Väiksemad kohtuvaidlused

Määrusega nr 861/2007 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid

Üldine teave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, eesmärk on täiustada ja lihtsustada selliseid tsiviil- ja kaubandusasjade alaseid menetlusi, mille puhul nõude väärtus ei ületa 5000 eurot.

Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, välja arvatud Taani.

Väiksemate nõuete menetlus toimib standardvorme kasutades. Tegemist on kirjaliku menetlusega, välja arvatud juhul, kui kohus peab vajalikuks korraldada suulise ärakuulamise.

Kui kohtul on olemas vajalik varustus, võidakse suuline ärakuulamine korraldada tele- või videokonverentsina.

Määrusega on vaidluste lahendamise kiirendamiseks kehtestatud pooltele ja kohtule ka tähtajad.

Määruses on nähtud ette neli standardvormi.

Te ei tea, kas teie kaebuse puhul saab kasutada Euroopa maksekäsumenetlust või Euroopa väiksemate nõuete menetlust? Otsust aitab teha leheküljel Veebivormid pakutav abivahend.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja vormid, mida võite oma arvutis täita ja välja trükkida.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Lingid

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus  PDF (993 Kb) et

Praktiline juhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohaldamiseks  PDF (2377 Kb) et

Euroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Euroopa piiriülesed menetlused – Väiksemad kohtuvaidlused


*kohustuslikud andmed
Viimati uuendatud: 01/04/2022

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.