Väiksemad kohtuvaidlused

Poola

Sisu koostaja:
Poola

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Poola

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kohalikud kohtud (sądy rejonowe) või piirkonnakohtud (sądy okręgowe).

Üldjuhul on (esimeses astmes) pädev kohalik kohus. Samas on piirkonnakohus (esimeses astmes) pädev asjades, milles sisuline pädevus kuulub asja olemusest tulenevalt piirkonnakohtutele sõltumata nõude suurusest. See puudutab näiteks autoriõigusega seotud varalisi nõudeid.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Dokumendid tuleb esitada kirjalikult paberkandjal.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kohalike ja piirkonnakohtute klienditeeninduse bürood (Biura Obsługi Interesantów).

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Elektroonilised sidevahendid ei ole lubatud.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Sellist kohustust ei ole.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Euroopa väiksemate nõuete menetluses tuleb hagejal tasuda 100 Poola zlotti. Sama palju tuleb tasuda ka apellatsioonkaebuse esitamisel.

Tsiviilasjades saab kohtulõivu tasuda ülekandega pädeva kohtu arvelduskontole (konto andmed saab otse kohtust või leiab kohtu veebisaidilt või justiitsministeeriumi veebisaidilt), otse kohtu maksebüroos või tempelmargiga, mille saab osta maksebüroost.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Määruse artikli 7 lõike 2 asjaolude esinemise korral teeb pädev kohus otsuse, mille asjaomane pool võib edasi kaevata teise astme kohtusse (nt kohaliku kohtu otsuse saab edasi kaevata piirkonnakohtusse ja piirkonnakohtu otsuse saab edasi kaevata apellatsioonikohtusse). Apellatsioonkaebus tuleb esitada vaidlustatud otsuse teinud kohtusse kahe päeva jooksul alates põhistatud otsuse apellandile kättetoimetamisest. Kui asjaomane pool ei taotle põhistatud otsuse kättetoimetamist ühe nädala jooksul otsuse väljakuulutamisest (või kui otsus on tehtud kinnisel istungil, siis ühe nädala jooksul otsuse kättesaamisest), hakkab apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg kulgema hetkest, mil tähtaeg selliste taotluste esitamiseks on möödas. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 316 lõige 1, artikli 367 lõige 1 ja artikli 367 lõige 2 koostoimes artiklitega 369 ja 50526). Määruse artikli 7 lõike 3 asjaolude esinemise korral teeb kohus tagaseljaotsuse. Kostja võib tagaseljaotsuse peale esitada kaja tagaseljaotsuse teinud kohtusse. Negatiivse tulemuse korral on hagejal õigus otsus üldkorras edasi kaevata (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 339 lõige 1, artikkel 342 ja artikli 344 lõige 1).

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Avaldus kohtuotsuse tühistamiseks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 50527a). Avaldust on pädev läbi vaatama kohtuotsuse teinud kohus.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Poola keel.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud lahendeid täidavad kohtutäiturid (komornicy). Kohtutäiturite tegevuse peale saab kaebuse esitada pädevasse kohalikku kohtusse (õiguslik alus: tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 767 lõige 1).

Täitmisest keeldumise avaldused tuleb esitada piirkonnakohtusse, kelle tööpiirkonnas asub võlgniku elukoht või registrijärgne asukoht või sellise kohtu puudumise korral piirkonnakohtusse, kelle tööpiirkonnas täitmist taotletakse või täitmine toimub.

Määruse artikli 23 kohaste meetmete täitmise eest vastutab pädev kohalik kohus. Õiguslik alus on tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 115320 lõige 1 ja lõige 2 (kui täitmine toimub Poolas kohtuotsuse alusel, mis tehti Euroopa väiksemate nõuete menetluses teises liikmesriigis) või tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 8202 (kui täitmine toimub Poolas täitedokumendi alusel, milleks on Euroopa väiksemate nõuete menetluses Poola kohtu tehtud kohtuotsus ja mis kannab täidetavaks tunnistamise märget).

Viimati uuendatud: 04/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.