Vähäiset vaatimukset

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Hakemukset, jotka tehdään eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 perusteella, osoitetaan joko toimivaltaiselle alioikeuden paikallistoimipisteelle (chambre de proximité), jos kyseessä on siviilioikeudellinen riita-asia (Ranskan tuomioistuinten organisaatiosta annetun lain (Code de l’organisation judiciaire français) 211-4-2 §), tai toimivaltaiselle kauppatuomioistuimelle (tribunal de commerce), jos riita-asia koskee elinkeinonharjoittajia tai liike- tai luottolaitoksia (Ranskan kauppalain (Code de commerce) 721-3-1 §).

Koska tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1215/2012 ei määritetä, millä tuomioistuimella on alueellinen toimivalta, vaan viitataan ainoastaan tietyn jäsenvaltion tuomioistuimiin, toimivalta on sen paikan tuomioistuimella, jossa vastaajalla tai vähintään yhdellä vastaajista on kotipaikka.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Hakemus, jolla asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, voidaan toimittaa sille postitse.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 nojalla aloitettujen menettelyjen osapuolet voivat toimittaa tuomioistuimille asiakirjoja postitse.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Asianosaiset voivat saada 11 artiklan nojalla apua asetuksen liitteenä olevien lomakkeiden täyttämisessä seuraavilta:

  • Niiden tuomioistuinten kirjaamohenkilöstö, joilla on toimivalta käsitellä vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisia hakemuksia. Menettelyihin liittyvää tietoa antavat erityisesti kirjaamon yhteydessä toimivan neuvontapalvelun (service d’accueil du justiciable, SAUJ) työntekijät.
  • Oikeuspalvelutalojen (maisons de la justice et du droit) henkilöstö kaikkialla Ranskassa.
  • Lisäksi maksuttomia asianajajan neuvontapalveluja tarjoavat kunkin departementin oikeusapukeskukset (centres départementaux d'accès au droit).

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Näitä asiakirjoja ei voida antaa tiedoksi sähköisesti. Tätä varten ei siis ole käytössä mitään välineitä.

Vähäisistä vaatimuksista annettuun asetukseen perustuvia hakemuksia käsittelevät Ranskan tuomioistuimet ottavat asiakirjoja vastaan ainoastaan postitse.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Kenelläkään henkilöllä tai millään ammattikunnalla ei ole velvollisuutta hyväksyä 13 artiklassa tarkoitettua sähköistä tiedoksiantoa.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

  • Jos menettely on aloitettu alioikeudessa, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä hävinneen osapuolen maksamaan oikeudenkäyntikulut, päätöksen täytäntöönpanokulut mukaan lukien. Tuomioistuin maksaa kulut, jotka aiheutuvat kirjatulla kirjeellä toimitettavasta tiedoksiannosta (notification par lettre recommandé). Mahdollisesta siviiliprosessilain 1387 §:n mukaisesta tiedoksiannosta (signification) aiheutuvista kuluista tuomioistuin antaa täytäntöönpanoasiakirjan, jonka nojalla valtiokonttori perii kulut takaisin. Alioikeus voi myös määrätä hävinneen osapuolen maksamaan vastapuolelle oikeudellisesta edustuksesta ja neuvonnasta aiheutuneet kulut, joita ei yleensä voida lukea oikeudenkäyntikuluihin (frais irrépétibles).
  • Jos asia käsitellään kauppatuomioistuimessa, oikeudenkäyntimaksun suuruus riippuu siitä, järjestetäänkö sitä varten oikeudenistunto. Jos oikeudenistuntoa ei järjestetä, hakemuksen perusteella annettavasta määräyksestä (ordonnance sur requête), joka ei ole turvaamistoimi, perittävä oikeudenkäyntimaksu on 12 euroa (verollinen hinta ilman postikuluja ja haastemiehen kuluja). Jos oikeudenistunto järjestetään, oikeudenkäyntimaksu on 60 euroa (verollinen hinta ilman postikuluja ja haastemiehen kuluja). Näihin maksuihin lisätään tarvittaessa menettelyn ominaispiirteistä johtuvat muut kulut.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Ranskan lainsäädännön mukaan käytettävissä ovat seuraavat asetuksen 17 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakukeinot:

  • Muutoksenhaku (appel), kun tuomio on annettu ensimmäisessä oikeusasteessa eli kun vaatimuksen arvo on yli 5 000 euroa. Muutoksenhakemuksen voivat tehdä kaikki osapuolet kuukauden kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta (siviiliprosessilain 528 ja 538 §).
  • Vastaaja voi vaatia tuomion antaneelta tuomioistuimelta takaisinsaantia (opposition), jos hän ei ole saanut 5 artiklan 2 kohdan mukaista tiedoksiantoa henkilökohtaisesti eikä ole vastannut siihen 5 artiklan 3 kohdan mukaisella tavalla (nk. yksipuolinen tuomio). Takaisinsaantia koskeva hakemus tehdään kyseisen tuomion antaneelle tuomioistuimelle (siviiliprosessilain 571–578 §).

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Kun tuomio on annettu viimeisessä oikeusasteessa eli siitä ei voi (enää) valittaa, osapuolet voivat tehdä kassaatiovalituksen (pourvoi en cassation) kassaatiotuomioistuimelle (siviiliprosessilain 605–618-1 §).

Jos tuomioistuin on antanut tuomion vilpillisten tietojen perusteella (fraude au jugement) osapuolet voivat tehdä asian uudelleenkäsittelyä koskevan hakemuksen (recours en révision) riitautetun tuomion antaneelle tuomioistuimelle (siviiliprosessilain 593–603 §).

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hyväksytyt kielet ovat ranska, englanti, saksa, italia ja espanja.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Toimivaltaisia viranomaisia täytäntöönpanon osalta ovat ulosottoviranomaiset (huissiers de justice) ja täytäntöönpanotuomarin (juge de l’exécution) määräämän palkan ulosmittauksen tapauksessa alioikeuden kirjaamon johtaja (directeur du greffe).

Asetuksen 23 artiklan osalta ilmoitetaan seuraavat tiedot:

  • tuomioistuin, joka on yksipuolisen tuomion seurauksena saanut takaisinsaantivaatimuksen, voi peruuttaa tuomionsa siltä osin kuin se koskee väliaikaista täytäntöönpanoa ennen kuin tutkii asian aineellisen puolen uudelleen, mikä johtaa täytäntöönpanon lykkääntymiseen (siviiliprosessilain 514-3 §);
  • täytäntöönpanotuomari (juge de l'exécution) voi kaikissa tapauksissa määrätä täytäntöönpanon lykkäämisestä ja myöntää velalliselle lisäaikaa velan maksuun sen jälkeen kun maksamismääräys tai ulosmittausmääräys on annettu tiedoksi (siviiliprosessilain 510 §).
Päivitetty viimeksi: 26/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.