse esitamise ja nende elektrooniliste sidevahendite abil isikutele kättetoimetamise kord (edaspidi „menetlus“) kiideti heaks Leedu justiitsministri 13. detsembri 2012. aasta määrusega nr 1R-332. Menetluse punktides 3–4 sätestatakse, et menetlusdokumentide kohtusse esitamiseks elektrooniliste sidevahendite abil tuleb kasutada Leedu kohtute infosüsteemi (LITEKO) avalike elektrooniliste teenuste (VEP) allsüsteemi. LITEKO VEPi allsüsteemi kontodele pääseb juurde Leedu kohtute elektrooniliste teenuste portaali kaudu: https://www.e.teismas.lt.

Menetluse punkti 5 kohaselt peavad LITEKO VEPi allsüsteemi kontole sisenevad isikud oma isiku tuvastama. Selleks võib:

– kasutada riiklikus infosüsteemis pakutavaid vahendeid, mille kaudu osutatakse isikutele elektrooniliselt institutsioonilisi avalikke ja haldusteenuseid seaduses sätestatud korras;

– kasutada kohtu esitatud ühendusandmeid, mis võimaldavad isikut tuvastada.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Seaduse artikli 271 kohaselt annavad menetlusosalistele määruse artikli 11 lõikes 1 osutatud praktilist abi ja teavet asutused, kes pakuvad riigi tagatud esmast õigusabi. Riigi tagatud õigusabi seaduse artikli 15 lõikes 1 on sätestatud, et esmast õigusabi saada soovivad isikud peavad pöörduma oma registreeritud elukoha järgse omavalitsuse täitevasutuse poole või juhul, kui isikul puudub ametlikult registreeritud elukoht, selle omavalitsuse täitevasutuse poole, kus isik elab. Esmast õigusabi osutavate asutuste loetelu on järgmisel veebisaidil: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1751 lõikele 9 kasutavad kohtud elektroonilisi sidevahendeid menetlusdokumentide kättetoimetamiseks advokaatidele, advokaatide abidele, kohtutäituritele, kohtutäiturite abidele, notaritele, riigi- ja munitsipaalettevõtetele, institutsioonidele ja organisatsioonidele, finantsasutustele, kindlustus- ja audiitorettevõtetele, õigusekspertidele, pankrotihalduritele ja restruktureerimise halduritele. Dokumendid toimetatakse elektrooniliselt kätte ka isikutele, kes on õigusaktide või kohtute infosüsteemi halduri sõlmitud lepingu kohaselt kohustatud menetlusdokumente elektrooniliselt vastu võtma. Kohtud kasutavad elektroonilisi sidevahendeid menetlusdokumentide kättetoimetamiseks muudele isikutele, kui nad on kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korraga avaldanud soovi saada menetlusdokumendid kätte elektrooniliste vahendite abil ja on esitanud selleks vajalikud kontaktandmed.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 111 lõike 2 punkti 3 kohaselt tuleb kohtuasja osalise igas menetlusdokumendis märkida, kuidas menetlusdokumendid osalejale kätte toimetatakse. Seda sätet tuleb kohaldada koostoimes määruse artikli 13 lõikega 3.

Kooskõlas menetluse punktiga 22 saadetakse menetlusdokumendid juhul, kui need tuleb isikule kätte toimetada elektrooniliselt, adressaadi LITEKO VEPi allsüsteemi kontole. Menetlusosalist teavitatakse sellest elektroonilise teatega tema LITEKO VEPi allsüsteemi kontol ja esitatud e-posti aadressile. LITEKO VEPi allsüsteemi kontodele pääseb juurde Leedu kohtute elektrooniliste teenuste portaali kaudu:https://www.e.teismas.lt

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1751 lõikele 9 kasutavad kohtud elektroonilisi sidevahendeid menetlusdokumentide kättetoimetamiseks advokaatidele, advokaatide abidele, kohtutäituritele, kohtutäiturite abidele, notaritele, riigi- ja munitsipaalettevõtetele, institutsioonidele ja organisatsioonidele, finantsasutustele, kindlustus- ja audiitorettevõtetele, õigusekspertidele, pankrotihalduritele ja restruktureerimise halduritele. Dokumendid toimetatakse elektrooniliselt kätte ka isikutele, kes on õigusaktide või kohtute infosüsteemi halduri sõlmitud lepingu kohaselt kohustatud menetlusdokumente elektrooniliselt vastu võtma. Kohtud kasutavad elektroonilisi sidevahendeid menetlusdokumentide kättetoimetamiseks muudele isikutele, kui nad on kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korraga avaldanud soovi saada menetlusdokumendid kätte elektrooniliste vahendite abil ja on esitanud selleks vajalikud kontaktandmed.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 111 lõike 2 punkti 3 kohaselt tuleb kohtuasja osalise igas menetlusdokumendis märkida, kuidas menetlusdokumendid osalejale kätte toimetatakse. Seda sätet tuleb kohaldada koostoimes määruse artikli 13 lõikega 3.

Kooskõlas menetluse punktiga 22 saadetakse menetlusdokumendid juhul, kui need tuleb isikule kätte toimetada elektrooniliselt, adressaadi LITEKO VEPi allsüsteemi kontole. Menetlusosalist teavitatakse sellest elektroonilise teatega tema LITEKO VEPi allsüsteemi kontol ja esitatud e-posti aadressile. LITEKO VEPi allsüsteemi kontodele pääseb juurde Leedu kohtute elektrooniliste teenuste portaali kaudu:https://www.e.teismas.lt

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Seaduse artikli 27 kohaselt võetakse Euroopa väiksemate nõuete menetlemisel kohtulõivu, nagu on sätestatud Tsiviilmenetluse seadustik artikli 80 lõike 1 punktis 1. Tsiviilmenetluse seadustik artikli 80 lõike 1 punkti 1 kohaselt arvutatakse rahalises vaidluses iga nõude eest makstavad kohtulõivud nõude summa alusel. Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohaselt tuleb maksta kohtulõivu 3% nõude summast, miinimummakse on 20 eurot.

Kohtulõive võib tasuda pangaülekandega riikliku maksuinspektsiooni eelarvelisele arvelduskontole. Kogu asjakohane ajakohastatud teave on esitatud riikliku maksuinspektsiooni veebisaidil: http://www.vmi.lt/.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Seaduse artikli 29 kohaselt võib Euroopa väiksemate nõuete menetluse alusel tehtud kohtuotsuseid vaidlustada apellatsioonimenetluses. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 301 lõike 3 kohaselt arutavad apellatsioonimenetluses olevaid kohtuasju, mis on seotud esimese astme kohtu otsustega, mis ei ole veel lõplikud, regionaalsed kohtud. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 307 lõikes 1 on sätestatud, et apellatsioonkaebuse võib esitada 30 päeva jooksul alates esimese astme kohtu otsuse vastuvõtmise päevast.

Asjakohase teabe Leedu kohtute kohta ja nende kontaktandmed leiate veebisaidilt „Euroopa justiitsatlas tsiviilasjades“.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Kooskõlas seaduse artikli 30 lõikega 1 vaatab Euroopa väiksemate nõuete menetluse alusel tehtud kohtuotsuse määruse artikli 18 lõikes 1 osutatud juhtudel läbi kohus, kes otsuse tegi.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Määruse artikli 20 lõikes 2 osutatud tõendi puhul aktsepteeritav keel on leedu keel.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Seaduse artikli 31 lõike 1 kohaselt loetakse Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames tehtud ja määruse IV lisas esitatud tüüpvormi D kasutades kinnitatud kohtuotsus täitedokumendiks. Täitedokumendid pööravad täitmisele kohtutäiturid tsiviilkohtumenetluse seadustiku VI osas sätestatud korras. Leedu Vabariigi kohtutäiturite nimekiri on kättesaadav Leedu kohtutäiturite koja veebisaidil: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.