Vähäiset vaatimukset

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Belgia

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Belgian oikeudenkäyntilain (Code judiciaire, Gerechtelijk Wetboek) mukaan aineellinen toimivalta käsitellä eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaisia asioita on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimilla (Tribunal de première instance / Rechtbank van eerste aanleg) ja kauppatuomioistuimilla (Tribunal de l’entreprise / Ondernemingsrechtbank).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut menettelyssä tuomioistuinten käytettävissä olevat viestintäkeinot ovat Belgiassa asetuksen liitteessä I esitetyn vakiolomakkeen A ja tarvittavien liitteiden toimittaminen alueellisesti toimivaltaisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon joko suoraan TAI postitse kirjattuna kirjeenä.

Lähiaikoina vakiolomake A pitäisi voida toimittaa myös sähköisesti.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamo voi avustaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa yleistä tietoa.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Belgiassa oikeudellisten asiakirjojen ja tuomioistuimen päätösten tiedoksianto (signification, betekening) tapahtuu haastemiehen (huissier de justice, gerechtsdeurwaarder) välityksellä. Lähiaikoina tällainen tiedoksianto pitäisi voida toimittaa myös sähköisesti.

Tietyissä tapauksissa tiedoksianto voidaan toimittaa postitse tai laissa säädetyissä tapauksissa faksitse (notification, kennisgeving). Lähiaikoina myös tällainen tiedoksianto pitäisi voida toimittaa sähköisesti.

Lisätietoa asiakirjojen tiedoksiantamisesta Belgiassa on asianomaisella Euroopan oikeusportaalin sivulla.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

/

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tätä asiaa käsitellään oikeudenkäyntilaissa (1017–1022 §), jossa säädetään erikseen todistajanpalkkion maksamisesta (953 §). Lisäksi rekisteröintimaksuihin liittyvistä seikoista säädetään rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetussa laissa (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, 142 § ja sitä seuraavat pykälät ja 268 § ja sitä seuraavat pykälät).

Oikeudenkäyntilain 108 §:ssä täsmennetään, mistä kulut aiheutuvat:

1. Erilaiset kirjaamo- ja rekisteröintimaksut: Kirjaamomaksuilla katetaan asiakirjojen kirjaamisesta, laatimisesta ja toimittamisesta aiheutuvat kulut (ks. rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetun lain 268 § ja sitä seuraavat pykälät).

Rekisteröintimaksu peritään päätöksistä, joissa vaatimuksen arvo on yli 12 500 euroa (oikeudenkäyntimaksut pois lukien). Maksun suuruus on 3 prosenttia vaatimuksen arvosta. Vähäisiä vaatimuksia koskevissa asioissa ei peritä rekisteröintimaksua.

2. Oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvät kustannukset, palkat ja palkkiot

3. Oikeaksi todistettu jäljennös tuomiosta

4. Tutkintatoimista aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien todistajien ja asiantuntijoiden palkkiot. Tämä maksu on 27.7.1972 annetun asetuksen mukaan todistajaa kohti 200 Belgian frangia eli nykyrahassa noin 5 euroa. Määrään lisätään matkakorvaus.

Oikeudellinen asiantuntija voi määrittää palkkionsa itse, kunhan sen laskutapa on selkeästi eritelty. Tuomari voi tarvittaessa alentaa lopullisten oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärää (jos on esimerkiksi laskutettu aiheettomista toimenpiteistä).

5. Tuomarien ja syyttäjien, kirjaajan ja osapuolten matka- ja oleskelukustannukset, kun matka perustuu tuomarin määräykseen, ja yksinomaan oikeudenkäyntiä varten laadituista asiakirjoista aiheutuvat kustannukset

6. Oikeudenkäyntikorvaus (oikeudenkäyntilain 1022 §): hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneelle osapuolelle kiinteämääräisen korvauksen tämän asianajokuluista. Korvauksen määrä on sidottu kuluttajahintaindeksiin. Jos indeksi nousee tai laskee yli 10 pistettä, korvauksen määrä muuttuu vastaavasti 10 prosentilla.

Vaateen arvo

Perusmäärä*

Vähimmäismäärä

Enimmäismäärä*

Enintään 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00 €

250,01–750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

750,01–2 500,00 €

480,00 €

240,00 €

1 200,00 €

*Uudet määrät 1.. kesäkuuta 2016 alkaen.

Työtuomioistuin (poikkeusjärjestely)

Vaateen arvo

Perusmäärä*

Vähimmäismäärä

Enimmäismäärä*

Enintään 250,00 €

43,75 €

31,75 €

55,75 €

Enintään 620,00 €

87,43 €

59,43 €

105,43 €

Enintään 2 500,00 €

131,18 €

107,18 €

155,18 €

7. Oikeudenkäyntilain 1734 §:n mukaisesti nimitetyn sovittelijan palkkiot ja kulukorvaukset

Edellä esitetyn mukaisesti maksettava oikeudenkäynnistä aiheutuvien kustannusten määrä vaihtelee sen mukaan, onko osapuoli hävinnyt vai voittanut jutun, onko tarvittu asiantuntijoiden apua tai kutsuttu todistajia, ovatko tuomari ja syyttäjä joutuneet matkustamaan ulkomaille, onko turvauduttu sovittelijan apuun ja niin edelleen.

Kirjaamomaksut on maksettava etukäteen, muuten asiaa ei oteta käsiteltäväksi. Asiantuntija vaatii aina palkkiostaan etumaksun, muuten hän ei ota toimeksiantoa vastaan. Jos pyydetään todistajan kuulemista, kirjaamolle on maksettava etukäteen ennakkomaksu siitä aiheutuvia kuluja varten. Jos maksua ei suoriteta, osapuolen katsotaan kieltäytyvän todistajan kuulemisesta.

Maksun voi suorittaa pankkisiirtona, myös verkkopankissa, tai käteisenä tai kirjaamolle osoitetulla sekillä (viimeinen vaihtoehto on varattu ainoastaan asianajajille ja ulosottomiehille).

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Asetuksen 17 artiklan mukainen muutoksenhaku on käytössä Belgiassa siviilioikeudellisissa asioissa. Muutoksenhakemus esitetään aineellisesti toimivaltaiselle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, kauppatuomioistuimelle tai muutoksenhakutuomioistuimelle Belgian oikeudenkäyntilain mukaisesti. Maantieteellisesti toimivaltainen tuomioistuin selviää Euroopan siviilioikeudellisesta atlaksesta.

Oikeudenkäyntilain 1051 §:n mukaisesti muutoksenhakemus on esitettävä kuukauden kuluessa siitä kun tuomio on annettu tiedoksi oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti, ellei pakottavissa ylikansallisissa ja kansainvälisissä säännöksissä vahvistetuista määräajoista muuta johdu. Kyseisen säännöksen mukaisesti määräaika, jonka kuluessa on mahdollista hakea muutosta eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, on periaatteessa kuukausi siitä kun toimivaltaisen tuomioistuimen tuomio on annettu tiedoksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen 13 artiklan mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Belgian lainsäädännössä säädetään useista erilaisissa tilanteissa sovellettavista muutoksenhakukeinoista, joilla voidaan hakea päätöksen tutkimista uudelleen:

- Ensinnäkin oikeudenkäyntilain 1051 §:n nojalla tuomioon voidaan hakea muutosta kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta (signification, betekening) tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on julkistettu (notification, kennisgeving) oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Tämä koskee kontradiktorisessa menettelyssä annettuja tuomioita ja vastaajan poissa ollessa annettuja tuomioita.

- Toiseksi oikeudenkäyntilain 1048 §:n nojalla on mahdollista vastustaa vastaajan poissa ollessa annettua tuomiota kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on julkistettu oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti.

Muutoksenhakua, tuomion vastustamista tai tuomionpurkua koskevia määräaikoja sovelletaan,

- ellei pakottavissa ylikansallisissa ja kansainvälisissä säännöksissä vahvistetuista määräajoista muuta johdu;

- rajoittamatta oikeudenkäyntilain 50 §:ssä säädettyä mahdollisuutta pidentää määräaikaa tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa;

- rajoittamatta mahdollisuutta soveltaa Belgian kassaatiotuomioistuimen useaan otteeseen vahvistamaa yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan tietyn toimen toteuttamista varten asetettua määräaikaa voidaan jatkaa osapuolen hyväksi vain, jos määräajan noudattaminen ei ollut mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 a artiklan 1 kohdan osalta Belgia ei hyväksy mitään muita kieliä kuin täytäntöönpanopaikan virallisen kielen tai viralliset kielet Belgian kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Belgiassa toimivalta panna täytäntöön eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettu päätös kuuluu ulosottomiehille.

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen 23 artiklan soveltamista varten toimivaltainen viranomainen on täytäntöönpanopaikan pakkokeinoista vastaava tuomari (juge des saisies, beslagrechter). Belgian oikeudenkäyntilain 1395 §:n nojalla pakkokeinoista vastaavalla tuomarilla on toimivalta käsitellä kaikki turvaamistoimia ja täytäntöönpanoa koskevat hakemukset. Alueellinen toimivalta määräytyy oikeudenkäyntilain 633 §:n mukaisesti.

Lisäksi oikeudenkäyntilaissa säädetään, että yleinen toimivalta kuuluu alueellisesti toimivaltaiselle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Oikeudenkäyntilain 569 §:n 5 momentissa säädetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on toimivalta käsitellä tuomioiden täytäntöönpanon vastustamista koskevat asiat pakkokeinoista vastaavan tuomarin johdolla. Kyseisellä tuomioistuimella ja pakkokeinoista vastaavalla tuomarilla on asiassa täysi toimivalta oikeudenkäyntilain 568 §:n nojalla.

Päivitetty viimeksi: 16/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.