Väiksemad kohtuvaidlused

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Euroopa väiksemate nõuetega seotud asju arutab ja nende kohta teeb otsuseid kohaliku kohtu kohtunik (kantonrechter).

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 33 kohaselt võib nõudevormid esitada elektrooniliselt, tingimusel, et see on kohtu menetlusnormidega lubatud. Praegu ei luba ükski kohus vorme elektrooniliselt esitada. Vorme saab esitada üksnes järgmiselt:

  • posti teel;
  • esitades need kohtukantseleile.

Seoses menetlusõiguse lihtsustamist ja digiteerimist käsitleva õigusaktiga, mis on veel ettevalmistamisel (sealhulgas tsiviilkohtumenetluse seadustiku uus artikkel 33), on rakendusakti lisatud eeskirjad elektroonilise esitamise kohta. Need eeskirjad jõustuvad tõenäoliselt hilisemas etapis.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku uues artiklis 30c sätestatakse, et menetlused tuleb algatada elektrooniliselt. Vastavalt artikli 30c lõikele 4 ei pea dokumente elektrooniliselt esitama füüsilised isikud ja ühendused, kelle põhikiri ei ole notariaalselt kinnitatud, välja arvatud juhul, kui neid esindab professionaalset õigusabi osutav kolmas isik.

Teisest liikmesriigist ei ole praegu võimalik dokumente menetluse algatamiseks elektrooniliselt otse esitada. Dokumente saavad elektrooniliselt esitada teises liikmesriigis asuvad pooled, kellel on Madalmaades professionaalne esindaja. Välisriigis asuvad pooled, kellel ei ole seaduslikku esindajat, aga kes soovivad menetlust algatada, peavad dokumendid esitama paberil.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Praktilist abi saab osutada õigusteabe ja õigusabi amet (Juridisch Loket), täpsemalt Euroopa tarbijateabe keskus, mis kuulub õigusteabe ja õigusabi ameti juurde.

Vt https://www.eccnederland.nl ja http://www.juridischloket.nl.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Määruse artikli 13 lõike 1 kohane kättetoimetamine ja määruse artikli 13 lõike 2 kohane kirjalik teabevahetus toimuvad vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 30e. Pärast eespool osutatud õigusakti jõustumist tegutsevad Madalmaad eeldusel, et menetlused algatatakse elektrooniliselt.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 30e kohaselt tehakse muud dokumendid, mille esitamist ei ole konkreetselt nõutud, ja muu kohtu ning poolte vaheline suhtlus kättesaadavaks elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artikli 30c lõiget 5. Artikli 30c lõike 5 kohaselt esitavad pooled, kes ei ole kohustatud dokumente elektrooniliselt edastama ja kes seda ka ei tee, dokumendid paberil.

Pooltel, kelle elukoht on teises liikmesriigis, ei ole tehnilistel põhjustel veel võimalik menetlusõiguse lihtsustamist ja digiteerimist käsitleva õigusakti kohaselt dokumente otse esitada (vt eespool punkt b) ega neid kohtute digisüsteemi kaudu edastada. Dokumentide elektroonilist esitamist ei nõuta ei välisriikide ettevõtetelt ega füüsilistelt isikutelt. Kui teises liikmesriigis asuval poolel on Madalmaades seaduslik esindaja, toimub menetlus elektrooniliselt ja sel juhul võib kohus ka artikli 13 lõikes 1 osutatud dokumendid elektrooniliselt kätte toimetada.

Pooltele, kellelt ei nõuta dokumentide elektroonilist esitamist ja kellel ei ole seaduslikku esindajat, toimetatakse dokumendid kätte posti teel.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Vt punktis d osutatud teave.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Kohtulõive peavad tasuma üksnes isikud, kes esitavad nõudeid kohalikele kohtutele. Kostjad ei pea kohtulõive tasuma. Mis puudutab kohtulõivude summasid, siis eristatakse Madalmaades

  • alla 500 euro seid või määratlemata summaga nõudeid ja
  • 500-12 500 euro suuruseid nõudeid.

On kolm kindlat tasumäära. Kohaldatav määr oleneb sellest, kas nõude esitaja on juriidiline isik, füüsiline isik või piiratud rahaliste võimalustega füüsiline isik.

Tasumäärad vt aadressil www.rechtspraak.nl.

Kaugmakseid saab Hollandi kohtutele teha pangaülekandega. Kohtu pangakonto andmed esitatakse kohtuametniku saadetud tasude ülevaates (griffienota). Kohtulõivud tuleks kanda üle sellele kontole.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Riiklike õigusnormide kohaselt saab kohaliku kohtu tehtud otsused kaevata edasi apellatsioonikohtusse (gerechtshof), juhul kui tegemist on 1750 eurot või suuremat summat hõlmavate Euroopa väiksemate nõuete menetlusega. Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg on 30 päeva alates otsuse tegemisest.

Madalmaade kohtute kohta saate rohkem teavet aadressil http://www.rechtspraak.nl.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Kostjad saavad esitada kohalikule kohtule, kes tegi otsuse Euroopa väiksemate nõuete menetluses, avalduse otsuse läbivaatamiseks määruse artikli 18 lõikes 1 sätestatud alustel. See avaldus tuleb esitada artikli 18 lõikes 2 osutatud 30päevase tähtaja jooksul.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Määruse artikli 20 lõike 2 kohane kinnitus, mille on andnud teise riigi kohus, tuleb koostada hollandi keeles või tõlkida hollandi keelde.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud otsuse täitmise eest vastutavad asutused on Hollandi kohtutäiturid.

Määruse (EÜ) nr 861/2007 artikli 23 kohaldamise eest vastutavate asutuste kohta vt Euroopa väiksemate nõuete menetluse rakendusakti artikkel 8.

Euroopa väiksemate nõuete menetluse rakendusakti artikkel 8

Määruse artiklites 22 ja 23 osutatud täitmistaotluste suhtes kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklit 438.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 438

1. Täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse selles ringkonnakohtus (rechtbank), kelle pädevusse need üldjuhul kuuluvad või kelle tööpiirkonnas toimus arestimine või kus asub üks või mitu mõjutatud varaüksust või kus peab toimuma otsuse täitmine.

2. Ajutise meetme taotlemiseks saab algatada ka ajutiste meetmete kohaldamise menetluse (kort geding) lõike 1 kohase pädevusega kohtus selle kohtuniku juures, kes arutab esialgse õiguskaitse taotlusi (voorzieningsrechter). Ilma et see piiraks esialgse õiguskaitse taotlusi arutava kohtuniku muid volitusi, saab ta täitmise vajaduse korral teatavaks ajaks või vaidluse kohta otsuse tegemiseni peatada või otsustada, et täitmist saab jätkata või et seda saab jätkata üksnes siis, kui esitatakse tagatis. Kohus võib vara aresti alt vabastada kas tagatise vastu või tagatiseta. Täitmise ajal saab kohtunik anda korralduse parandada puudulikult täidetud vorminõuded, osutades, millised vorminõuded tuleb uuesti täita ning kes peab kandma seonduvad kulud. Kohtunik võib anda korralduse, et asjaga liitunud mis tahes kolmas isik peab nõustuma täitmise jätkumisega või tegema menetluses koostööd, olenemata sellest, kas täitmist taotlev pool on esitanud tagatise või mitte.

3. Kui asjas ei saa algatada ajutiste meetmete kohaldamise menetlust, saab taotlust arutav kohtunik taotluse tagasilükkamise asemel ja nõude esitaja vastaval nõudmisel suunata asja ringkonnakohtusse ja määrata kindlaks asja arutamise kuupäeva. Kostja, kes ei ilmu sel kuupäeval kohtusse ja keda ei esinda kohtus tema advokaat, tunnistatakse mitteilmunuks, kui ta oli sel kuupäeval kutsutud kohtusse, pidades kutset saates nõuetekohaselt kinni kohtukutse esitamiseks ettenähtud tähtajast või tähtajast, mille on nõude esitaja taotlusel määranud esialgse õiguskaitse üle otsustanud kohtunik.

4. Kui otsuse täitmise eest vastutavale kohtutäiturile esitatakse vastuväide, milles nõutakse viivitamatult ajutise meetme võtmist, võib kohtutäitur esitada esialgse õiguskaitse üle otsustanud kohtunikule aruande, mille ta on selles küsimuses koostanud, ja paluda kohtunikul võtta asjaomaste poolte suhtes ajutine meede. Esialgse õiguskaitse üle otsustanud kohtunik peatab täitmise, kuni pooled on kohtusse kutsutud, välja arvatud juhul, kui ta arvab vastuväite iseloomu tõttu, et otsus tuleb teha viivitamata. Kohtutäiturilt, kes kasutab kõnealuseid volitusi ilma täitmist taotleva poole nõusolekuta, võib nõuda kulude tasumist, kui selgub, et tema tegevus ei olnud põhjendatud.

5. Kolmas isik saab täitmise vaidlustada, kutsudes kohtusse nii täitmist taotleva poole kui ka poole, kelle suhtes täitmist taotletakse.

Lõikeid 3 ja 5 muudetakse, et võtta arvesse seni veel ettevalmistamisel olevat õigusakti menetlusõiguse lihtsustamise ja digiteerimise kohta.

3. Kui asja puhul ei saa algatada ajutiste meetmete kohaldamise menetlust, saab taotlust arutav kohtunik taotluse tagasilükkamise asemel ja nõude esitaja vastaval nõudmisel suunata asja ringkonnakohtusse. Kohus, kuhu asi suunatakse, määrab viivitamata kindlaks järgmise menetlusetapi kuupäeva. Kostja, kes ei ilmu sel kuupäeval kohtusse ja keda ei esinda kohtus tema advokaat, tunnistatakse mitteilmunuks juhul, kui ta oli sel kuupäeval kutsutud kohtusse, pidades kutset saates nõuetekohaselt kinni kohtukutse esitamiseks ettenähtud tähtajast või tähtajast, mille on nõude esitaja taotlusel määranud ajutise õiguskaitse üle otsustanud kohtunik.

5. Kolmas isik saab täitmise vaidlustada, kutsudes kohtusse nii nõude esitaja kui ka poole, kelle suhtes täitmist taotletakse.

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.