Vähäiset vaatimukset

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Alueellisesta toimivallasta säädetään tuomioistuimia, niiden alueellista toimivaltaa ja sijaintia koskevassa päätöksessä ”Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām”.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Latviassa hakemuksia voi lähettää postitse tai toimittaa tuomioistuimelle henkilökohtaisesti. Hakija voi myös allekirjoittaa asiakirjat Latviassa käytettävällä suojatulla sähköisellä allekirjoituksella ja toimittaa ne sähköisesti latvialaiselle tuomioistuimelle.

eIDAS-asetuksen (asetus (EU) N:o 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla) ja Euroopan unionin digitaalisten sisämarkkinoiden strategian nojalla Latvian sähköisiä asiakirjoja koskevaa lakia (Elektronisko dokumentu likums) on muutettu ja teknisiä mukautuksia tehdään parhaillaan, jotta Latviassa voidaan hyväksyä myös muista Euroopan unionin jäsenvaltioista peräisin olevat sähköiset asiakirjat edellyttäen, että ne on allekirjoitettu eIDAS-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

RIIAN KAUPUNGIN VIDZEMEN PIIRIN ALIOIKEUS (RĪGAS PILSĒTAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS TIESA)

Osoite: Abrenes iela 3, Rīga, LV-1356

Puh: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Faksi: 67077203

Sähköpostiosoite: rigas.vidzeme@tiesas.lv

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Latvialaiset tuomioistuimet voivat allekirjoittaa asiakirjat Latvian suojatulla sähköisellä allekirjoituksella ja lähettää ne sähköisesti, jos asianomainen osapuoli on selvästi ilmaissut haluavansa vastaanottaa asiakirjat sähköisesti.

On kuitenkin syytä muistaa, että voi olla tapauksia, joissa vastaanottaja ei tunnusta Latvian suojattua sähköistä allekirjoitusta.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Siviiliprosessilain 56 §:ssä säädetään muun muassa, että haasteet on lähetettävä asianajajille, notaareille, haastemiehille, hallintovirkailijoille ja valtion ja kunnan viranomaisille sähköpostitse. Tuomioistuin toimittaa laatimansa asiakirjat ja muut sähköisesti laaditut asiakirjat asianajajalle verkkopalvelun välityksellä. Nämä asiakirjat toimitetaan notaarille, haastemiehelle, hallintovirkailijalle tai valtion tai kunnan viranomaiselle sähköpostitse, paitsi jos kyseessä oleva henkilö on ilmoittanut tuomioistuimelle rekisteröitymisestään verkkopalveluun. Jos asianosainen ilmoittaa tuomioistuimelle suostuvansa sähköiseen viestintään tuomioistuimen kanssa ja olevansa rekisteröitynyt verkkopalveluun, oikeudenkäyntiasiakirjat toimitetaan kyseisen palvelun välityksellä. Jos tuomioistuin toteaa, että on olemassa teknisiä esteitä asiakirjojen toimittamiselle verkkopalvelun kautta, asiakirjat toimitetaan jossakin muussa siviiliprosessilaissa tarkoitetussa muodossa, mutta itse haaste lähetetään asianosaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Haasteet lähetetään sähköpostitse edustajille, joiden ilmoitettu kotipaikka tai osoite on Latvian ulkopuolella. Tuomioistuimen laatimat asiakirjat ja muut sähköiset asiakirjat lähetetään edustajille sähköpostitse, elleivät nämä ole ilmoittaneet rekisteröityneensä verkkopalveluun.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

OIKEUDENKÄYNTIKULUIHIN sisältyvät seuraavat:

- valtion maksu (valsts nodeva)

- toimistomaksu (kancelejas nodeva)

- asian käsittelyyn liittyvät kulut.

Oikeudenkäyntikulujen laskuri:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

VALTION MAKSU

Siviiliprosessilain 34 §:n mukaan valtio perii tietyn summan maksuna jokaisesta vaatimukseen liittyvästä hakemuksesta.

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaisiin hakemuksiin sovelletaan rahallisesti arvioitavissa olevien vaatimusten mukaan maksuja seuraavasti:

a) 2134 euroon asti 15 prosenttia vaatimuksen määrästä, mutta vähintään 70 euroa,

b) määrän ollessa 2135 – 7114 euroa 320 euroa ja lisäksi 4 prosenttia vaatimuksen 2134 euroa ylittävästä osasta.

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaiseen hakemukseen on liitettävä asiakirja, jolla todistetaan, että valtion maksu on maksettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa.

Valtion oikeudenkäyntimaksu (siviiliprosessilain 34 §):

Oikeudenkäyntimaksu (valtion maksu):

Saaja: Valsts kase (valtiokonttori)

Rekisterinumero 90000050138

Tilinumero: LV55TREL1060190911200

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoitetaan henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos valtion maksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta valtion maksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

TOIMISTOMAKSU

Siviiliprosessilain 38 §:n mukaan toimistomaksu peritään seuraavista:

- oikeaksi todistettu jäljennös asian käsittelyyn liittyvästä asiakirjasta sekä tuomioistuimen tuomion tai päätöksen uudelleen antaminen;

- lausunto;

- täytäntöönpanomääräyksen kaksoiskappaleen antaminen;

- tuomioistuimen päätöksen voimaantulon vahvistaminen, jos päätös on määrä esittää ulkomaiselle laitokselle;

- todistajien kutsuminen.

Toimistomaksu (siviiliprosessilain 38 §):

Oikeusviranomaisen toimistomaksu:

Saaja: Valsts kase

Rekisterinumero 90000050138

Tilinumero: LV39TREL1060190911100

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoitetaan henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos toimistomaksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta toimistomaksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

ASIAN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT KULUT

Siviiliprosessilain 39 §:n mukaan asian käsittelyyn liittyviä kuluja ovat seuraavat:

- maksut todistajille ja asiantuntijoille;

- todistajien kuulustelusta tai paikan päällä tehtävistä tarkastuksista aiheutuvat kulut;

- vastaajan etsimisestä aiheutuvat kulut;

- tuomion täytäntöönpanoon liittyvät kulut;

- haasteiden ja muiden käsittelyasiakirjojen antamisesta, toimittamisesta ja kääntämisestä aiheutuvat kulut;

- ilmoitusten julkaisemisesta sanomalehdissä aiheutuvat kulut;

- vaatimuksen turvaamisesta aiheutuvat kulut.

Asian käsittelyyn liittyvät kulut (siviiliprosessilain 39 §) – alioikeudet ja aluetuomioistuimet:

Saaja: Tiesu administrācija (tuomioistuinhallinto)

Rekisterinumero 90001672316

Tilinumero: LV51TREL2190458019000

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: merkitään ’21499’. Ilmoitetaan lisäksi henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos asian käsittelyyn liittyvät maksut suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava kyseisen henkilön tunnistetiedot: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Muutosta oikeuden päätökseen on haettava päätöksen tehneeltä tuomioistuimelta. Alioikeuden päätöstä koskeva hakemus on osoitettava asianomaiselle aluetuomioistuimelle.

RĪGAS APGABALTIESA (Riian aluetuomioistuin)

Osoite: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886

Faksi: 67088270

Puh: 67088211, 67088262

Sähköpostiosoite: riga.apgabals@tiesas.lv

KURZEMES APGABALTIESA (Kuurinmaan aluetuomioistuin)

Osoite: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Puh.: 63420059

Faksi: 63423479; 63483187

Sähköpostiosoite: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

LATGALES APGABALTIESA (Latgalen aluetuomiostuin)

Osoite: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601

Puh: 64625581

Faksi: 64624033

Sähköpostiosoite: latgale.apgabals@tiesas.lv

VIDZEMES APGABALTIESA (Vidzemen aluetuomioistuin)

Osoite: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Puhelin: 642 32919

Faksi: 642 31122

Sähköpostiosoite: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

VIDZEMES APGABALTIESAS (Videzemen aluetuomioistuin)

MADONAS TIESU NAMS (Madonan oikeustalo)

Osoite: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Puh: 648 23579

Faksi: 648 60691

Sähköpostiosoite: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

ZEMGALES APGABALTIESA (Zemgalen aluetuomiostuin)

Osoite: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Puh: 63023508

Faksi: 63023911

Sähköpostiosoite: zemgale.apgabals@tiesas.lv

ZEMGALES APGABALTIESA (Zemgalen aluetuomiostuin)

AIZKRAUKLES TIESU NAMS (Aizrauklen oikeustalo)

Osoite: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Puh: 65128197

Faksi: 65128119

Sähköpostiosoite: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Tuomioon voi hakea muutosta Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaisesti, jos

1) ensimmäisen asteen tuomioistuin on soveltanut tai tulkinnut väärin aineellisen oikeuden säännöksiä, mikä on johtanut väärään ratkaisuun;

2) ensimmäisen asteen tuomioistuin ei ole noudattanut prosessioikeuden sääntöä, mikä on johtanut väärään ratkaisuun;

3) ensimmäisen asteen tuomioistuin on arvioinut tosiseikat tai todisteet väärin tai tehnyt asian olosuhteista puutteellisen oikeudellisen arvion, mikä on johtanut väärään ratkaisuun.

Jos muutosta haetaan sillä perusteella, että tuomio on virheellinen, on ilmoitettava seuraavat:

1) mitä aineellisen oikeuden sääntöä ensimmäisen asteen tuomioistuin on soveltanut tai tulkinnut väärin tai mitä prosessioikeuden sääntöä se on jättänyt noudattamatta ja miten tämä on vaikuttanut asian ratkaisemiseen;

2) mitkä tosiseikat ja todisteet ensimmäisen aseteen tuomioistuin on arvioinut väärin, millä tavoin oikeudellinen arvio asian olosuhteista on puutteellinen ja miten tämä on vaikuttanut asian ratkaisemiseen.

Ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomioon voi hakea muutosta 20 päivän kuluessa tuomion antamisesta. Jos tuomio on annettu lyhennetyssä muodossa, muutoksenhaun määräaika alkaa kulua päivästä, jona tuomioistuin antaa yksityiskohtaisen tuomion. Jos yksityiskohtainen tuomio kuitenkin annetaan tuomioistuimen määräämän päivän jälkeen, muutoksenhakuaika alkaa kulua päivästä, jona tuomio on tosiasiallisesti annettu. Jos edellä tarkoitetuissa tapauksissa tuomio lähetetään ulkomailla olevalle osapuolelle, muutosta voi hakea 20 päivän kuluessa siitä, kun jäljennös tuomiosta on annettu. Jos asia on ratkaistu kirjallisella menettelyllä, edellä esitetyn lisäksi muutoksenhaun määräaika alkaa päivästä, jona tuomio on laadittu.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Vastaaja voi pyytää asian uutta tarkastelua tuomion uudelleen tutkimisen yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 861/2007 18 artiklan perusteella toimittamalla

1) vastaavalle aluetuomioistuimelle pyynnön alueiden tai kaupunkien alioikeuden tuomion tai päätöksen tarkistamisesta;

2) korkeimmalle oikeudelle (Augstākā tiesa) pyynnön aluetuomioistuimen tuomion tai päätöksen tarkistamisesta;

3) korkeimman oikeuden siviiliasioita käsittelevälle osastolle (Augstākās tiesas Civillietu departaments) pyynnön korkeimman oikeuden jaoston tuomion tai päätöksen tarkistamisesta.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Latvian kieli.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Tuomioiden täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset:

Haastemiehet

Luettelo haastemiehistä on saatavilla osoitteessa http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

23 §:n soveltamisen osalta toimivaltaiset viranomaiset:

Alioikeus, jonka alueella ulkomaisen tuomioistuimen tuomio on velkojan pyynnöstä täytäntöönpanokelpoinen

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Päivitetty viimeksi: 27/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.