Vähäiset vaatimukset

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Määritettäessä tuomioistuinta, joilla on toimivalta antaa tuomiot eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, Tšekissä sovelletaan siviiliprosessilakiin 99/1963, sellaisena kuin on muutettuna, sisältyviä yleisiä säännöksiä tuomioistuinten toimivallasta siviilioikeudellisissa asioissa. Asiallisesta toimivallasta säädetään siviiliprosessilain 9–12 §:ssä ja alueellisesta toimivallasta 84–89 a §:ssä.

Ennakoitavien oikeusasioiden tyyppi huomioon ottaen asiallinen toimivalta on pääsääntöisesti piirituomioistuimilla (okresní soud) ja alueellisen toimivallan määritysperusteena on pääsääntöisesti vastaajan asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Tšekki ilmoittaa, että ”muina toimitustapoina” hyväksytään:

a) toimittaminen sähköisessä muodossa ja allekirjoitettuna siten, että allekirjoitus erikseen säädetyllä tavalla vastaa vaikutuksiltaan omakätistä allekirjoitusta luottamuspalveluista sähköisissä transaktioissa annetun lain 297/2016 mukaisesti;

b) sähköposti;

c) faksi.

Tapauksissa b ja c hakemusta on täydennettävä kolmen päivän kuluessa esittämällä sen alkuperäiskappale. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota hakemusta tutkittavaksi.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Tietoja ei ole saatavilla

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Sähköinen tiedoksiantotapa on Tšekissä sähköinen asiointipostilaatikko (”data box”, datová schránka). Asiointipostilaatikko on viranomaisten asiakirjojen (dataviestien) tiedoksiantamiseen tarkoitettu sähköinen rekisteri. Asiasta säädetään sähköisistä transaktioista, henkilönumeroista ja hyväksytystä asiakirjojen konvertoinnista annetussa laissa 300/2008.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Asiointipostilaatikko luodaan maksutta ja ilman erillistä pyyntöä kaupparekisteriin merkityille oikeushenkilöille, lailla perustetuille oikeushenkilöille, kaupparekisteriin merkityille ulkomaisen oikeushenkilön eriytetyille yrityksille, asianajajille, veroneuvojille ja konkurssipesän selvittäjille. Näille asiointipostilaatikko on pakollinen. Muuntyyppisille oikeushenkilöille sekä luonnollisille henkilöille asiointipostilaatikko luodaan pyynnöstä. Siitä säädetään yksityiskohtaisesti sähköisistä transaktioista, henkilönumeroista ja hyväksytystä asiakirjojen konvertoinnista annetussa laissa 300/2008.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Tietoja ei ole saatavilla

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Tšekin laki sallii tavanomaisen muutoksenhaun, josta säädetään siviiliprosessilain (občanský soudní řád) 99/1963 201–226 §:ssä. Muutosta on haettava viidentoista päivän kuluessa kirjallisen päätöksen tiedoksiantamisesta tuomioistuimelta, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee. Tuomioistuin toimittaa muutoksenhaun ylemmän asteen tuomioistuimelle, joka käsittelee sen.

Muutosta ei voida hakea päätökseen, joka koskee siviiliprosessilain 202 §:n 2 momentin nojalla enintään 10 000 Tšekin korunan suuruista rahasaatavaa, jolloin ei oteta huomioon saatavaan liittyviä sivukuluja; tämä ei koske riitauttamattomia vaateita koskevia tuomioita eikä yksipuolisia tuomioita.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta tutkia asia uudelleen on se piirituomioistuin (okresní soud), joka ratkaisi asian ensimmäisenä oikeusasteena. Päätökseen, jossa tuomioistuin hylkää uudelleentutkimista koskevan hakemuksen, voi hakea muutosta, josta säädetään siviiliprosessilain (občanský soudní řád) 99/1963 201–226 §:ssä.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Tšekissä hyväksyttynä kielenä on ainoastaan tšekki.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

1. Täytäntöönpanoon toimivaltaisia ovat piirituomioistuimet (okresní soud) ja tuomioistuimen valtuuttamat ulosottomiehet (soudní exekutor). Asian voittanut osapuoli voi

a) tehdä alueellisesti toimivaltaiselle piirituomioistuimelle hakemuksen tuomion täytäntöönpanosta tuomioistuimen kautta tai

b) hakea ulosottomääräystä keneltä tahansa tuomioistuimen valtuuttamalta ulosottomieheltä.

Alueellisesti toimivaltaista piirituomioistuinta määritettäessä sovelletaan kohdan a tapauksissa siviiliprosessilain 99/1963 84–86 §:n säännöksiä ja kohdan b tapauksissa tuomioistuimen valtuuttamia ulosottomiehiä ja ulosottoa koskevan lain 120/2001, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä ”ulosottosäännöstö”), 45 §:n säännöksiä. Tuomioiden täytäntöönpanossa noudatetaan siviiliprosessilakia ja tuomioistuimen valtuuttamien ulosottomiesten tapauksessa myös ulosottosäännöstöä.

2. Asetuksen 23 artiklaa sovellettaessa toimivaltaisia ovat piirituomioistuimet. Niiden alueellisesta toimivallasta säädetään siviiliprosessilain 84–86 §:ssä, kun on kyse täytäntöönpanosta tuomioistuimen toimesta (edellä kohdassa a tarkoitetut tapaukset), ja ulosottosäännöstön 45 §:ssä, kun on kyse täytäntöönpanosta tuomioistuimen valtuuttaman ulosottomiehen toimesta (edellä kohdassa b tarkoitetut tapaukset).

Päivitetty viimeksi: 03/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.