Vähäiset vaatimukset

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Irlanti

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Alemman oikeusasteen District Court -tuomioistuimella on toimivalta tuomita eurooppalaisissa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavissa menettelyissä, ja kaikki hakemukset olisi toimitettava toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaajalle. Alemman oikeusasteen tuomioistuinten yhteystiedot ovat osoitteessa

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Vaatimukset toimitetaan normaalisti postitse tai sähköpostitse.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Alemman oikeusasteen tuomioistuinten kansliahenkilökunta auttaa asianosaisia niiden lomakkeiden täyttämisessä, joita käytetään eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Henkilökunnan jäsenet antavat asianosaisille lisäksi yleistä tietoa menettelyn soveltamisalasta sekä siitä, mikä tuomioistuin on toimivaltainen antamaan tuomion asiassa.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköisistä tiedoksianto- ja yhteydenpitotavoista säädetään tuomioistuinten työjärjestyksessä seuraavasti:

  • Työjärjestyksen määräyksessä 53B olevan sääntö nro 3:n mukaan eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä voidaan pätevästi lähettää, toimittaa ja antaa tiedoksi asiakirjoja sähköisesti, ellei muualla työjärjestyksessä toisin säädetä. Tämä kuitenkin edellyttää, että oikeusvirastolla on käytössään asianmukaiset välineet tätä varten ja että tuomioistuin tai sen kirjaaja on määrännyt sähköisen välineen käytöstä. Asiakirjat lähetetään sähköpostilla kantajan, vastaajan tai tuomioistuimen kirjaajan sähköpostiosoitteeseen. Kantajan tai vastaajan sähköpostiosoitteena käytetään kirjelomakkeesta tai muusta senkaltaisesta materiaalista ilmenevää sähköpostiosoitetta. Voidaan käyttää myös sähköpostiosoitetta, jota on käytetty viestin toimittamiseen kirjaajalle. Kirjaajan sähköpostiosoite puolestaan ilmenee miltä tahansa oikeusviraston verkkosivulta. Lisäksi jos lähettäjä toteaa, että viestin lähettäminen vastaanottajalle epäonnistui (esim. tätä tarkoittavan virheviestin perusteella), tai jos vastaanottajalta ei saada minkäänlaista vastausta seitsemän päivän kuluessa sähköpostin lähettämisestä, sähköistä tiedoksiantoa ei katsota lainkaan tapahtuneeksi. Tällöin asiakirjat on annettava tiedoksi jollakin muulla määräyksessä mainitulla tavalla kahdeksan päivän kuluessa mainitun seitsemän päivän määräajan päätyttyä.
  • Määräyksessä olevan sääntö nro 4:n mukaan vaatimuslomake ja liiteasiakirjat voidaan toimittaa kirjattuna kirjeenä tai, jos sääntöä nro 3 sovelletaan, sähköisessä muodossa.
  • Määräyksen säännössä nro 6 säädetään, että jos vaatimus ei kuulu eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn piiriin, kirjaajan on ilmoitettava tästä kantajalle. Ilmoitus on mahdollisuuksien mukaan tehtävä samalla välineellä, jolla kantaja toimitti hakemuksensa kirjaajalle, mutta jos tämä ei ole mahdollista, kirjatulla kirjeellä tai saantitodistuskirjeellä.
  • Määräyksessä olevan sääntö nro 8:n mukaan kirjaajan on lähetettävä kantajalle jäljennökset vastaajan vastauksesta sekä mahdollisesta vastavaatimuksesta ja sitä tukevista asiakirjatodisteista kirjattuna kirjeenä (tai soveltuvissa tapauksissa sääntö nro 3:n mukaisella menetelmällä). Jäljennökset vastauksesta toimitetaan määräajassa, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 861/2007 5 artiklan 4 kohdassa, ja jäljennökset vastavaatimuksesta liitteineen määräajassa, josta säädetään saman artiklan 6 kohdassa.
  • Määräyksessä olevan sääntö nro 18:n mukaan kirjaajan on annettava kaikki vähäiseen vaatimukseen liittyvää asiaa koskevat ilmoitukset osapuolille samalla välineellä, jota osapuolet itse ovat käyttäneet toimittaessaan asiakirjoja kirjaajalle. Vaihtoehtoisesti ilmoitukset lähetetään osapuolen osoitteeseen tai käytetään muita kyseisen osapuolen yhteystietoja. Sääntö 18 koskee kaikkia asetuksessa (EY) N:o 861/2007 mainittuja syitä, joiden vuoksi ilmoituksia lähetetään.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ei ole.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä peritään 25 euron maksu, joka on sama kuin vastaavan kansallisen menettelyn yhteydessä perittävä maksu. Vastavaatimuksen esittämisestä peritään niin ikään 25 euroa. Kuten edellä a alakohdan osalta todetaan, hakemus, joka koskee eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä, olisi toimitettava toimivaltaisen District Court -tuomioistuimen kirjaamoon. Hakija saa kirjaamosta ohjeita hakemusmaksun maksamisesta. Yhteystiedoista, ks. a alakohtaa koskeva selostus.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Tuomioistuimen päätöksestä, joka on annettu eurooppalaisessa vähäiseen vaatimukseen liittyvässä menettelyssä, voi valittaa alemman oikeusasteen ylempään tuomioistuimeen (Circuit Court) 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu. Tätä ei kuitenkaan sovelleta asetuksen (EY) N:o 861/2007 4 artiklan 4 kohdan mukaiseen päätökseen jättää hakemus tutkimatta. Alemman oikeusasteen ylempien tuomioistuinten yhteystiedot ovat osoitteessa

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Tuomioistuinten työjärjestyksessä säädetään seuraavaa:

1) Jos vastaajaa vastaan on tämän määräyksen mukaisesti annettu yksipuolinen tuomio eurooppalaisessa vähäiseen vaatimukseen liittyvässä menettelyssä, vastaaja voi hakea asian käsittelemistä uudelleen sen piirin tuomioistuimelta, jonka alueella tuomio on annettu. Vastaaja voi tällöin pyytää, että tuomio kumotaan tai sitä muutetaan millä tahansa niistä perusteista, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklan 1 kohdassa.

2) Vastaajan hakemus (notice of motion), jossa pyydetään asian uudelleenkäsittelyä, on annettava tiedoksi kantajalle tai tämän asianajajalle kymmenen täyden kalenterivuorokauden kuluessa sen päivän jälkeen, jona vastaaja on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta.

3) Hakemuksen tiedoksianto ei aiheuta asian käsittelyn lykkäämistä.

4) Tuomioistuin voi julistaa hakemuksen tiedoksiannon hyväksyttäväksi sellaisena kuin se on tosiasiallisesti toimitettu.

5) Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhyesti, mihin asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklan 1 kohdassa mainituista perusteista asianosainen vetoaa.

6) Tuomioistuin voi istunnossa, jossa hakemusta käsitellään, hyväksyä tai hylätä hakemuksen asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklan 1 kohdan säännösten nojalla.

7) Jos tuomioistuin hylkää hakemuksen sillä perusteella, että uudelleen tutkimiselle ei ole asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja perusteita, tuomio pysyy voimassa.

8) Jos tuomioistuin päättää, että asia on tutkittava uudelleen, koska jokin asetuksen (EY) N:o 861/2007 18 artiklan 1 kohdassa vahvistetuista perusteista on olemassa, eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettu tuomio on kumottava. Tuomio on tällöin mitätön.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Englanti ja iiri.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Velkojan on esitettävä täytäntöönpanohakemus toimivaltaiselle ulosottomiehelle (County Registrar tai Sheriff) alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen (Circuit Court) kautta. Asianomainen District Court -tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään hakemuksia, jotka koskevat täytäntöönpanon epäämistä, lykkäämistä tai rajoittamista.

Päivitetty viimeksi: 15/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.