Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Vähäiset vaatimukset

Gibraltar

Sisällön tuottaja:
Gibraltar

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Gibraltar

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa tuomio eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä Gibraltarilla on Gibraltarin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimella (Supreme Court). Asian käsittelee Master of the Supreme Court, joka on vähäisiä vaatimuksia varten nimetty tuomari.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Gibraltarin tuomioistuimissa hyväksyttävä asiakirjojen toimitustapa eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä on postilähetys (sillä menettelyn aloittamisesta peritään tuomioistuinmaksu).

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Siihen sovelletaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuinta koskevia sääntöjä (Supreme Court Rules 2000), joiden mukaan muutosta haetaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen ylimääräiseltä tuomarilta (Additional Judge) tai presidentiltä (Chief Justice).

Muutoksenhakuun sovelletaan siviiliprosessisääntöjen 52 osan ja siihen liittyvään käytännön ohjeeseen sisältyviä säännöksiä. Ylemmän oikeusasteen tuomioistuinta koskevissa säännöissä (Supreme Court Rules 2000) säädetään tällaisen muutoksenhaun aloittamisen määräajoista.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytty virallinen kieli on englanti.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Toimivaltainen viranomainen täytäntöönpanon osalta ja 23 artiklaa sovellettaessa on Gibraltarin ylemmän oikeusasteen tuomioistuin (Supreme Court).

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytty virallinen kieli on englanti.

Päivitetty viimeksi: 11/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.