Väiksemad kohtuvaidlused

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed

Artikli 25 lõike 1 punkt a – Pädevad kohtud

Euroopa väiksemate nõuete menetluse algatamise avaldust on pädev läbi vaatama piirkonnakohus (tingsrätt).

Artikli 25 lõike 1 punkt b – Sidevahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rootsi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Avaldused Euroopa väiksemate nõuete menetluse algatamiseks tuleb esitada pädevale piirkonnakohtule otse või posti teel.

Artikli 25 lõike 1 punkt c – Asutused või organisatsioonid, kes pakuvad praktilist abi

Piirkonnakohus või kui Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud otsuse suhtes on esitatud edasikaebus, apellatsioonikohus (hovrätt) või ülemkohus (Högsta domstolen). Teave on kättesaadav ka Rootsi kohtute veebisaidil http://www.domstol.se/.

Artikli 25 lõike 1 punkt d – Elektroonilised kättetoimetamisviisid ja sidevahendid ning nende kasutamisega nõustumise vahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rootsi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Ametiasutus võib dokumente kätte toimetada elektrooniliselt (nt e-posti või faksi teel). Esimene kaalutlus kättetoimetamismeetodi valikul on see, et edastamine peaks sobima dokumendi sisu ja suurusega ja tooma endaga kaasa võimalikult väikesed kulud ja vähese ebamugavuse. Dokumente ei tohi kätte toimetada viisil, mis on juhtumi asjaolusid arvestades ebasobiv.

Muu kirjaliku teate võib saata postiga või elektrooniliselt (nt e-posti või faksi teel).

Artikli 25 lõike 1 punkt e – Isikud või kutsealade esindajad, kellel on seadusjärgne kohustus nõustuda elektrooniliste sidevahendite abil toimuva dokumentide kättetoimetamise või muu kirjaliku suhtlusega

Dokumentide elektroonilise kättetoimetamise aktsepteerimine ei ole kohustuslik.

Artikli 25 lõike 1 punkt f – Riigilõiv ja makseviisid

Taotluse esitamise lõiv on 900 SEK. Selle võib maksta kaardiga (Mastercard/Visa) või pangaülekandega Rootsi kohtute veebisaidi kaudu http://www.betala.domstol.se/.

Artikli 25 lõike 1 punkt g – Edasikaebamismenetlus ja pädev kohus, kellele edasikaebus esitada

Edasikaebuse piirkonnakohtu otsuse suhtes võib esitada apellatsioonikohtule. Edasikaebused peavad jõudma piirkonnakohtusse kolme nädala jooksul alates kuupäevast, mil pooled otsuse kätte saavad. Edasikaebused tuleb adresseerida pädevale apellatsioonikohtule.

Kui üks pool on esitanud piirkonnakohtu otsuse suhtes edasikaebuse, võib teine pool lisaks eespool märgitule esitada edasikaebuse otsuse suhtes ühe nädala jooksul alates päevast, mil lõpeb esimese poole edasikaebuse esitamise tähtaeg. Edasikaebus muutub kehtetuks, kui esimene edasikaebus tagasi võetakse või muul põhjusel kehtetuks muutub.

Edasikaebuse apellatsioonikohtu otsuse suhtes võib esitada ülemkohtule. Edasikaebused peavad jõudma apellatsioonikohtusse nelja nädala jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast.

Artikli 25 lõike 1 punkt h – Läbivaatamise taotlemise menetlus ja läbivaatamiseks pädevad kohtud

Otsuse läbivaatamise taotlused tuleb esitada pädevale apellatsioonikohtule.

Artikli 25 lõike 1 punkt i – Aktsepteeritavad keeled

Kinnitus Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud otsuse kohta tuleb selle aktsepteerimiseks välja anda rootsi või inglise keeles või tõlkida nendesse keeltesse.

Artikli 25 lõike 1 punkt j – Ametiasutused, kelle pädevusse kuulub täitmine

Otsuste Rootsis täitmisele pööramise pädevus on Rootsi täitevametil (Kronofogdemyndigheten), kes võtab vastu ka otsuseid vastavalt artiklile 23.

Viimati uuendatud: 16/01/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.