Vähäiset vaatimukset

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kreikka

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat Kreikan alueellisesti toimivaltaiset rauhantuomioistuimet (eirinodikeía).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Vähäinen vaatimus esitetään jättämällä kirjallinen hakemus henkilökohtaisesti toimivaltaisen rauhantuomioistuimen kirjaamoon.Vaatimuksen voi esittää myös sähköpostitse tai asiakirjojen toimittamiseen tarkoitettujen digitaalisten alustojen kautta silloin, kun ne ovat käytettävissä.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Tällaista viranomaista ei ole.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköisiä tiedoksianto- tai yhteydenpitotapoja ei ole mahdollista käyttää.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Sähköistä kaupankäyntiä Kreikassa harjoittavilla eli tahoilla, jotka tarjoavat palveluja tai käyvät kauppaa internetissä, on presidentin asetuksen 131/2003 8 §:n 1 momentin mukaisesti (Kreikan lainsäädännön yhdenmukaistaminen direktiivin 2000/31/EY kanssa) lakisääteinen velvollisuus hyväksyä sähköinen viestintä sellaisissa sopimusriita-asioissa, joissa osapuolet ovat käyttäneet pelkästään sähköistä allekirjoitusta sopimuksen tekemiseksi, eli sopimus on tehty pelkästään vaihtamalla viestejä sähköpostitse.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Oikeudenkäyntimaksut määräytyvät asian voittaneen osapuolen kulujen perusteella.

Vastaajan on maksettava seuraavat maksut:

a) asianajajan palkkio, jos hakemuksen on allekirjoittanut kreikkalainen asianajaja, eli 32 euroa ja

b) tuomioistuimen leimavero jokaisen asian käsittelemisestä, mikä on noin 1,14 prosenttia vaatimuksen kokonaismäärästä (pääoma ja korot).

Tuomioistuimen leimaveroa ei tarvitse maksaa, jos vaatimus on enintään 200 euroa.

Jos vastaaja antaa asian asianajajan hoidettavaksi (asianajaja allekirjoittaa täytetyn C-lomakkeen), hänen on maksettava asianajajan 32 euron suuruinen palkkio etukäteen.

Asianajajalle on maksettava lisäksi toinen, myös 32 euron suuruinen palkkio, jos tämän täytyy osallistua suulliseen kuulemiseen.

Tuomioistuimen leimavero suoritetaan valtion kassaan ja asianajan palkkio asianomaisen asianajajayhdistyksen kassaan. Asianajoyhdistykset keräävät ensin maksut ja maksavat asianajajien palkkiot sen jälkeen, kun nämä ovat jättäneet asianomaiset asiakirjat.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaisesti annettuihin päätöksiin ei voida hakea muutosta tavanomaisin muutoksenhakukeinoin. Kuitenkin asianosainen, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, voi hakea takaisinsaantia (anakopí erimodikías). Sen lisäksi on mahdollista hakea korkeimmalta oikeudelta päätöksen kumoamista oikeuskysymykseen liittyvistä syistä (anaíresi).

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Hakemuksen tuomion uudelleen tutkimiseksi voi jättää vain sen tuomioistuimen kirjaamoon, joka antoi tuomion.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Hyväksytty kieli on kreikka.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Toimivaltaisia viranomaisia irtaimen ja kiinteän omaisuuden ulosmittauksessa ovat asianomaisella alueella toimivaltaiset ulosottomiehet. Huutokaupoista vastaavat notaarit.

Ulosmittausmääräyksen laadinnasta vastaa asianajaja ja sen tiedoksiantamisesta tuomioistuimen ulosottomies.

Silloin kun sovelletaan asetuksen 23 artiklaa, toimivalta kuuluu päätöksen tehneelle rauhantuomioistuimelle.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.