Vähäiset vaatimukset

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Bulgaria

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta käsitellä tällaisia menettelyjä on sen paikkakunnan piirituomioistuimilla, jossa vastaajalla on vakituinen osoite tai kotipaikka.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Vakiomuotoinen vaatimuslomake A toimitetaan suoraan toimivaltaiselle piirituomioistuimelle tai lähetetään postitse.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Asetuksen 11 artiklassa tarkoitettua käytännön apua ja tietoa tarjoaa Bulgariassa toimiva Euroopan kuluttajakeskus, joka on osa Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa. Tietoa asetuksen soveltamisesta saa pyydettäessä oikeusministeriöstä.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Hyväksytyt tiedoksiantotavat esitetään siviiliprosessilaissa. Sen 43 §:n mukaan tiedoksianto toimitetaan joko henkilökohtaisesti tai toisen henkilön välityksellä. Tuomioistuin voi myös määrätä, että tiedoksianto toimitetaan liittämällä se asiakirja-aineistoon, kiinnittämällä se vastaanottajan asunnon oveen tai julkisella ilmoituksella.

Siviiliprosessilain 42 §:n 4 momentin mukaan osapuolelle voidaan toimittaa tiedoksiantoja myös osapuolen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedoksiannot katsotaan toimitetuiksi, kun ne on kirjattu asianomaiseen tietojärjestelmään.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Tällaisia järjestelyjä ei ole erikseen määritelty.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Tuomioistuinten siviiliprosessilain mukaisesti perimistä virallisista maksuista laaditun luettelon mukaan oikeudenkäyntimaksut ovat Bulgariassa 4 prosenttia vaatimuksen arvosta, kuitenkin vähintään 50 Bulgaria leviä.

Oikeudenkäyntimaksut maksetaan pankkisiirtona.

Maksuluettelon 13 §:n 3 momentin mukaan hakemuksesta, jossa pyydetään todistusta bulgarialaisen tuomioistuimen antaman päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa varten, peritään 40 Bulgarian leviä.

Kun on kyse hakemuksesta, jossa pyydetään todistusta ulkomaisen tuomioistuimen, välimiestuomioistuimen tai muun elimen antaman päätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa varten, maksu on luettelon 15 §:n mukaan 50 Bulgarian leviä.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon on haettava muutosta toimivaltaisesta maakuntatuomioistuimesta (okrazhen sad) (siviiliprosessilain 624 §:n 2 momentti).

Muutoksenhaku on tehtävä kahden viikon kuluessa siitä, kun piirioikeuden päätös on annettu tiedoksi osapuolelle. Muutoksenhakumenettelystä säädetään siviiliprosessilain 20 luvussa.

Maakuntatuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta kassaatiotuomioistuimesta 280 §:ssä säädettyjen edellytysten mukaisesti (siviiliprosessilain 624 §:n 2 momentti).

Kassaatiovalituksen pohjalta tehdyn päätöksen täytäntöönpanon perusteet ja edellytykset vahvistetaan siviiliprosessilain 22 luvussa.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Vastaaja voi esittää eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetun tuomion uudelleen tutkimista koskevan pyynnön toimivaltaiselle muutoksenhakutuomioistuimelle asetuksen 18 artiklan ehtojen mukaisesti. Tuomioistuin lähettää uudelleen tutkimista koskevasta pyynnöstä jäljennöksen toiselle osapuolelle, jolla on sen vastaanottamisesta alkaen viikko aikaa vastata pyyntöön. Pyyntö käsitellään suljetussa istunnossa. Tuomioistuin voi myös käsitellä pyynnön yleisölle avoimessa istunnossa, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi. Päätökseen, joka annetaan tuomion uudelleen tutkimista koskevan pyynnön pohjalta, ei voi hakea muutosta.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 a artiklan 1 kohtaa sovellettaessa hyväksytty kieli on bulgaria.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Täytäntöönpanon osalta toimivaltaisia viranomaisia ovat haastemiehet (valtion palveluksessa toimivat ja yksityiset).

Hakemus täytäntöönpanomääräyksen antamiseksi eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetun tuomion pohjalta on toimitettava sen paikkakunnan maakuntatuomioistuimelle, jossa velallisella on vakituinen osoite tai kotipaikka tai jossa täytäntöönpanon on tarkoitus tapahtua.

Päivitetty viimeksi: 26/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.