Vähäiset vaatimukset

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Kroatiassa kunnallisilla tuomioistuimilla (općinski sud) ja kauppatuomioistuimilla (trgovački sud) on toimivalta antaa tuomio vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Hakemuslomakkeet, muut pyynnöt ja lausunnot on toimitettava kirjallisesti, faksilla tai sähköisesti.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Maksuttomasta oikeusavusta annetun lain (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nro 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) mukaan ensivaiheen oikeudellista apua antavat lakiasiaintoimistot, valtuutetut yhdistykset ja oikeusklinikat.

Ensivaiheen oikeudellinen apu käsittää seuraavat:

a) oikeudenkäyttöä koskevat yleiset tiedot;

b) oikeudellinen neuvonta;

c) lausuntojen laatiminen julkisoikeudellisille yhteisöille, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle ja kansainvälisille järjestöille kansainvälisten sopimusten ja kyseisten tahojen toimintasääntöjen mukaisesti;

d) edustus julkisoikeudellisissa elimissä käytävässä menettelyssä;

e) oikeudellinen apu tuomioistuimen ulkopuolisessa sovintomenettelyssä.

Luettelo ensivaiheen oikeudellista apua tarjoavista valtuutetuista yhdistyksistä ja oikeusklinikoista löytyy osoitteesta https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Asiakirjat annetaan tiedoksi postitse, tuomioistuimen virkailijan, toimivaltaisen viranomaisen tai notaarin välityksellä, suoraan tuomioistuimessa taikka sähköisesti asiasta annetun lain mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ei sovelleta.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Oikeudenkäyntimaksu määräytyy hakemuksen arvon perusteella, ja se peritään seuraavista:

  • vaatimus ja vastavaatimus
  • vastaus vaatimukseen
  • vaatimuksesta annettu päätös
  • muutoksenhaku tuomioon
  • tuomion täytäntöönpanohakemus
  • tuomion uudelleentutkintahakemus.

Jos ei toisin säädetä, maksuvelvollisuus syntyy oikeudenkäyntimaksuista annetun lain (Zakon o sudskim pristojbama) 4 §:n mukaan hakemusta esitettäessä.

Oikeudenkäyntimaksu määräytyy oikeustoimikohtaisesti, ja se lasketaan riidan kohteen arvon perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

enemmän kuin (kunaa)

enintään (kunaa)

maksu (kunaa)

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Yli 15 000 kunan suuruisista määristä peritään 500 kunan maksu plus 1 prosentti 15 000 kunaa ylittävästä osuudesta, mutta enintään 5 000 kunaa.

Taulukon mukaiset maksut suoritetaan Kroatian liikkeeseenlaskemilla veromerkeillä tai käteisellä, jos maksettava määrä on yli 100 kunaa, tai maksun määrästä riippumatta pankkisiirtona, jos kyseisestä maksutavasta on säädetty erikseen.

Maksut ilmoitetaan kunamääräisinä absoluuttisina lukuina ja prosentteina.

Prosentteina ilmoitettua maksua laskettaessa maksun perusteena oleva määrä pyöristetään lähimpään satalukuun, esim. enintään 50 kunaan päättyvä määrä pyöristetään alempaan satalukuun ja yli 50 kunaan päättyvä määrä ylempään satalukuun.

Asetuksen (EY) N:o 861/2007 15 a artiklan mukaisesti oikeudenkäyntimaksun voi suorittaa pankkisiirrolla.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Tuomioon voi hakea muutosta. Muutosta haetaan tuomion antaneelta tuomioistuimelta kahdeksan päivän kuluessa tuomion antamisesta. Jos tuomio on annettu asianosaiselle tiedoksi, määräaika lasketaan tiedoksiantopäivästä.

Päätöksen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon haetusta muutoksesta tekee yksi tuomari toisen asteen tuomioistuimessa.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Jos vastaaja pystyy osoittamaan, että vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä annettu tuomio täyttää uudelleentutkintaedellytykset, jotka vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklassa, uudelleentutkintapyyntö esitetään kanteen muodossa toimivaltaiselle kunnalliselle tuomioistuimelle tai kauppatuomioistuimelle, joka voi julistaa tuomion mitättömäksi. Sen sijaan hakemus aiemman vaiheen palauttamisesta toimitetaan asian käsitelleeseen tuomioistuimeen, joka voi palauttaa menettelyn tuomion antamista edeltävään vaiheeseen.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asiakirjasta on toimitettava toisessa jäsenvaltiossa tehty virallinen käännös kroaatin kielelle.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Toimivalta täytäntöönpanoasioissa on kunnallisilla tuomioistuimilla, joten ne päättävät täytäntöönpanohakemuksista. Alueellinen toimivalta määräytyy tuomioistuinten alueellista toimivaltaa täytäntöönpanomenettelyissä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä tai rajoittamisesta tekee kunnallinen tuomioistuin asetuksen (EY) N:o 861/2007 23 artiklan nojalla.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.