Vähäiset vaatimukset

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Malta

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan menettelyyn liittyviä päätöksiä on Maltan ja Gozon vähäisiä vaatimuksia käsittelevillä tuomioistuimilla.

Tuomioistuinten osoitetiedot:

Small Claims Tribunal (Malta)

Puhelin: 00356 25902000

Sähköposti: courts.justice@gov.mt

Osoite: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Small Claims Tribunal (Gozo)

Puhelin: 00356 22156650

Sähköposti: gozocourts@mgoz@gov.mt

Osoite: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asiakirjat voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai lähettää postitse, faksilla tai sähköpostitse tuomioistuimen kirjaamoon.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Jos kyseessä on kuluttajan elinkeinonharjoittajaa vastaan esittämä vaatimus, neuvontaa antaa ECC-Net Malta – European Consumer Centre Malta.

ECC-Net Maltan osoite:

Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

Sähköposti: ecc.malta@gov.mt

Jos kyseessä on elinkeinonharjoittajan toista elinkeinonharjoittajaa vastaan esittämä vaatimus, neuvontaa antaa Malta Enterprise.

Malta Enterprisen osoite:

Malta Enterprise Corporation, Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

Sähköposti: info@maltaenterprise.com

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Maltan prosessioikeudellisessa lainsäädännössä ei ole säännöksiä sähköisestä tiedoksiannosta.  Sähköisin menetelmin suoritettua tiedoksiantoa ei ole käytössä, eikä sitä niin ollen hyväksytä.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ei ole sellaisia henkilöitä tai ammatteja, joihin sovellettaisiin tällaista vaatimusta.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Vaatimuslomakkeen A käsittelymaksu on 40 euroa. Jokaisesta vastaajalle annetusta tiedoksiannosta peritään 7,20 euron toimitusmaksu.  Jos käytetään lomaketta C, vastaavat maksut ovat 25 euroa ja 7,20 euroa.  Maksut voidaan suorittaa asetuksen 15 artiklan a kohdan mukaisesti pankkisiirrolla.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Muutosta Maltan vähäisiä vaatimuksia käsittelevän tuomioistuimen päätökseen haetaan Maltan alemman oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimelta ja muutosta Gozon vähäisiä vaatimuksia käsittelevän tuomioistuimen päätökseen Gozon alemman oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimelta.

Maltan lakikokoelman 380 luvun 8 §:n mukaisesti muutosta on haettava 20 päivän kuluessa tuomioistuimen päätöksen antamisesta.  Kyseisen pykälän 2 kohdan mukaan oikeus muutoksenhakuun on vaatimuksen rahallisesta arvosta riippumatta asioissa, jotka liittyvät

a) tuomioistuimen toimivaltaan;

b) vanhentumiseen;

c) 380 luvun 7 artiklan 2 kohdan säännösten noudattamatta jättämiseen.   Kyseisen kohdan mukaan tuomioistuimen on keskeytettävä asian käsittely, jos puolustus kiistää kanteen ja esittää tällöin sellaiseen asiaan liittyviä väitteitä, joka ei kuulu tuomioistuimen toimivaltaan, ja/tai jos jonkin toisen toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltävänä on kanne, jonka ratkaisulla on vaikutusta vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan vaatimukseen;

D) tuomioistuimen toimintaan, jolla on vakavasti rikottu lain edellyttämää puolueettomuutta ja kohtuutta ja loukattu hakijan oikeuksia.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Asetuksen 18 artiklan mukaiset uudelleentutkimispyynnöt käsittelee Maltan tai Gozon vähäisiä vaatimuksia käsittelevä tuomioistuin.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Ainoa hyväksytty kieli on malta.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Tuomion täytäntöönpanon osalta toimivaltainen viranomainen on joko Maltan tai Gozon alioikeus sen asianosaisen kotipaikan mukaan, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.