Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Väiksemad kohtuvaidlused

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Euroopa väiksemate nõuete menetluses on Šotimaal pädev otsuseid tegema esimese astme kohus (Sheriff Court) ja kõiki asju menetleb esimese astme kohtunik.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Šotimaa kohtud aktsepteerivad Euroopa väiksemate nõuete menetluse algatamiseks samasuguseid sidevahendeid nagu riigisiseses lihtmenetluses, mis algatatakse tavalise posti teel. Samuti võib nõude esitaja esitada nõudevormi asjaomasele esimese astme kohtule selle tööajal isiklikult. Šotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS)) veebisaidil leiate teavet kõikide Šotimaa esimese astme kohtute asukohtade kohta, lisatud on ka nende kontaktandmed ja tööaeg: ScotCourts.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Esimese astme kohtu kantselei aitab täita nõude vormi A, kuid antud abi ei tohi siiski sisaldada õigusnõustamist. Tasuta nõu ja abi Euroopa väiksemate nõuete menetlemisel võib küsida ka õigusnõunikult või mõnelt järgmiselt organisatsioonilt:

 • Šotimaa õiguskeskuste liit;
 • kodanike nõustamise büroo;
 • tarbijakaitsekeskus;
 • tarbijakaitseosakond;
 • nõustajad Aberdeeni, Airdrie, Dundee, Edinburgh, Hamiltoni ja Kilmarnocki esimese astme kohtus.

Kohalike õigusnõunike kontaktandmed võite saada ka Šotimaa õigusliidult (Law Society of Scotland).

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Kui kaitsja aadress on Ühendkuningriigis, tuleb dokumendid toimetada kätte toimetada esimese klassi tähtsaadetisena. Kui kaitsja aadress on väljaspool Ühendkuningriiki, tuleb dokumendid kätte toimetada tähitud kirjaga.

Šotimaa menetlusõiguse kohaselt ei ole elektrooniline kättetoimetamine võimalik. Pooled võivad siiski edastada elektrooniliselt teavet nõudega seotud küsimuste kohta, kui eeskirjades või kohtu kodukorras (Rules of Court) ei ole nõutud, et nad peavad teabe ametlikult saatma või vastu võtma. Kõik sellised teated võib saata asjaomase esimese astme kohtu üldisel e-posti aadressil. Esimese astme kohtu kantseleil ei ole siiski lubatud anda õigusnõu.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Šotimaal ei ole kellelgi kohustust nõustuda dokumentide kättetoimetamisega elektrooniliselt.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Praegu kehtivad lõivud (kehtivad alates 1. aprillist 2019):

 • kui nõude väärtus ei ole suurem kui 250 eurot – 19 naelsterlingit;
 • kõikide muude nõuete korral 104 naelsterlingit;
 • kohtu teavitamine kavatsusest esitada kaebus – 61 naelsterlingit.

Alates 1. aprillist 2020 makstavad lõivud on järgmised:

 • kui nõude väärtus ei ole suurem kui 250 eurot – 19 naelsterlingit;
 • kõikide muude nõuete korral 106 naelsterlingit;
 • kohtu teavitamine kavatsusest esitada kaebus – 62 naelsterlingit.

Teatavatel asjaoludel võib kaebuse esitajal olla õigus kohtulõivude tasumisest vabastamisele; vt:

Lõivudest vabastamine

Makseviisid:

 • Šotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service) nimele väljastatud tšekiga;
 • deebet- ja krediitkaardiga – palun kontrollige, milliseid kaarte asjaomases kohtus aktsepteeritakse;
 • Šotimaa kohtuameti nimele väljastatud rahakaardiga;
 • sularahas (ei soovitata, kui lõiv tasutakse posti teel).

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Nagu siseriikliku lihtmenetluse puhul, on ka Euroopa väiksemate nõuete menetluses võimalik esimese astme kohtuniku otsus edasi kaevata. Kaebus tuleb esitada teise astme kohtule ja võimalik on esitada ainult kassatsioonkaebus. Teise astme kohtu otsus on lõplik ega kuulu edasisele läbivaatamisele.

Kaebuse esitamine on kaheetapiline menetlus.

1. etapp – 2016. aasta kõrge tsiviilkohtu määruse (Act of Sederunt) (lihtmenetlus (Simple Procedure)) artikli 16 lõige 2 sätestab siseriiklikus lihtmenetluses kaebuse esitamise tähtajaks 4 nädalat alates lõpliku otsuse saatmise kuupäevast ning seda tähtaega kohaldatakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse suhtes. Kaebuste esitamise menetlusi on kirjeldatud 2016. aasta kõrge tsiviilkohtu määruse (lihtmenetlus) 16. osas.

2. etapp – kui kaebus on teise astme kohtule edastatud, kohaldatakse teise astme kohtute suhtes kehtivaid norme, mis on sätestatud 2016. aasta kõrge tsiviilkohtu määruse (lihtmenetlus) 16. osas ning kõrge tsiviilkohtu määruse (2015. aasta teise astme kohtu kodukord) 2., 4., 5. ja 6. osas.

Kohtu kodukorraga saate tutvuda siin: ScotCourts

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

2008. aasta kõrge tsiviilkohtu määruse (muudetud) (esimese astme kohtu Euroopa väiksemate nõuete menetluse eeskirjad) (Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008) artikli 5 lõige 1 sätestab, et läbivaatamistaotlus esitatakse vormil 3 (mis on esitatud kodukorra lisas). Artiklis 5 on sätestatud, et kohtunik võib teha otsuse, mida ta peab sobivaks sellise taotluse menetlemiseks. Muul juhul järgitakse menetluse puhul määruse artiklit 18.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 1 punkti a kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Šotimaal on otsuseid pädevad täitma esimese astme kohtute esimese astme kohtu ja kõrge tsiviilkohtu kohtutäiturid. Võlausaldajad annavad neile korralduse esimese astme kohtute väljastatud kohtuotsuste või -määruste täitmiseks võlgnike suhtes.

Määruse artikli 23 kohaselt võib kohtule (mis on pädev asutus) võib esitada taotluse täitmine peatada (erandlikel asjaoludel) või seda piirata. 2008. aasta kõrge tsiviilkohtu määruse (muudetud) (esimese astme kohtu Euroopa väiksemate nõuete menetluse eeskirjad) artikli 5 kohane taotlus Šotimaa kohtule tuleb esitada vormil 5. 2008. aasta eeskirjade artikli 5 lõike 4 kohaselt võib esimese astme kohtunik (kohus) teha otsuse, mida ta peab sobivaks sellise taotluse menetlemiseks.

Kohtuotsuse täitmise eest vastutab võitnud pool. Kohus ei saa seda tema nimel teha. Samuti kannab ta täitemeetmete kulud, mis on siiski võimalik vastaspoolelt sisse nõuda.

Viimati uuendatud: 22/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.