Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Väiksemad kohtuvaidlused

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Põhja-Iirimaa

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Põhja-Iirimaal on Euroopa väiksemate nõuete menetluses pädev otsuseid tegema krahvkonnakohus (county court). Kohtuasja menetleb esimese astme kohtunik (District Judge).

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Põhja-Iirimaa kohtutele tuleb Euroopa väiksemate nõuete menetluse algatamiseks esitada dokumendid esimese klassi tähtsaadetisena.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Vastavalt artiklile 11 annab praktilist abi Põhja-Iirimaa kohtuamet (Northern Ireland Courts and Tribunals Service), kuid tal ei ole õigust anda määruse kohta õigusalast nõu.

Praktilist abi võivad anda ka kodanike nõuandebüroo (Citizens' Advice Bureau) või muud Põhja-Iirimaal tegutsevad kodanike nõustamiskeskused. Abi võib saada advokaadilt. Kohalike advokaatide kontaktandmed võite saada Põhja-Iirimaa õigusliidult (Law Society for Northern Ireland).

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Menetlusnormide kohaselt ei ole elektrooniline kättetoimetamine ja teabevahetus Põhja-Iirimaal tehniliselt kättesaadavad ega lubatud. Dokumendid tuleb saata esimese klassi tähtsaadetisena.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Põhja-Iirimaal ei ole kellelgi kohustust nõustuda dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Põhja-Iirimaal praegu Euroopa väiksemate nõuete menetluses kohtukulusid tasuda ei tule. See seisukoht on siiski läbivaatamisel.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Põhja-Iirimaal ei saa Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud otsust edasi kaevata.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Läbivaatamise avaldus tuleks esitada kohtuotsuse teinud kohtule. Põhja-Iirimaal on pädev otsuseid läbi vaatama krahvkonnakohus.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21a lõike 1 kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Pädevus artikli 23 kohaldamise eesmärgil on kohtuostuste täitevbürool (Enforcement of Judgements Office) ja vanemtäitevametnikul (Master, Enforcement of Judgements). Sarnaselt siseriiklike väiksemate nõuete menetlustega on Euroopa väiksemate nõuete menetluse võitnud poolel õigus nõuda kohtuotsuse täitmist.

Viimati uuendatud: 23/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.