Väiksemad kohtuvaidlused

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Esimeses astmes on väiksemate nõuete menetluses otsuste tegemise pädevus esimese astme kohtutel (judecătoria). Nende otsuse saab esitada edasikaebuse ainult apellatsioonikohtule ja seda 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest. Vt valitsuse erakorralise määruse nr 119/2006 (mis käsitleb teatavate ühenduse õigusaktide rakendamiseks vajalikke meetmeid alates Rumeenia ühinemisest ELiga, heaks kiidetud seadusega nr 191/2007 (muudetud)) paragrahvi I10 artikkel 2.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

 • Vastavalt CCP artikli 148 lõikes 2 sätestatud tavamenetlusele võib isiklikult või esindaja kaudu kohtule esitatud avaldus olla kirjutatud elektroonilises vormis, kui see vastab seadusega ette nähtud tingimustele (see kord kehtib vajaduse korral ka juhul, kui CCP nõuab, et kohtule esitatavad poolte dokumendid, väited või järeldused või muud menetlusdokumendid peavad olema kirjalikud – CCP artikli 148 lõige 3).
 • Vastavalt CCP artikli 199 lõikes 1 sätestatud tavamenetlusele registreeritakse nõudeavaldus (cerere de chemare în judecată), mis on esitatud isiklikult või esindaja kaudu, posti teel, kulleriga või faksi teel või skaneeritult ja e-postiga saadetult või elektroonilise dokumendina, ja lisatakse sellele kättesaamiskuupäevaga tempel.
 • NB! Väiksemate nõuete erimenetluses (mida kohaldatakse sisevaidlustele) algatab nõude esitaja menetluse, täites avalduse vormi ja esitades või saates selle pädevale kohtule posti teel või muul viisil, mis võimaldab vastuvõtuteatise väljastamist (CCP artikli 1029 lõige 1).

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Taotluse vormi täitmisel osutatavad määruse nr 861/2007 (muudetud) artikli 11 lõige 1 kohaselt praktilist abi advokaadid, kelle iga advokatuur on selleks määranud tasuta õigusabi teenuse raames ja kes vahetuvad iga kolme kuu tagant. Sel viisil määratud advokaatide nimekiri ja nende kontaktandmed on avaldatud Rumeenia riikliku advokatuuride ühenduse ja iga advokatuuri veebisaidil ning edastatakse igale kohtule nende ruumides ja kohtuportaalis ülespanekuks. Osutatud praktilise abi eest on advokaadil õigus saada tasu, mis pannakse paika seadusekohaselt sõlmitud protokollis, millega määratakse kindlaks advokaadile kohtuväliste ja õigusabi teenuste osutamise eest makstavad tasud. Advokaadil ei ole õigust saada isikult, keda ta abistas, mingit hüvitist ega muid soodustusi, olenemata selle nimetusest. Vt valitsuse erakorralise määruse nr 119/2006 (mis käsitleb teatavate ühenduse õigusaktide rakendamiseks vajalikke meetmeid alates Rumeenia ühinemisest ELiga, heaks kiidetud seadusega nr 191/2007 (muudetud)) paragrahvi I10 artikkel 1.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

 • CCP artikli 154 lõiked 6 ja 61

Kohtuametnik saab kohtukutseid ja muid menetlusdokumente toimetada kätte ka faksi, e-postiga või muul viisil, millega tagatakse dokumendi sisu saatmine ja kinnitatakse selle kättesaamist, eeldusel et pool on andnud kohtule selleks vajalikud andmed. Kättetoimetatavatele menetlusdokumentidele peab olema lisatud kohtu täiustatud e-allkiri, mis asendab kohtu templit ja kohtuametniku allkirja kui kohtukutse kohustuslikke elemente. Igal kohtul on üks täiustatud e-allkiri, mida kasutatakse kohtukutsetel ja menetlusdokumentidel. Kohtukutsed ja muud menetlusdokumendid loetakse kättetoimetatuks, kui kasutatud süsteemilt on tulnud teade selle kohta, et saaja on need kätte saanud vastavalt tema esitatud andmetele.

 • CCP artikli 205 lõike 2 punkt a

Vastus sisaldab järgmist: kostja ees- ja perekonnanimi, isikukood, alaline asukoht või elukoht või juriidiliste isikute puhul nimi ja registreeritud asukoht ja kui see on asjakohane, siis registrikood või maksukohustuslasena registreerimise number, äriregistri või juriidiliste isikute registri kande number ja pangakonto, kui hageja ei ole seda nõudeavalduses juba märkinud. Kohaldatakse vastavalt artikli 148 lõike 1 teise lause sätteid. Kui kostja elab välisriigis, esitatakse vastuses ka aadress Rumeenias, kuhu saadetakse kõik asjaga seotud teated.

 • CCP artikli 194 punkt a

Nõudeavaldus sisaldab järgmist:

a) poolte ees- ja perekonnanimi, alaline asukoht või elukoht või juriidiliste isikute puhul nende nimi ja registreeritud asukoht. See sisaldab ka taotluse esitaja ja kostja isikukoodi või maksukohustuslasena registreerimise numbrit, äriregistri või juriidiliste isikute registri kande numbrit ja pangakontot, kui pooltel on või neile on kooskõlas seadusega omistatud need identifitseerimistunnused, sellises ulatuses, nagu need taotluse esitajale teada on. Kohaldatakse vastavalt artikli 148 lõike 1 teise lause sätteid. Kui nõude esitaja elab välisriigis, esitatakse vastuses ka aadress Rumeenias, kuhu saadetakse kõik asjaga seotud teated.

 • CCP artikli 148 lõiked 1–3

(1) Kohtutele adresseeritud taotlus tuleb esitada kirjalikult ja peab sisaldama kohtu nime, kellele see on adresseeritud, poolte ees- ja perekonnanime, alalist asukohta või elukohta või kui see on asjakohane, siis nende ettevõtte nime ja asukohta, nende esindajate ees- ja perekonnanime, alalist asukohta või elukohta, kui see on asjakohane, nõude eset ja väärtust ja vajaduse korral nõude aluseid ja allkirja. Taotlus peab, kui see on asjakohane, sisaldama ka poolte selleks määratud e-posti aadressi või lepingu üksikasju ning telefoni-, faksinumbrit ja muud sarnast.

(2) Isiklikult või esindaja kaudu esitatud avaldused võib kirjutada elektroonilises vormis, kui see on kooskõlas seaduses sätestatud tingimustega.

(3) Lõike 2 sätteid kohaldatakse ka juhul, kui käesolev seadustik nõuab, et poolte dokumendid, väited või järeldused või muud menetlusdokumendid tuleb esitada kohtule kirjalikult.

 • CCP artikkel 169

Pärast asja kohtusse andmist võib advokaat või õigusnõustaja, kui pooltel see on, saata avaldused, vastused või muud dokumendid otse kohtule. Sellisel juhul kinnitab taotluse saaja kohtule esitatud koopia kättesaamist või kui see on asjakohane, tegutseb muul viisil, mis tagab menetluse lõpuleviimise.

 • CCP artikli 199 lõige 1

(1) Nõudeavaldus, mis on esitatud isiklikult või esindaja kaudu posti teel, kulleriga, faksiga või skaneeritult ja e-postiga saadetult või elektroonilise dokumendina, registreeritakse ja sellele lisatakse kättesaamiskuupäevaga tempel.

 • CCP artikli 149 lõige 4

(4) Kui avaldus on edastatud kooskõlas seadusega faksi või e-posti teel, peab ametnik automaatselt tegema avaldusest koopiad selle poole kulul, kes on kohustatud seda tegema. Artikli 154 lõike 6 sätted jäävad kehtima.

Väiksemate nõuete erimenetluses (kohaldatakse sisevaidlustes) täidab nõude esitaja menetluse algatamiseks avalduse vormi ja esitab või saadab selle pädevale kohtule posti teel või muul viisil, mis võimaldab vastuvõtuteatise väljastamist (CCP artikli 1029 lõige 1).

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

 • Kui kohus edastab menetlusdokumendid kooskõlas seadusega elektrooniliselt, on pooled kohustatud sel viisil esitatud teated vastu võtma. See kehtib ainult juhul, kui pooled (või nende esindajad, kaasa arvatud juristid) on esitanud oma e-posti aadressi (vt ka vastus punktile d).
 • Kui pool edastab menetlusdokumendid kooskõlas seadusega elektrooniliselt, on pooled kohustatud sel viisil esitatud teated vastu võtma.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

 • Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 (kohtulike tempelmaksude kohta) artikli 10 lõike 1 punkt b, lõiked 2 ja 3

(1) Täitmisega seoses kohaldatakse allpool loetletud avaldustele järgmisi makse:

(…)

b) täitmise, kaasa arvatud esialgse õiguskaitse peatamise avaldus – 50 Rumeenia leud.

(2) Kui täitmine vaidlustatakse, arvutatakse maks vaidlustatud täitmise esemeks olevate kaupade väärtuse alusel või kõnealuse võlasumma alusel, kui võlg on kaupade väärtusest väiksem. Maks ei või ületada 1000 Rumeenia leud, olenemata vaidlusalusest summast. Kui täitmise eset ei ole võimalik rahas hinnata, kehtib täitemenetluse vaidlustamise korral 100 Rumeenia leu suurune maks.

(3) Kui täitemenetluse suhtes esitatud vastuväites viidatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 712 lõikes 2 kehtestatud tingimustel ka faktilistele või sisulistele õiguslikele asjaoludele, määratakse tempelmaks kindlaks vastavalt artikli 3 lõikele 1.

 • Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 (kohtulike tempelmaksude kohta) artikli 33 lõige 1

Kohtulikud tempelmaksud tasutakse ettemaksuna, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

 • Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 (kohtulike tempelmaksude kohta) artikli 40 lõiked 1 ja 2

Kui kohtulikku tempelmaksu tasuma kohustatud isikul ei ole Rumeenias alalist asukohta või elukohta või kui see on asjakohane, registreeritud asukohta, makstakse tempelmaks selle haldusüksuse kohaliku eelarve kontole sularahas, pangaülekandega või online-süsteemi kaudu, kus asub toimingu või avalduse algatanud kohus; see konto on kohalike eelarvetulude eraldi konto kohtulike ja muude tempelmaksude jaoks selles territoriaalses haldusüksuses, kus on füüsilise isiku alaline asukoht või elukoht või kui see on asjakohane, juriidilise isiku registreeritud asukoht.

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud erimenetluses või väiksemate nõuete määruse kohaselt esitatud väiksemate nõuete puhul on maks 50 Rumeenia leud, kui nõude väärtus ei ületa 2 000 Rumeenia leud või 2 000 Rumeenia leuga samaväärset summat eurodes, ning 200 Rumeenia leud, kui nõude väärtus ületab 2 000 Rumeenia leud või samaväärset summat eurodes. Vt erakorralise määruse nr 80/2013 (kohtulike tempelmaksude kohta) artikli 6 lõige 1.

Märkused. Veebisaidil https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx on iga kohtu kohta alljaotis pealkirjaga „Bine de știut“ [Kasulikud üksikasjad], mis sisaldab teavet kontode kohta, kuhu saab tempelmakse tasuda.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

 • Kooskõlas määruse artikliga 17 võib esitada edasikaebuse kohtule (teise astme kohus) 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest (CCP artikli 466 lõige 1, artikli 468 lõige 1 ja artikli 94 lõike 1 punkt k koostoimes artikli 95 lõikega 2).
 • NB! Väiksemate nõuete erimenetluses (kohaldatakse sisevaidlustele) on võimalik esitada ringkonnakohtu otsuse peale edasikaebus ainult üldkohtule ja see tuleb esitada 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest (CCP artikli 1033 lõige 1).

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

 • Tavamenetluse eeskirjad:

– tühistamiskaebus lõpliku otsuse tühistamiseks (contestație în anulare) on võimalik esitada, kui taotluse esitajat ei kutsutud kohtusse nõuetekohaselt ja ta ei viibinud menetlusel kohal; tühistamiskaebus esitatakse sellele kohtule, kelle otsus vaidlustatakse (CCP artikli 503 lõige 1 ja artikli 505 lõige 1);

– kohtuotsuse sisulist läbivaatamist (revizuire) (või läbi vaatamata jätmist) on võimalik nõuda, kui poolt takistasid kohtusse ilmumast ja kohut sellest teavitamast asjaolud, mis ei ole tema kontrolli all; läbivaatamise taotlus tuleb saata sellele kohtule, kes tegi otsuse, mille läbivaatamist nõutakse (CCP artikli 509 lõike 1 punkt 9 ja lõige 2 ja artikli 510 lõige 1);

– poolele, kes ei pea tähtajast kinni, antakse uus tähtaeg ainult juhul, kui ta suudab esitada hilinemise kohta asjakohased põhjendused; sel eesmärgil täidab pool menetlusdokumendi hiljemalt 15 päeva jooksul alates täitmist takistanud sündmuse lõpust ja taotleb samal ajal uut tähtaega; edasikaebuse korral langeb see tähtaeg kokku edasikaebusmenetluse jaoks ette nähtud tähtajaga; uue tähtaja taotlust menetleb kohus, kes on pädev arutama tähtaja jooksul teostatud õigusega seotud avaldust (CCP artikkel 186).

Läbivaatamise taotlus kuulub selle kohtu pädevusse, kelle otsus vaidlustatakse. Vt valitsuse erakorralise määruse nr 119/2006 (mis käsitleb teatavate ühenduse õigusaktide rakendamiseks vajalikke meetmeid alates Rumeenia ühinemisest ELiga, heaks kiidetud seadusega nr 191/2007 (muudetud)) paragrahvi I10 artikkel 3.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Rumeenia keel.

Viimati uuendatud: 26/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.