Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Vähäiset vaatimukset

Englanti ja Wales

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa tuomio eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä Englannissa ja Walesissa on alioikeuksilla (County Court) ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimella (High Court of Justice). Useimmissa tapauksissa asian käsittelee käräjätuomari (District Judge).

County Court -tuomioistuinten toimivalta perustuu yksinomaan kirjoitettuun lakiin ja kattaa yksityisoikeuden alan lähes kokonaan. Niiden yleinen toimivalta yksityisoikeudellisissa asioissa on enimmäkseen yhtäläinen High Court -tuomioistuinten toimivallan kanssa, mutta alle 50 000 punnan henkilövahinkokanteet ja alle 15 000 punnan rahavaatimukset on saatettava kuitenkin ensin County Courtin tutkittavaksi. Lisätietoja sisältää ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen ja alioikeuksien toimivaltaa koskeva säädös High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991 (sellaisena kuin se on muutettuna). Lainsäädännössä County Court ‑tuomioistuimille on annettu yksinomainen toimivalta useanlaisissa asioissa, esimerkiksi lähes kaikissa vuoden 1974 kulutusluottolain (Consumer Credit Act 1974) mukaisissa asioissa sekä useimmissa kiinnelainan myöntäjien ja vuokranantajien kanteissa.

Kanne voidaan nostaa kaikissa Englannin ja Walesin County Court -tuomioistuimissa. Oikeusviraston (Court Service) verkkosivustolla on kaikkien County Courtien osoitteet ja High Courtin yhteystiedot.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Englannin ja Walesin tuomioistuimissa hyväksyttävä asiakirjojen toimitustapa eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä on postilähetys (menettelyn aloittamisesta peritään tuomioistuinmaksu; Englannin ja Walesin tuomioistuimet eivät toistaiseksi voi ottaa vastaan luotto- tai pankkikorttimaksuja). Vaatimuslomaketta seuraavat asiakirjat voi kuitenkin lähettää tuomioistuimelle postitse, faksilla tai sähköpostitse noudattaen siviiliprosessisääntöjen (Civil Procedure Rules) 5 osan määräyksiä, jotka koskevat asiakirjojen jättämistä ja lähettämistä tuomioistuimeen.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Englannissa ja Walesissä on mahdollista hakea muutosta eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon. Oikeussuojakeinoja koskevan lain soveltamiseksi on annettu määräys The Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000, jossa säädetään muutoksenhakuteistä County Courtien ja muiden tuomioistuinten ratkaisuihin. Määräyksen mukaan County Courtin ylempi tuomari (Circuit Judge) käsittelee muutoksenhaut tuomioista, jotka käräjätuomari (District Judge) on antanut eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Seuraavassa vaiheessa muutoksenhaku on tehtävä High Courtille.

Muutoksenhakuun ja sen määräaikoihin sovelletaan siviiliprosessisääntöjen 5.2 osan ja siihen liittyvään käytännön ohjeeseen sisältyviä säännöksiä.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytty virallinen kieli on englanti.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetun tuomioistuimen määräyksen täytäntöönpanon järjestäminen on asian voittaneen osapuolen velvollisuus samalla tavoin kuin kansallisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä.

Toimivaltaisia viranomaisia täytäntöönpanon osalta ja 23 artiklaa sovellettaessa ovat County Court ja High Court. Yhteystiedot annetaan edellä a kohdassa.

Päivitetty viimeksi: 21/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.