Väiksemad kohtuvaidlused

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Hispaania

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Esimese astme kohus (juzgado de primera instancia) ja kaubanduskohus (juzgado de lo mercantil), nagu on sätestatud Hispaania kohtute konstitutsioonilise seaduse (Ley Orgánica del Poder Judicial) artikli 86b lõikes 2, eelkõige juhul, kui nõue on seotud veolepingust tuleneva nõudega.

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Avaldusi saab esitada pädevale kohtule isiklikult või postiga. Lisaks lubavad Hispaania kohtud avaldusi esitada selle asutuse elektrooniliste kohtute (sedes judiciales electrónicas) kaudu, kes vastutab õigusemõistmise eest.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Praktilist abi vormide täitmiseks või lisainfot Euroopa väiksemate nõuete menetluse ja lahendi tegemiseks pädevate asutuste kohta saavad pooled kohtute loetletud kodanike nõustamisbüroodest (oficinas de atencion ciudadana).

Avalduste esitamiseks elektrooniliste kohtute kaudu pakutakse tehnilist nõustamisteenust.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Elektrooniliste kohtute kaudu.

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Kohtuga suhtlemiseks peavad elektroonilisi sidevahendeid kasutama järgmised isikud:

a) juriidilised isikud;

b) üksused, kes ei ole juriidilised isikud;

c) erialatöötajad, kes tegutsevad valdkonnas, milles tuleb end kutseühenduses registreerida, et suhelda oma kutsetegevuse raames ametlikult kohtuasutustega ja teha nendega erinevaid toiminguid;

d) notarid ja kohtusekretärid;

e) selliste huvitatud isikute esindajad, kes on kohustatud kohtuga suhtlema elektrooniliste vahendite kaudu;

f) avaliku teenistuse ametnikud ametlikuks suhtlemiseks ja toimingute tegemiseks oma ametiülesannete täitmisel.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Euroopa väiksemate nõuete menetluse korral kohtulõivu tasuda ei tule.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Alla 3000 euro jäävate nõuete kohta tehtud otsuste peale ei ole võimalik esitada apellatsioonkaebust.

3000 kuni 5000 euro suuruste nõuete kohta tehtud otsuste peale saab esitada apellatsioonkaebuse algse otsuse teinud kohtule, kes hindab selle vastuvõetavust ja selle edastamist lahendamiseks provintsikohtule (Audiencia Provincial). Apellatsioonkaebus tuleb esitada 20 tööpäeva jooksul pärast lahendi teatavaks tegemise kuupäeva.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Apellatsioonkaebuse esitamine toimub tavamenetluse jaoks ette nähtud tingimustel.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Hispaania ja inglise keel.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Esimese astme kohus ja kaubanduskohus, nagu on sätestatud Hispaania kohtute konstitutsioonilise seaduse artikli 86b lõikes 2, eelkõige juhul, kui nõue on seotud veolepingust tuleneva nõudega.

Viimati uuendatud: 11/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.