Väiksemad kohtuvaidlused

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Määruses osutatud kohtuotsuseid on pädevad tegema rahukohtud (justices de paix).

Link riiklikule veebisaidile: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel: (+352) 475981-1
Faks: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel: (+352) 808853-1
Faks: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel: (+352) 530529

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Luksemburgis on sidevahendina heaks kiidetud post.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Service d’accueil et d’information juridique (vastuvõtu- ja õigusteabetalitus) – Luxembourg
Cité Judiciaire
Bâtiment JP
L-2080 - Luxembourg
Tel: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique (vastuvõtu- ja õigusteabetalitus) – Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Tel: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE (CEC Luxembourg) (Euroopa tarbijakeskus EIG)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tel: (+352) 268464 1

Faks: (+352) 26845761

E-post: info@cecluxembourg.lu

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Luksemburgis ei ole elektroonilised kättetoimetamis- ja sidevahendid menetlusnormidega veel lubatud ning teabevahetus toimub posti teel.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Vt punkt d.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Luksemburgis ei tule pädevale kohtule Euroopa väiksemate nõuete menetluse korral kohtulõive tasuda.

Pärast kohtuotsuse tegemist võib siiski juhtuda, et kohtulõivud tuleb tasuda seoses otsuse täitmisega, kui võitnud pool seda nõuab.

Kohaldatakse 24. jaanuari 1991. aasta Luksemburgi Suurhertsogiriigi muudetud määrust, millega kehtestatakse kohtutäiturite tasumäärad. Selle küsimuse kohta saate rohkem teavet Luksemburgi Suurhertsogiriigi kohtutäiturite liidu veebisaidilt – Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg: http://www.huissier.lu/ .

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) alusel on ühekordne kindel tasumäär 138 eurot, kui dokumendid toimetab kätte kohtutäitur (huissier de justice).

Makse saab kohtutäituritele teha pangaülekandega.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Kui nõude summa ei ületa 2000 eurot, on rahukohtu otsused lõplikud. Ainus võimalik vaidlustamise viis on esitada edasikaebus õigusküsimuses (pourvoi en cassation).

Kui nõude summa ületab 2000 eurot, saab esimeses astmes tehtud otsuse kaevata edasi ringkonnakohtu (tribunal d’arrondissement) eesistujale esitatava täieliku apellatsioonkaebusega (appel). Apellatsioonkaebuse saab esitada taotlusena, mille esitab kas taotleja või tema advokaat. Soovi korral võib esindajaks valida vanemjuristi (avocat à la cour – apellatsioonikohtu advokaat). Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg on 40 päeva alates kohtuotsuse teatavakstegemisest. Kohtukantselei saadab pooltele kohtukutse vähemalt kaheksa päeva enne asja kohtulikku arutamist. Kui pooled elavad teises ELi liikmesriigis, siis vastavalt uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 167 pikendatakse seda ajavahemikku seoses suurte vahemaadega 15 päeva võrra. Ringkonnakohtu eesistuja arutab asja suuliselt.

Rahukohtu lõplike otsuste ja ringkonnakohtu eesistuja tehtud otsuste peale saab esitada õigusküsimusi puudutavaid apellatsioonkaebusi. Õigusküsimusi puudutavaid apellatsioonkaebusi arutab kassatsioonikohus (Cour de Cassation); seejuures on kohustuslik, et esindajaks oleks vanemjurist.

Link riiklikule veebisaidile: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html.

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel: (+352) 475981 -1

Tribunal d'arrondissement – Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél. :  (+352) 803214-1
Fax : (+352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 - Luxembourg
Tel: (+352) 475981-2369/2373

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Läbivaatamistaotluse üle on pädev otsustama otsuse teinud rahukohtu eesistuja või tema asetäitja.

Läbivaatamistaotluse peab otsuse teinud kohtu kantseleile esitama kirjalikult kas kostja või kostja volitatud esindaja. Soovi korral võib esindajaks olla vanemjurist ning pooled võivad kohtusse tulla kas isiklikult või neid võivad abistada või esindada uue tsiviilkohtumenetluse artiklis 106 osutatud isikud (link: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf – lk 21 jj).

Kohtukantselei saadab vähemalt kaheksa päeva enne asja kohtulikku arutamist pooltele kutse tulla kohtusse. Kui poolte alaline elukoht ei ole Luksemburgis, pikendatakse seda ajavahemikku vastavalt uue tsiviilkohtumenetluse artiklitele 103 ja 167. Rahukohtus arutatakse asja suuliselt.

Link riiklikule veebisaidile: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel: (+352) 475981-1
Faks: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel: (+352) 808853-1
Faks: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel: (+352) 530,529

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Luksemburg aktsepteerib prantsuse ja saksa keele kasutamist.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

1) Luksemburgis täidavad kohtuotsuseid kohtutäiturid.

Kohtutäiturite kontaktandmeid saate vaadata Luksemburgi Suurhertsogiriigi kohtutäiturite liidu veebisaidilt (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/.

2) Määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) artikli 23 tähenduses on pädev asutus ringkonnakohtu eesistuja.

Viimati uuendatud: 05/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.