Vähäiset vaatimukset

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Suomi

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Helsingin käräjäoikeudella on toimivalta antaa tuomio eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä.

Käräjäoikeuden suomen- ja ruotsinkieliset yhteystiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa oikeusministeriön ylläpitämillä verkkosivuilla osoitteessa http://www.oikeus.fi.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lomake voidaan toimittaa Helsingin käräjäoikeuteen suoraan kansliaan, postitse, telekopiolla tai sähköpostilla siten kuin siitä säädetään laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (https://www.finlex.fi/fi/: 13/2003).

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Kilpailu- ja kuluttajaviraston osana Euroopan kuluttajakeskus Suomessa tarjoaa apua ja yleistä tietoa eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn soveltamisalasta ja yleistä tietoa siitä, millä tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä (http://www.ecc.fi).

Suomessa asianosaiset voivat saada oikeusapua valtion varoin oikeusapulaissa (https://www.finlex.fi/fi/: 257/2002) säädetyin edellytyksin. Laki täyttää neuvoston direktiivin 2003/8/EY oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset asettamat vaatimukset.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Suomessa menettelyyn sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 11 luvun säännöksiä tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä ja lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (https://www.finlex.fi/fi/: 13/2003).

Oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 3 §:n 3 momentin mukaisesti oikeudenkäyntiasiakirja voidaan antaa tiedoksi lähettämällä se sähköisenä viestinä vastaanottajalle hänen ilmoittamallaan tavalla. Asianosainen voi myös ilmoittaa tuomioistuimelle prosessiosoitteeksi sähköisen osoitteen, johon oikeudenkäynnin aikana tiedoksi annettavat  asiakirjat voidaan lähettää.

Vastaanottotodistus voidaan lähettää tuomioistuimelle sähköisenä viestinä esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona.

Käytännössä sähköisinä viestintätapoina tuomioistuimissa ovat käytössä sähköposti ja telekopio.

Lakisääteistä velvollisuutta hyväksyä sähköinen tiedoksianto tai sähköinen viestintä ei ole.

Suomessa ei ole nimenomaisia menettelysäännöksiä etukäteen annettavasta hyväksynnästä sähköisten viestintätapojen käytölle.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

n/a

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tuomioistuinmaksulain (https://www.finlex.fi/fi/: 1455/2015) 2 §:n 6 momentin mukaisesti käräjäoikeudessa riita-asian käsittelystä eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 861/2007 säädetyssä menettelyssä peritään oikeudenkäyntimaksua 86 euroa.

Asian käsittelystä muutoksenhakumenettelyssä peritään oikeudenkäyntimaksua kuten kansallisessa menettelyssä tuomioistuinmaksulain mukaisesti.

Suomessa oikeudenkäyntimaksu peritään asian käsittelyn päätyttyä. Asianosaiselle pääsääntöisesti toimitetaan lasku eli pankkisiirtolomake oikeudenkäyntimaksun suorittamista varten.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon saa hakea muutosta Helsingin hovioikeudelta siten kuin muutoksenhausta käräjäoikeudesta hovioikeuteen säädetään oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvuissa.

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 5 §:n mukaan asianosaisen, joka tahtoo hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on ilmoitettava siihen tyytymättömyyttä puhevallan menettämisen uhalla. Tyytymättömyyttä on ilmoitettava viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin.

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 11 §:n mukaan tyytymättömyyden ilmoituksen tekemisen ja sen hyväksymisen jälkeen asianosaiselle annetaan käräjäoikeuden ratkaisun jäljennökseen liitettävä valitusosoitus. Määräaika valitusta varten on 30 päivää siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistetiin tai annettiin (oikeudenkäymiskaari 25:12). Viimeistään määräajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä asianosaisen on toimitettava valituskirjelmä käräjäoikeuden kansliaan. Valitusta, jota ei ole tehty määräajassa, ei oteta tutkittavaksi.

Kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla, asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa hovioikeudessa oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun mukaisesti.

Hovioikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla siten kuin oikeudenkäymiskaaren 30 luvussa säädetään. Hovioikeuden ratkaisusta määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Korkeimmalle oikeudelle osoitettu valituslupapyyntö toimitetaan päätöksen antaneen hovioikeuden kansliaan.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Lainvoimaisen tuomion tutkii uudelleen se tuomioistuin, joka on antanut lainvoimaiseksi jääneen tuomion. Uudelleen tutkimisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 3-5 ja 14 a §:ssä säädetään ylimääräisestä muutoksenhausta.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Suomi, ruotsi ja englanti.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Suomessa ulosottomies on toimivaltainen viranomainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetun tuomion täytäntöönpanon osalta. Ulosottoasian vireillepanosta säädetään ulosottokaaren 3 luvussa (https://www.finlex.fi/fi/: 705/2007). Toimivaltainen on vastaajan koti- tai asuinpaikan ulosottomies tai muu paikallinen ulosottoviranomainen. Ulosottomies on vastaavasti toimivaltainen 23 artiklaa sovellettaessa. Kihlakunnanvouti päättää itse sanotussa artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä.

Päivitetty viimeksi: 22/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.