Väiksemad kohtuvaidlused

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Euroopa väiksemate nõuete menetluses on pädevad otsuseid tegema Malta väiksemate nõuete kohus ja Gozo väiksemate nõuete kohus.

Nende kohtute kontaktandmed on järgmised:

Malta väiksemate nõuete kohus

Telefon: 00356 25902000

E-post: courts.justice@gov.mt

Aadress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Gozo väiksemate nõuete kohus

Telefon: 00356 22156650

E-post: gozocourts@mgoz@gov.mt

Aadress: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Lubatud on järgmised sidevahendid: isiklik kohaletulek kohtukantseleisse, post, faks ja e-post.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Juhul kui tarbija esitab nõude äritegevusega tegeleva isiku vastu, pakub praktilist abi ECC-Net Malta – Euroopa tarbijakeskus Maltal.

Tarbijakeskuse aadress on järgmine:

Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101, Malta.

E-post: ecc.malta@gov.mt

Juhul kui üks äritegevusega tegelev isik esitab nõude teise äritegevusega tegeleva isiku vastu, pakub praktilist abi Malta Enterprise (Malta ettevõtluse arendamise amet).

Ameti aadress on järgmine:

Malta Enterprise Corporation, Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

E-post: info@maltaenterprise.com

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Malta menetlusõiguses ei ole ette nähtud ühtegi elektroonilist teavitamisviisi. Elektroonilised teavitamisviisid ei ole ette nähtud ega lubatud.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Sellist kohustust ei ole ühelgi isikul ega kutsealal.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Riigilõivud on järgmised: 40 eurot vormi A esitamise eest ja 7.20 eurot iga vastustajatele kätte toimetatud teatise eest. Vormi C kasutamise korral tuleb tasuda lõivu 25 eurot ja iga teatise eest 7.20 eurot. Artiklis 15a osutatud makseviis on pangaülekanne.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Malta väiksemate nõuete kohtu otsuse peale võib edasikaebuse esitada Malta apellatsioonikohtule (selle madalama astme pädevuses) ja Gozo väiksemate nõuete kohtu otsuse peale võib edasikaebuse esitada Gozo apellatsioonikohtule (selle madalama astme pädevuses).

Vastavalt Malta seadustekogu 380. peatüki artiklile 8 saab edasikaebuse taotluse esitada kahekümne päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Artikli 8 lõikes 2 on sätestatud, et sõltumata nõude summast võib edasikaebuse alati esitada järgmistel juhtudel:

a) kohtu pädevusega seotud küsimustes;

b) aegumisega seotud küsimustes;

c) 380. peatüki artikli 7 lõike 2 rikkumise korral. Selles artiklis on sätestatud, et kohus peab oma menetluse peatama, kui nõude vältimiseks tõstatatakse küsimus, mis ei kuulu tema pädevusse, ja/või pädevas kohtus on pooleli kohtuasi, mille tulemus mõjutaks väiksemate nõuete kohtule esitatud nõuet;

d) kui väiksemate nõuete kohus on tegutsenud vastuolus õigusaktides sätestatud erapooletuse ja õigluse põhimõtetega ning rikkunud sellega kaebaja õigusi.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Määruse artikli 18 kohased läbivaatamise taotlused esitatakse Malta või Gozo väiksemate nõuete kohtule.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritav keel on malta keel.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Otsuste täitmine kuulub Malta magistraadikohtu või Gozo magistraadikohtu pädevusse, sõltuvalt sellest, kus asub selle isiku elukoht, kelle suhtes otsus täitmisele pööratakse.

Viimati uuendatud: 04/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.