Vähäiset vaatimukset

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Luxemburg

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa asetuksessa tarkoitettuja tuomioita on rauhantuomarilla (juge de paix).

Linkki verkkosivulle: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Puhelin: (+352) 475981-1
Faksi: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Puhelin: (+352) 808853-1
Faksi: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Puhelin: (+352) 530 529

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Luxemburg hyväksyy asiakirjojen toimittamisen postitse.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Service d’accueil et d’information juridique (lakiasioiden neuvontapalvelu) - Luxembourg
Cité Judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg
Puhelin: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Puhelin: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE (Euroopan kuluttajakeskus)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Puhelin: (+352) 26 84 64 1

Faksi: (+352) 26 84 57 61

Sähköposti: info@cecluxembourg.lu

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Luxemburgin menettelysäännöissä ei vielä hyväksytä sähköisiä tiedoksianto- ja viestintäkeinoja, vaan asiakirjat on toimitettava postitse.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ks. vastaus d alakohtaan.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Luxemburgissa toimivaltaiset tuomioistuimet eivät peri oikeudenkäyntimaksuja eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä.

Sen sijaan tuomion antamisen jälkeen peritään maksuja sen täytäntöönpanosta ja mahdollisesti myös voittaneen osapuolen vaatimuksen perusteella.

Ulosottomiesten palkkiot on vahvistettu haaste- ja ulosottomiesten palvelumaksujen määrittämisestä 24. tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa. Lisätietoja on Luxemburgin haaste- ja ulosottomiesten yhdistyksen verkkosivustolla (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/ .

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 mukaisesti haastemiehen toimittamasta tiedoksiannosta peritään kiinteä 138 euron maksu.

Maksun voi suorittaa pankkisiirtona.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Jos vaatimuksen arvo on enintään 2 000 euroa, rauhantuomari antaa päätöksensä ylimpänä oikeusasteena. Siihen voidaan hakea muutosta ainoastaan kassaatiovalituksella (pourvoi en cassation).

Jos vaatimuksen arvo on yli 2 000 euroa, rauhantuomari antaa päätöksensä ensimmäisenä oikeusasteena, ja siihen voidaan hakea muutosta piirituomioistuimen (tribunal d'arrondissement) puheenjohtajalta. Muutoksenhakemuksen voi tehdä joko hakija itse tai hänen asianajajansa. Asianajajaa ei ole pakko käyttää. Muutoksenhakemus on tehtävä 40 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta. Tuomioistuimen kirjaamo kutsuu osapuolet oikeudenistuntoon vähintään kahdeksan päivää etukäteen. Jos osapuolet asuvat jossakin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, tätä määräaikaa pidennetään 15 päivällä uuden siviiliprosessilain 167 §:n nojalla. Piirituomioistuimen puheenjohtajan johtama käsittely on suullinen.

Päätöksiin, jotka rauhantuomari on tehnyt viimeisenä oikeusasteena tai jotka piirituomioistuimen presidentti on tehnyt muutoksenhaun nojalla, voidaan hakea muutosta kassaatiovalituksella. Toimivaltainen tuomioistuin on tällöin kassaatiotuomioistuin (Cour de Cassation) ja asianajajan käyttö on pakollista.

Linkki kansalliselle verkkosivulle: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
2080 - Luxembourg
Puhelin: (+352) 475981 -1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Puhelin: (+352) 803214 -1
Faksi: (+352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
2080 - Luxembourg
Puhelin: (+352) 475981 -2369/2373

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta käsitellä uudelleentutkimista koskeva hakemus on sen rauhantuomioistuimen johtavalla rauhantuomarilla, jossa päätös on annettu, tai hänen sijaisellaan.

Joko hakija itse tai hänen valtuutettu edustajansa toimittaa uudelleentutkimista koskevan hakemuksen kirjallisena sen tuomioistuimen kirjaamoon, jossa päätös on annettu. Asianajajan käyttö ei ole pakollista, vaan osapuolet voivat esiintyä oikeudessa henkilökohtaisesti, tai heillä voi olla avustajanaan tai edustajanaan joku uuden siviiliprosessilain 106 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä (linkki ao. säännökseen: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf - s. 21 ja sitä seuraavat sivut).

Kirjaamo kutsuu osapuolet oikeudenistuntoon vähintään kahdeksan päivää etukäteen. Jos osapuolten koti- tai asuinpaikka ei ole Luxemburgissa, määräaikaa pidennetään uuden siviiliprosessilain 103 ja 167 §:n mukaisesti. Käsittely rauhantuomioistuimessa on suullinen.

Linkki verkkosivulle: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Puhelin: (+352) 475981-1
Faksi: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Puhelin: (+352) 808853-1
Faksi: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Puhelin: (+352) 530 529

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Luxemburg hyväksyy ranskan ja saksan kielen.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

1) Tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanosta vastaa Luxemburgissa ulosottomies (huissier de justice).

Yhteystiedot ovat saatavissa Luxemburgin haaste- ja ulosottomiesten yhdistyksen verkkosivustolla (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/

2) Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 23 artiklan osalta toimivaltainen viranomainen on piirituomioistuimen puheenjohtaja.

Päivitetty viimeksi: 05/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.