Vähäiset vaatimukset

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Itävalta

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2421) mukaisessa ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä asiallinen toimivalta on Itävallassa piirituomioistuimilla (Bezirksgericht). Jollei alueellista toimivaltaa voida määrittää tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 perusteella, se määräytyy tuomioistuinten toimivallasta annetun Itävallan lain (Jurisdiktionsnorm) mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2421) mukaiset asiakirjat voi toimittaa – paitsi paperilla – myös sähköisesti tuomioistuinten verkkopohjaisen sähköisen asioinnin järjestelmän (ERV) välityksellä. Sähköisen asioinnin järjestelmä on periaatteessa kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöiden käytettävissä. Teknisinä edellytyksinä ovat tosin erityinen tietokoneohjelma ja välittäjän palvelut. Ajantasaistettu luettelo välittäjistä on saatavilla osoitteessa

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Lisäksi asiakirjoja ja liitteitä voi toimittaa sähköisessä muodossa käyttämällä kansalaiskorttitoimintoa (Bürgerkarte) (sirukortti tai sähköinen allekirjoitus, ks. http://www.buergerkarte.at/) oikeuslaitoksen verkkosivustolla https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html käytettävissä olevien verkkolomakkeiden avulla.

Asiakirjoja ei voi lähettää faksilla eikä sähköpostitse.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Jos Itävallalla on asiassa kansainvälinen toimivalta, asianosaiset voivat saada apua ja yleistä tietoa toimivaltaiselta piirituomioistuimelta.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Tuomioistuimet voivat käyttää sähköisessä tiedoksiannossa asianosaisille tai näiden edustajille tuomioistuinten verkkopohjaista sähköisen asioinnin järjestelmää (ERV). Kyseessä on tarkkojen teknisten sääntöjen mukainen tietojen toimitustapa tunnistettujen käyttäjien ryhmän sisällä. Sähköisen asioinnin järjestelmä on periaatteessa kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöiden käytettävissä. Teknisinä edellytyksinä ovat erityinen tietokoneohjelma ja välittäjän palvelut. Ajantasaistettu luettelo välittäjistä on saatavilla osoitteessa

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Ellei tiedoksiantoa voida suorittaa sähköisen asioinnin järjestelmän kautta, sähköinen tiedoksianto voi tapahtua myös asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan lain (Zustellgesetz) 3 osan säännösten (28 § ja sitä seuraavat pykälät) mukaisesti hallintoyksikön tiedoksiantopalvelun kautta.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Itävallan tuomioistuinten sähköisen asioinnin järjestelmää (mutta ei muita sähköisiä tiedoksiantojärjestelmiä) ovat velvollisia käyttämään asianajajat sekä puolustusasianajajat rikosasioissa, notaarit, luotto- ja rahoituslaitokset (pankkilain (BWG) 1 §:n 1 ja 2 momentti), vuoden 2016 vakuutusvalvontalain (VAG 2016) 1 §:n 1 momentin 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut yritykset, sosiaalivakuutuslaitokset (sosiaalivakuutuslain (ASVG) 23–25 §, elinkeinonharjoittajien sosiaalivakuutuksesta annetun lain (GSVG) 15 §, maatalousyrittäjien sosiaalivakuutuksesta annetun lain (BSVG) 13 §, virkamiesten sairaus- ja tapaturmavakuutuksista annetun lain (B-KUVG) 9 § ja notaarien vuoden 1972 sosiaalivakuutuslain (NVG 1972) 4 §), eläkelaitokset (sosiaalivakuutuslain (ASVG) 479 §), rakennustyöntekijöiden loma- ja irtisanomiskorvauskassa (rakennustyöntekijöiden lomista ja korvauksista annetun lain (BUAG) 14 §), apteekkialan palkkarahasto (palkkarahastoista annetun vuoden 2002 lain 1 §), maksukyvyttömyyskorvausrahasto (palkkaturvasta maksukyvyttömyystilanteissa annetun lain (IESG) 13 §), IEF-Service GmbH (IEF-Service-GmbH:sta annetun lain 1 §), Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto (sosiaalivakuutuslain (ASVG) 31 §), talousrikoksiin erikoistunut Finanzprokuratur-syyttäjänvirasto (Finanzprokuratur-syyttäjänvirastosta annetun lain (ProkG) 1 §) ja asianajajaliitot.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Itävallan oikeudenkäyntimaksuja koskevassa lainsäädännössä ei ole erillisiä säännöksiä eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä. Ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn vaatimuksen ja sen jälkeisen menettelyn osalta sovelletaan tuomioistuinmaksuja koskevan lain (Gerichtsgebührengesetz, GGG) maksutariffia 1 (TP 1). Muutoshakemukseen ja sen jälkeiseen menettelyyn toisessa oikeusasteessa sovelletaan tuomioistuinmaksuja koskevan lain maksutariffia 2 (TP 2), joka koskee kaikkia kansallisia siviilikanteita.

Tuomioistuinmaksujen suuruus määräytyy riita-asian arvon mukaan (alkuperäinen ja myöhemmin vaatimuksen laajentamisen myötä esitetty arvo) tai muutoksenhaun kohteena olevan arvon sekä osapuolten lukumäärän mukaan. Voimassa olevat maksut voi tarkistaa liittovaltion oikeustietojärjestelmästä (https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/; sivulta ”Bundesrecht konsolidiert” syöttämällä riville ”Titel, Abkürzung” kirjaimet GGG ja riville ”Paragraph” numeron 32).

Maksutavoista säädetään tuomioistuinmaksuja koskevan lain 4 §:ssä. Sen mukaan maksut voi maksaa pankkikortilla, jossa on Bankomat-toiminto, tai luottokortilla, tilillepanona tai tilisiirtona toimivaltaisen tuomioistuimen tilille taikka käteismaksuna kyseisessä tuomioistuimessa.

Lisäksi kaikki maksut voi suorittaa myös suoraveloituksella, jos tuomioistuimelle (tai Itävallan oikeusjärjestelmälle yleisesti) on annettu valtuutus periä maksuvelvollisen ilmoittamalta tililtä tuomioistuinmaksuja tuomioistuimen tilille ja asiakirjoissa ilmoitetaan tiedot tilistä, jolta maksuja on tarkoitus veloittaa, sekä veloituksen enimmäismäärä.

Jos asiakirjoja toimitetaan tuomioistuinten sähköisen asioinnin järjestelmän (ERV) kautta, maksut on maksettava suoraveloituksena. Tässä tapauksessa ei ole mahdollista ilmoittaa veloituksen enimmäismäärää.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Itävallan piirituomioistuinten tuomioihin, jotka ne ovat antaneet ensimmäisenä oikeusasteena eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2421) mukaisessa menettelyssä, voi hakea muutosta. Muutoshakemus on jätettävä kirjallisesti neljän viikon kuluessa tuomion tiedoksiannosta siihen piirituomioistuimeen, joka antoi tuomion ensimmäisenä oikeusasteena. Muutoshakemuksessa on oltava asianajajan allekirjoitus. Asianosaisen on käytettävä asianajajaa myös hakemusta seuraavassa muutoksenhakumenettelyssä.

Jos pääasiassa annettua tuomiota ei riitauteta, mahdollinen kuluja koskeva valitus on tehtävä erillisenä kuluja koskevana muutoksenhakukanteena. Valitus on jätettävä tuomion antaneelle tuomioistuimelle 14 päivän kuluessa tuomion tiedoksiannosta.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Itävallan siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung) 548 §:n 5 momentin mukaan tuomioistuin, joka vastaa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ensimmäisenä oikeusasteena, vastaa myös asetuksen 18 artiklan mukaisesta tuomion uudelleen tutkimisesta.

Uudelleentutkimismenettely edellyttää vastaajan nimenomaista pyyntöä. Siinä vastaajan on esitettävä perustellut syyt uudelleentutkimispyynnölleen. Tuomioistuin tutkii uudelleen ainoastaan vastaajan väitteet. Se määrää asialle suullisen kuulemisen vain, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.

Jos tuomioistuin katsoo, etteivät asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaiset edellytykset täyty, se hylkää pyynnön 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällöin alkuperäinen tuomio jää voimaan. Tästä päätöksestä voi valittaa. Jos taas asetuksen 18 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät, ja tuomioistuin katsoo siis esitetyt perustelut oikeutetuiksi, se julistaa alkuperäisen tuomionsa mitättömäksi eli kumoaa sen. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikeusriita palautuu tilanteeseen, jossa se oli ennen mitättömäksi julistamiseen johtanutta vaihetta. Asetuksen 18 artiklan mukaisen uudelleentutkimisen aikana vastaaja voi asetuksen 23 artiklan mukaisesti hakea täytäntöönpanevassa valtiossa täytäntöönpanon keskeyttämistä tai rajoittamista.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Asetuksen 21 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hyväksytty kieli on saksa.

Saksan kielen lisäksi Itävallan kansalaiset ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevien valtioiden kansalaiset voivat käyttää virkakielenä Oberpullendorfin ja Oberwartin piirituomioistuimissa unkarin kieltä, Ferlachin, Eisenkappelin ja Bleiburgin piirituomioistuimissa sloveenin kieltä ja Eisenstadtin, Güssingin, Mattersburgin, Neusiedl am Seen, Oberpullendorfin ja Oberwartin piirituomioistuimissa kroaatin kieltä.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Täytäntöönpanomenettelystä sekä 23 artiklan soveltamisesta vastaavat piirituomioistuimet. Alueellinen toimivalta määräytyy Itävallan täytäntöönpanolain (Exekutionsordnung) mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 07/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.