Vähäiset vaatimukset

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Italia

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä toimivaltaiset tuomioistuimet ovat seuraavat: rauhantuomari (giudice di pace) tai (tapauksissa, joissa Italian lainsäädännössä säädetään tietyllä oikeudenalalla yksinomaisesta toimivallasta) yleinen alioikeus (tribunale ordinario).

Yleinen alioikeus on toimivaltainen erityisesti silloin kun on kyse seuraavista:

1) kiinteän omaisuuden ja yrityksen vuokraamiseen liittyviä rahasummia koskevat maksuvaatimukset (Italian siviiliprosessilain 447-bis §)

2) maataloussopimuksia koskevat vaatimukset (toimivaltaisia ovat 14.2.1990 annetun lain nro 29 9 §:ssä tarkoitetut yleisten alioikeuksien maatalousjaostot)

3) patentteja ja tavaramerkkejä koskevat vaatimukset sekä yrityksiin ja kilpailunrajoituksiin liittyvät vaatimukset tai vaatimukset, jotka koskevat Euroopan unionin kynnysarvot ylittäviä julkisia urakoita, palveluja tai tavarantoimituksia (toimivaltaisia ovat 27.6.2003 annetun decreto legislativo -valtuuslain nro 168 3 §:ssä, sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro 27/2012, tarkoitetut yleisten alioikeuksien yhtiöoikeuteen erikoistuneet jaostot)

4) merioikeuteen liittyvät vaatimukset, erityisesti alusten yhteentörmäyksistä johtuvat vahingot; alusten ankkuroinnin ja kiinnittymisen ja muiden liikkeiden yhteydessä satamissa tai muissa pysähdyspaikoissa tapahtuneet vahingot; lastaus- ja purkulaitteiden käytöstä ja tavaroiden käsittelystä satamassa aiheutuneet vahingot; alusten verkoille ja muille kalastusvälineille aiheuttamat vahingot; korvaukset avustamisesta, pelastamisesta ja palauttamisesta; hylkyjen etsintäkulujen ja löytöpalkkioiden maksaminen merilain 589 §:n mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asiakirjat toimitetaan postitse. Yleisen alioikeuden menettelyissä asiakirjoja voidaan toimittaa myös verkossa, mutta ainoastaan asianajajan välityksellä. Teknisiä lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston Italian toimipiste (ECC-NET Italia https://ecc-netitalia.it/en/) tarjoaa kuluttajille neuvontaa omien toimivaltuuksiensa puitteissa.

Oikeusministeriö, siltä osin kuin asia ei kuulu kuluttajakeskusten verkoston toimivallan piiriin.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oikeudellisten asioiden osasto)

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria (Kansainväliset asiat ja oikeudellinen yhteistyö)

Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale (Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön toimisto I)

Via Arenula 70 - 00186 Roma, puhelin (+39) 06 68852480

Sähköposti: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköinen tiedoksianto ja viestintä eivät ole mahdollisia rauhantuomarin käsittelemissä asioissa, mutta yleisissä alioikeuksissa ne ovat käytössä. Teknisiä lisätietoja on saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Asianosaisten puolustusasianajajat, kun asia käsitellään yleisessä alioikeudessa.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Oikeudenkäyntimaksut on vahvistettu 30.5.2002 annetulla tasavallan presidentin asetuksella nro 115.

Ne muodostuvat seuraavasti: A) vakiomääräinen maksu (contributo unificato); B) kiinteämääräinen ennakkomaksu oikeudenkäyntikuluista; C) kiinteämääräinen maksu oikeudenkäyntiasiakirjan rekisteröinnistä (ainoastaan kassaatiotuomioistuimessa).

A) Vakiomääräisen maksun suuruus vaihtelee asian arvon ja oikeusasteen mukaan. Erityisesti on todettava seuraavaa:

a) kun asian arvo on enintään 1 100 euroa, maksu on ensimmäisessä oikeusasteessa 43 euroa, muutoksenhakuasteessa 64,50 euroa ja kassaatiotuomioistuimessa 86 euroa;

b) kun asian arvo on 1 100 - 5 200 euroa, maksu on ensimmäisessä oikeusasteessa 98 euroa, muutoksenhakuasteessa 147 euroa ja kassaatiotuomioistuimessa 196 euroa.

B) Vakiomääräisen maksun lisäksi peritään 27 euroa ennakkomaksuna oikeudenkäyntikuluista.

Poikkeuksena ovat rauhantuomarin käsittelemät asiat ja sovittelussa ilman riita-asian oikeudenkäyntiä käsiteltävät asiat, joiden arvo on enintään 1 033 euroa, sekä niihin liittyvät asiakirjat ja toimenpiteet: niistä peritään ainoastaan vakiomääräinen maksu (eikä siis lainkaan B kohdassa tarkoitettua maksua).

C) Kassaatiotuomiosta peritään käsiteltävän asian arvosta riippumatta lisäksi 200 euron käsittelymaksu, joka vastaa oikeudenkäyntiasiakirjan rekisteröinnistä perittävää kiinteämääräistä maksua.

Maksutavat:

A) Vakiomääräinen maksu voidaan suorittaa

a) Italian postitoimistoissa postisiirtona (bollettino di conto corrente postale)

b) Italian pankeissa lomakkeella F23

c) Italian leimamerkkien (valori bollati) myyntipisteissä maksusta ilmoittamiseen tarkoitettua lomaketta käyttäen

d) pankkisiirtona (bonifico bancario):

BIC-koodi: BITAITRRENT

IBAN-tilinumero: IT 04 O 01000 03245 350008332100

(Tämä vaihtoehto on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät asu Italiassa ja joilla ei ole pankkitiliä pankissa, jolla on sopimus Italian verohallinnon (Agenzia delle Entrate) kanssa.)

B) Ennakkomaksu oikeudenkäyntikuluista voidaan suorittaa

a) Italian leimamerkkien (valori bollati) myyntipisteissä maksusta ilmoittamiseen tarkoitettua lomaketta käyttäen

b) verkkomaksuna (vain jos asia käsitellään yleisessä alioikeudessa)

C) Oikeudenkäyntiasiakirjan rekisteröinnistä perittävä kiinteämääräinen maksu voidaan suorittaa

a) Italian pankeissa lomakkeella F23

b) pankkisiirtona (bonifico bancario).

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Rauhantuomarin päätöksiin voidaan hakea muutosta yleisissä alioikeuksissa. Yleisen alioikeuden päätöksiin voidaan hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa.

Muutoksenhakemus on tehtävä 30 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta (siviiliprosessilain 325 §) tai, jos tiedoksiantoa ei ole suoritettu, kuuden kuukauden kuluessa tuomion julkaisemisesta (siviiliprosessilain 327 §).

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta päätösten uudelleen tutkimiseen on

a) rauhantuomarin päätösten osalta yleisellä alioikeudella

b) yleisen alioikeuden päätösten osalta muutoksenhakutuomioistuimella.

Menettelyyn sovelletaan muutoksenhakua koskevia säännöksiä (siviiliprosessilain 323 § ja sitä seuraavat pykälät).

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Hyväksytty kieli on italia.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Täytäntöönpanon osalta toimivalta on yleisellä alioikeudella.

Asetuksen 23 artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanon keskeyttäminen tai rajoittaminen kuuluvat yleisen alioikeuden toimivaltaan.

Päivitetty viimeksi: 11/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.