Väiksemad kohtuvaidlused

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
 • Euroopa väiksemate nõuete menetluses on otsuste tegemise pädevus ringkonnakohtutel (judecătorii) vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 94 lõike 1 punktile k (seadus nr 134/2010, uuesti avaldatud,[1] muudetud, edaspidi „CCP“).

[1] Avaldatud Rumeenia ametlikus väljaandes, I osa, nr 247, 10. aprill 2015.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

 • Vastavalt CCP artikli 148 lõikes 2 sätestatud tavamenetlusele võib isiklikult või esindaja kaudu kohtule esitatud avaldus olla kirjutatud elektroonilises vormis, kui see vastab seadusega ette nähtud tingimustele (see kord kehtib vajaduse korral ka juhul, kui CCP nõuab, et kohtule esitatavad poolte dokumendid, väited või järeldused või muud menetlusdokumendid peavad olema kirjalikud – CCP artikli 148 lõige 3).
 • Vastavalt CCP artikli 199 lõikes 1 sätestatud tavamenetlusele registreeritakse nõudeavaldus (cerere de chemare în judecată), mis on esitatud isiklikult või esindaja kaudu, posti teel, kulleriga või faksi teel või skaneeritult ja e-postiga saadetult või elektroonilise dokumendina, ja lisatakse sellele kättesaamiskuupäevaga tempel.
 • NB! Väiksemate nõuete erimenetluses (mida kohaldatakse sisevaidlustele) algatab nõude esitaja menetluse, täites avalduse vormi ja esitades või saates selle pädevale kohtule posti teel või muul viisil, mis võimaldab vastuvõtuteatise väljastamist (CCP artikli 1029 lõige 1).

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
 • Meil on kavas seadust muuta, et võimaldada käsitleda taotlusi praktilise abi saamiseks vormide täitmisel. Ajakohastame teabe pärast seda, kui vajalikud seadusandlikud muudatused on tehtud.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
 • CCP artikli 154 lõige 6

(6) Kohtukutsed ja muud menetlusdokumendid võib kätte toimetada kohtuametnik ja seda võib teha faksiga, e-posti teel või muul viisil, mis võimaldab dokumendi sisu edastada ja kättesaamist kinnitada, kui pool on esitanud kohtule sel eesmärgil oma kontaktandmed. Kättesaamise kinnitamise eesmärgil saadab kohus koos menetlusdokumendiga ka vormi, mis sisaldab järgmist: kohtu nimi, kuupäev, asjaomase ametniku nimi ja saadetud dokumendid; adressaat peab selle vormi täitma, lisades kättesaamise kuupäeva, selgelt kirjutatud nime ning dokumentide vastuvõtmise eest vastutava isiku allkirja. Vorm tuleb tagastada kohtule faksiga, e-posti teel või muul viisil.

 • CCP artikli 205 lõike 2 punkt a

Vastus sisaldab järgmist: kostja ees- ja perekonnanimi, isikukood, alaline asukoht või elukoht või juriidiliste isikute puhul nimi ja registreeritud asukoht ja kui see on asjakohane, siis registrikood või maksukohustuslasena registreerimise number, äriregistri või juriidiliste isikute registri kande number ja pangakonto, kui hageja ei ole seda nõudeavalduses juba märkinud. Vastavalt kehtivad artikli 148 lõike 1 punkti II sätted. Kui kostja elab välisriigis, esitatakse vastuses ka aadress Rumeenias, kuhu saadetakse kõik asjaga seotud teated.

 • CCP artikli 194 punkt a

Nõudeavaldus sisaldab järgmist:

a) poolte ees- ja perekonnanimi, alaline asukoht või elukoht või juriidiliste isikute puhul registreeritud asukoht. See sisaldab ka nõude esitaja ja kostja isikukoodi või kui see on asjakohane, siis registrikoodi või maksukohustuslasena registreerimise numbrit, äriregistri või juriidiliste isikute registri kande numbrit ja pangakontot, kui pooltel on või neile on kooskõlas seadusega omistatud need identifitseerimistunnused, sellises ulatuses, nagu need nõude esitajale teada on. Kohaldatakse artikli 148 lõike 1 punkti II sätteid. Kui nõude esitaja elab välisriigis, esitatakse vastuses ka aadress Rumeenias, kuhu saadetakse kõik asjaga seotud teated.

 • CCP artikli 148 lõiked 1–3

(1) Kohtutele adresseeritud taotlus tuleb esitada kirjalikult ja peab sisaldama kohtu nime, kellele see on adresseeritud, poolte ees- ja perekonnanime, alalist asukohta või elukohta või kui see on asjakohane, siis nende ettevõtte nime ja asukohta, nende esindajate ees- ja perekonnanime, alalist asukohta või elukohta, kui see on asjakohane, nõude eset ja väärtust ja vajaduse korral nõude aluseid ja allkirja. Taotlus peab, kui see on asjakohane, sisaldama ka poolte selleks määratud e-posti aadressi või lepingu üksikasju ning telefoni-, faksinumbrit ja muud sarnast.

(2) Isiklikult või esindaja kaudu esitatud avaldused võib kirjutada elektroonilises vormis, kui see on kooskõlas seaduses sätestatud tingimustega.

(3) Lõike 2 sätteid kohaldatakse ka juhul, kui käesolev seadustik nõuab, et poolte dokumendid, väited või järeldused või muud menetlusdokumendid tuleb esitada kohtule kirjalikult.

 • CCP artikkel 169

Pärast asja kohtusse andmist võib advokaat või õigusnõustaja, kui pooltel see on, saata avaldused, vastused või muud dokumendid otse kohtule. Sellisel juhul kinnitab taotluse saaja kohtule esitatud koopia kättesaamist või kui see on asjakohane, tegutseb muul viisil, mis tagab menetluse lõpuleviimise.

 • CCP artikli 199 lõige 1

(1) Nõudeavaldus, mis on esitatud isiklikult või esindaja kaudu posti teel, kulleriga, faksiga või skaneeritult ja e-postiga saadetult või elektroonilise dokumendina, registreeritakse ja sellele lisatakse kättesaamiskuupäevaga tempel.

 • CCP artikli 149 lõige 4

(4) Kui avaldus on edastatud kooskõlas seadusega faksi või e-posti teel, peab ametnik automaatselt tegema avaldusest koopiad selle poole kulul, kes on kohustatud seda tegema. Artikli 154 lõike 6 sätted jäävad kehtima.

 • Väiksemate nõuete erimenetluses (mida kohaldatakse sisevaidlustele) algatab nõude esitaja menetluse, täites avalduse vormi ja esitades või saates selle pädevale kohtule posti teel või muul viisil, mis võimaldab vastuvõtuteatise väljastamist (CCP artikli 1029 lõige 1).

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

 • Kui kohus edastab menetlusdokumendid kooskõlas seadusega elektrooniliselt, on pooled kohustatud sel viisil esitatud teated vastu võtma. See kehtib ainult juhul, kui pooled (või nende esindajad, kaasa arvatud juristid) on esitanud oma e-posti aadressi (vt ka vastus punktile d).
 • Kui pool edastab menetlusdokumendid kooskõlas seadusega elektrooniliselt, on pooled kohustatud sel viisil esitatud teated vastu võtma.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
 • Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 (kohtulike tempelmaksude kohta) artikli 10 lõike 1 punkt b, lõiked 2 ja 3

(1) Täitmisega seoses kohaldatakse allpool loetletud avaldustele järgmisi makse:

(…)

b) täitmise, kaasa arvatud esialgse õiguskaitse peatamise avaldus – 50 Rumeenia leud.

(2) Kui täitmine vaidlustatakse, arvutatakse maks vaidlustatud täitmisesse kaasatud kaupade väärtuse alusel või kõnealuse võlasumma alusel, kui võlg on kaupade väärtusest väiksem. Maks ei või ületada 1000 Rumeenia leud, olenemata vaidlusalusest summast. Kui täitmise eset ei ole võimalik rahas hinnata, kehtib täitemenetluse vaidlustamise korral 100 Rumeenia leu suurune maks.

(3) Kui täitemenetluse suhtes esitatud vastuväites viidatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 712 lõikes 2 kehtestatud tingimustel ka faktilistele või sisulistele õiguslikele asjaoludele, määratakse tempelmaks kindlaks vastavalt artikli 3 lõikele 1.

 • Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 (kohtulike tempelmaksude kohta) artikli 33 lõige 1

Kohtulikud tempelmaksud tasutakse ettemaksuna, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

 • Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 (kohtulike tempelmaksude kohta) artikli 40 lõiked 1 ja 2

Kui kohtulikku tempelmaksu tasuma kohustatud isikul ei ole Rumeenias alalist asukohta või elukohta või kui see on asjakohane, registreeritud asukohta, makstakse tempelmaks selle haldusüksuse kohaliku eelarve kontole sularahas, pangaülekandega või online-süsteemi kaudu, kus asub toimingu või avalduse algatanud kohus; see konto on kohalike eelarvetulude eraldi konto kohtulike ja muude tempelmaksude jaoks selles territoriaalses haldusüksuses, kus on füüsilise isiku alaline asukoht või elukoht või kui see on asjakohane, juriidilise isiku registreeritud asukoht.

 • Prognoositavuse kõrge taseme tagamiseks on meil kavas muuta õigusakte, et viia need vastavusse eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2015/2421 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus, ning määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) artikli 15a punkti a nõuetega. Ajakohastame teabe pärast seda, kui vajalikud seadusandlikud muudatused on tehtud.
 • NB! Veebisaidil http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx on iga kohtu kohta alljaotus pealkirjaga „Bine de știut“ [Kasulikud üksikasjad], mis sisaldab teavet kontode kohta, kuhu saab tempelmakse tasuda.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

 • Kooskõlas määruse artikliga 17 võib esitada edasikaebuse kohtule (teise astme kohus) 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest (CCP artikli 466 lõige 1, artikli 468 lõige 1 ja artikli 94 lõike 1 punkt k koostoimes artikli 95 lõikega 2).
 • NB! Väiksemate nõuete erimenetluses (kohaldatakse sisevaidlustele) on võimalik esitada ringkonnakohtu otsuse peale edasikaebus ainult üldkohtule ja see tuleb esitada 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest (CCP artikli 1033 lõige 1).

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
 • Tavamenetluse eeskirjad:

– tühistamiskaebus lõpliku otsuse tühistamiseks (contestație în anulare) on võimalik esitada, kui taotluse esitajat ei kutsutud kohtusse nõuetekohaselt ja ta ei viibinud menetlusel kohal; tühistamiskaebus esitatakse sellele kohtule, kelle otsus vaidlustatakse (CCP artikli 503 lõige 1 ja artikli 505 lõige 1);

– kohtuotsuse sisulist läbivaatamist (revizuire) (või läbi vaatamata jätmist) on võimalik nõuda, kui poolt takistasid kohtusse ilmumast ja kohut sellest teavitamast asjaolud, mis ei ole tema kontrolli all; läbivaatamise taotlus tuleb esitada sellele kohtule, kes tegi otsuse, mille läbivaatamist nõutakse (CCP artikli 509 lõike 1 punkt 9 ja lõige 2 ja artikli 510 lõige 1);

– poolele, kes ei pea tähtajast kinni, antakse uus tähtaeg ainult juhul, kui ta suudab esitada hilinemise kohta asjakohased põhjendused; sel eesmärgil täidab pool menetlusdokumendi hiljemalt 15 päeva jooksul alates täitmist takistanud sündmuse lõpust ja taotleb samal ajal uut tähtaega; edasikaebuse korral langeb see tähtaeg kokku edasikaebusmenetluse jaoks ette nähtud tähtajaga; uue tähtaja taotlust menetleb kohus, kes on pädev arutama tähtaja jooksul teostatud õigusega seotud avaldust (CCP artikkel 186).

 • Meil on kavas muuta õigusakte, et viia need vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2015/2421, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus, ning määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus. Ajakohastame teabe pärast seda, kui vajalikud seadusandlikud muudatused on tehtud.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Rumeenia keel.

Viimati uuendatud: 22/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.