Vähäiset vaatimukset

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Liettua

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava eurooppalainen menettely pannaan vireille alioikeudessa Liettuan siviiliprosessilaissa (Civilinio proceso kodeksas) vahvistettujen alueellista toimivaltaa koskevien säännösten mukaisesti (ks. asiaa koskevan lain 26 §). Ajantasaista tietoa Liettuan tuomioistuimista ja niiden yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan siviilioikeudellisessa atlaksessa.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan toimittaa tuomioistuimelle joko henkilökohtaisesti tai postitse tai sähköisessä muodossa sähköisiä viestintävälineitä käyttäen (siviiliprosessilain 1751 §:n 1 momentti). Menettely oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamiseksi tuomioistuimelle ja niiden tiedoksi antamiseksi asianosaisille sähköisiä viestintävälineitä käyttäen on hyväksytty Liettuan tasavallan oikeusministerin 13. joulukuuta 2012 antamalla määräyksellä nro 1R-332. Menettelyn 3–4 kohdan mukaan oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan toimittaa tuomioistuimelle sähköisesti Liettuan oikeuslaitoksen tietojärjestelmän (Lietuvos teismų informacinės sistemos, LITEKO) välityksellä kirjautumalla oikeuslaitoksen tietojärjestelmän VEP-alajärjestelmään (Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu) sivustolla https://www.e.teismas.lt.

Menettelyn 5 kohdan mukaan käyttäjien on järjestelmään kirjautuessaan vahvistettava henkilöllisyytensä. Tämä voidaan tehdä käyttäen

- lakisääteisiä menettelyjä julkisessa tietojärjestelmässä, jonka kautta kansalaisille tarjotaan institutionaalisia ja hallinnollisia sähköisiä palveluja;

- yhteystietoja, jotka tuomioistuin on antanut tunnistamista varten.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Lain 271 §:n nojalla asianosaiset voivat saada asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käytännön apua ja tietoa elimiltä, jotka antavat valtion takaamaa ensisijaista oikeusapua. Valtion takaamasta oikeusavusta annetun lain 15 §:n 1 momentin mukaan ensisijaista oikeusapua haetaan kotipaikan kunnalliselta täytäntöönpanoviranomaiselta, tai jos hakijalla ei ole virallista kotipaikkaa, asuinpaikan kunnalliselta täytäntöönpanoviranomaiselta. Luettelo ensisijaista oikeusapua antavista tahoista on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Siviiliprosessilain 1751 9 momentin nojalla tuomioistuimet antavat oikeudenkäyntiasiakirjat tiedoksi sähköisiä viestintävälineitä käyttäen, kun vastaanottaja on asianajaja tai haaste- tai ulosottomies tai heidän avustajansa, notaari, valtiollinen tai ja kunnallinen yritys, instituutio tai organisaatio, rahoituslaitos, vakuutus- tai tilintarkastusyritys, tuomioistuimen asiantuntija, konkurssipesän selvittäjä tai uudelleenjärjestelystä vastaava selvittäjä. Asiakirjat annetaan tiedoksi sähköisesti myös henkilöille, joilla on lain tai oikeuslaitoksen tietojärjestelmän johtajan tekemän sopimuksen nojalla velvollisuus ottaa oikeudenkäyntiasiakirjat vastaan sähköisesti. Lisäksi tuomioistuimet käyttävät oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannossa sähköisiä viestintävälineitä myös silloin kun vastaanottaja on siviiliprosessilaissa säädetyn menettelyn mukaisesti ilmaissut haluavansa saada oikeudenkäyntiasiakirjat tiedoksi tällä tavoin ja toimittanut sitä varten tarvittavat yhteystiedot.

Siviiliprosessilain 111 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädetään, että kaikissa tiettyä asianosaista koskevissa oikeudenkäyntiasiakirjoissa on mainittava, millä tavalla ne annetaan tiedoksi asianosaiselle. Tätä säännöstä on sovellettava yhdessä asetuksen 13 artiklan 3 kohdan kanssa.

Menettelyn 22 kohdassa määrätään, että kun oikeudenkäyntiasiakirjat on annettava tiedoksi sähköisesti, ne lähetetään vastaanottajan tilille LITEKO VEP -alajärjestelmässä. Vastaanottaja saa lähetyksestä ilmoituksen LITEKO VEP -alajärjestelmässä olevalle tililleen ja ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. LITEKO VEP -alajärjestelmään kirjaudutaan oikeuslaitoksen tietojärjestelmän sivustolla https://www.e.teismas.lt

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Siviiliprosessilain 1751 9 momentin nojalla tuomioistuimet antavat oikeudenkäyntiasiakirjat tiedoksi sähköisiä viestintävälineitä käyttäen, kun vastaanottaja on asianajaja tai haaste- tai ulosottomies tai heidän avustajansa, notaari, valtiollinen tai ja kunnallinen yritys, instituutio tai organisaatio, rahoituslaitos, vakuutus- tai tilintarkastusyritys, tuomioistuimen asiantuntija, konkurssipesän selvittäjä tai uudelleenjärjestelystä vastaava selvittäjä. Asiakirjat annetaan tiedoksi sähköisesti myös henkilöille, joilla on lain tai oikeuslaitoksen tietojärjestelmän johtajan tekemän sopimuksen nojalla velvollisuus ottaa oikeudenkäyntiasiakirjat vastaan sähköisesti. Lisäksi tuomioistuimet käyttävät oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannossa sähköisiä viestintävälineitä myös silloin kun vastaanottaja on siviiliprosessilaissa säädetyn menettelyn mukaisesti ilmaissut haluavansa saada oikeudenkäyntiasiakirjat tiedoksi tällä tavoin ja toimittanut sitä varten tarvittavat yhteystiedot.

Siviiliprosessilain 111 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädetään, että kaikissa tiettyä asianosaista koskevissa oikeudenkäyntiasiakirjoissa on mainittava, millä tavalla ne on annettava tiedoksi asianosaiselle. Tätä säännöstä on sovellettava yhdessä asetuksen 13 artiklan 3 kohdan kanssa.

Menettelyn 22 kohdassa määrätään, että kun oikeudenkäyntiasiakirjat on annettava tiedoksi sähköisesti, ne lähetetään vastaanottajan tilille LITEKO VEP -alajärjestelmässä. Vastaanottaja saa lähetyksestä ilmoituksen LITEKO VEP -alajärjestelmässä olevalle tililleen ja ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. LITEKO VEP -alajärjestelmään kirjaudutaan oikeuslaitoksen tietojärjestelmän sivustolla https://www.e.teismas.lt

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Lain 27 §:n nojalla eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä peritään siviiliprosessilain 80 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen oikeudenkäyntimaksu. Siviiliprosessilain 80 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kustakin rahamääräisen riita-asian vaateesta perittävä oikeudenkäyntimaksu lasketaan vaateen arvon perusteella. Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan eurooppalaisen menettelyn mukaan oikeudenkäyntimaksu on 3 prosenttia vaateen arvosta tai vähintään 20 euroa.

Oikeudenkäyntimaksu maksetaan pankkisiirtona valtion verotarkastusviraston tilille. Asiaa koskevat ajantasaiset tiedot ovat saatavilla valtion verotarkastusviraston sivustolla: http://www.vmi.lt/.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuihin tuomioistuimen tuomioihin voidaan lain 29 §:n nojalla hakea muutosta muutoksenhakumenettelyssä. Muutoksenhakemukset, jotka koskevat sellaisia alioikeuden antamia tuomioita, jotka eivät ole vielä lainvoimaisia, käsitellään siviiliprosessilain 301 §:n 3 momentin mukaan alueellisessa tuomioistuimessa. Siviiliprosessilain 307 §:n 1 momentissa säädetään, että muutosta voidaan hakea 30 päivän kuluessa siitä kun alioikeus on antanut tuomionsa.

Ajantasaista tietoa Liettuan tuomioistuimista ja niiden yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan siviilioikeudellisessa atlaksessa.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetun tuomion tutkii uudelleen asetuksen 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lain 30 §:n 1 momentin nojalla sama tuomioistuin, joka antoi alkuperäisen tuomion.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen antamiseksi hyväksytty kieli on liettua.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaisesti annettu tuomio, joka on vahvistettu asetuksen liitteessä IV olevalla lomakkeella D, katsotaan lain 31 §:n 1 momentin nojalla täytäntöönpanokelpoiseksi. Ulosottomiehet panevat täytäntöönpanokelpoiset asiakirjat täytäntöön siviiliprosessilain VI osassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Luettelo Liettuan tasavallan ulosottomiehistä on saatavilla Liettuan haaste- ja ulosottomiesten liiton verkkosivustolla: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.