Vähäiset vaatimukset

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Alankomaat

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Kantonioikeus (kantonrechter) käsittelee eurooppalaisia vähäisiä vaatimuksia koskevat asiat ja antaa niistä päätöksen.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Siviiliprosessilain (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 33 §:n mukaisesti vaatimuslomakkeen voi toimittaa sähköisesti, jos se on sallittu tuomioistuimen menettelysäännöissä. Toistaiseksi se ei ole mahdollista yhdessäkään tuomioistuimessa. Ainoastaan seuraavat toimitustavat ovat sallittuja:

  • postitse
  • tuomioistuimen kirjaamoon toimittamalla.

Prosessioikeuden yksinkertaistamiseksi ja digitalisoimiseksi on valmisteilla lainsäädäntöä (mm. siviiliprosessilain uusi 30 §). Asiaankuuluvaan täytäntöönpanolakiin sisältyy jo sähköistä toimitusta koskevia säännöksiä, jotka tulevat todennäköisesti voimaan myöhemmin.

Siviiliprosessilain uuden 30c §:n mukaan menettely pannaan vireille sähköisesti. Pykälän 4 momentin nojalla luonnolliset henkilöt ja yhdistykset, joiden perustamiskirja ei ole notaarin laatima, eivät ole velvollisia toimittamaan asiakirjoja sähköisesti, paitsi jos heitä edustaa oikeusapua ammatikseen tarjoava kolmas osapuoli.

Menettelyn vireillepanoasiakirjan toimittaminen sähköisesti suoraan toisesta jäsenvaltiosta ei ole vielä mahdollista. Sen sijaan osapuoli, jolla on kotipaikka toisessa jäsenvaltiossa mutta jolla on Alankomaissa ammattimainen oikeudenkäyntiavustaja, voi käyttää sähköistä toimitustapaa. Ulkomaisen osapuolen, joka haluaa panna menettelyn vireille ilman oikeudenkäyntiavustajaa, on toimitettava asiakirjat paperimuodossa.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Käytännön apua saa oikeusaputoimiston (Juridisch Loket) alaisuudessa toimivalta Euroopan kuluttajakeskukselta (Europees Consumenten Centrum).

Ks. https://www.eccnederland.nl ja https://www.juridischloket.nl.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tiedoksianto ja 2 kohdassa tarkoitettu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu siviiliprosessilain 30e §:n mukaisesti. Sitten kun edellä mainittu lainsäädäntö tulee voimaan, sähköisestä menettelystä tulee Alankomaissa vakiokäytäntö.

Siviiliprosessilain 30e §:n mukaisesti myös muut kuin vaadittavat asiakirjat samoin kuin muut tuomioistuimen ja osapuolten väliset viestit tulevat sähköisesti saataville, paitsi jos asiassa sovelletaan 30c §:ää, jonka 5 momentin nojalla osapuoli, joka ei ole velvollinen käyttämään sähköistä toimitustapaa eikä käytä sitä, voi toimittaa asiakirjat paperimuodossa.

Prosessioikeuden yksinkertaistamista ja digitalisointia koskevan lainsäädännön nojalla osapuolen, jonka koti- tai asuinpaikka on toisessa jäsenvaltiossa, ei ole vielä mahdollista toimittaa asiakirjoja suoraan sähköisesti (ks. b alakohtaa koskeva vastaus edellä) ja jakaa niitä tuomioistuinten sähköisessä järjestelmässä. Ulkomaiset yritykset ja luonnolliset henkilöt eivät ole velvollisia käyttämään sähköistä toimitustapaa. Jos toisesta jäsenvaltiosta kotoisin olevalla osapuolella on Alankomaissa oikeudenkäyntiavustaja, menettely voidaan hoitaa sähköisesti ja tuomioistuin voi antaa 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat tiedoksi sähköisesti.

Tiedoksianto osapuolille, jotka eivät ole velvollisia käyttämään sähköistä menettelyä ja joilla ei ole oikeusavustajaa, tapahtuu postitse.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ks. d alakohtaa koskeva vastaus edellä.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Kantonioikeudelle vaatimuksen esittävä osapuoli on yksin velvollinen suorittamaan oikeudenkäyntimaksun. Haastetun osapuolen ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntimaksuja. Alankomaissa oikeudenkäyntimaksun suuruus määräytyy sen perusteella, onko kyseessä

  • vaatimus, jonka arvo on alle 500 euroa tai jonka arvoa ei ole määritetty, vai
  • vaatimus, jonka arvo on 500–12 500 euroa.

Käytössä on kolme kiinteämääräistä maksua. Maksu määrätään sen mukaan, onko kantaja oikeushenkilö, luonnollinen henkilö vai luonnollinen henkilö, jonka taloudellinen tilanne on heikko.

Ks. maksut osoitteessa https://www.rechtspraak.nl/English/Pages/default.aspx

Alankomaissa oikeudenkäyntimaksut voi suorittaa pankkisiirtona. Tuomioistuimen kirjaamon lähettämässä maksuerittelyssä ilmoitetaan tilinumero, jolle maksu suoritetaan.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Eurooppalaisia vähäisiä vaatimuksia koskevaan kantonioikeuden päätökseen voi kansallisen muutoksenhakumenettelyn mukaisesti hakea muutosta ylemmästä oikeusasteesta (gerechtshof) edellyttäen, että vaatimuksen arvo on vähintään 1 750 euroa. Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Lisätietoja Alankomaiden tuomioistuinjärjestelmästä: https://www.rechtspraak.nl.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Vastaaja voi asetuksen 18 artiklan 1 kohdassa esitettyihin syihin vedoten pyytää, että kantonioikeus tutkii uudelleen eurooppalaisesta vähäisestä vaatimuksesta antamansa päätöksen. Pyyntö on esitettävä 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 30 päivän kuluessa.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toisen jäsenvaltion myöntämä todistus on laadittava hollanniksi tai käännettävä hollannin kielelle.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Alankomaissa haastemiehet panevat täytäntöön eurooppalaisia vähäisiä vaatimuksia koskevat päätökset.

Toimivaltaiset viranomaiset asetuksen (EY) N:o 861/2007 23 artiklaa sovellettaessa, ks. vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan eurooppalaisen menettelyn täytäntöönpanosta annetun lain (Uitvoeringswet Europese procedure voor geringe vorderingen) 8 §.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan eurooppalaisen menettelyn täytäntöönpanosta annetun lain 8 § (vapaa suomennos):

Asetuksen 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanohakemusten osalta sovelletaan siviiliprosessilain 438 §:ää.

Siviiliprosessilain 438 § (vapaa suomennos):

1. Täytäntöönpanoa koskevat riita-asiat ratkaistaan tuomioistuimessa, joka on tavanomaisten sääntöjen mukaan asiassa toimivaltainen tai jonka oikeudenkäyttöalueella takavarikointi tai täytäntöönpano suoritetaan taikka yksi tai useampi omaisuuserä sijaitsee.

2. Välitoimien määräämiseksi riita-asia voidaan saattaa myös välitoimista päättävän tuomarin ratkaistavaksi 1 momentissa tarkoitetussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Välitoimista päättävän tuomarin muita toimivaltuuksia rajoittamatta tämä voi keskeyttää täytäntöönpanon määrätyksi ajaksi tai siihen asti, kunnes riita-asiassa on annettu ratkaisu, taikka määrätä, että täytäntöönpano voidaan suorittaa tai sitä voidaan jatkaa ainoastaan vakuutta vastaan. Tuomari voi määrätä takavarikon kumoamisesta vakuutta vastaan tai ilman vakuuksia. Täytäntöönpanon kuluessa tuomari voi vaatia laiminlyötyjen muodollisuuksien täyttämistä ja määrätä, mitkä laiminlyödyistä muodollisuuksista on täytettävä uudelleen ja kuka maksaa siitä aiheutuvat kulut. Hän voi määrätä, että haastetun kolmannen osapuolen on suostuttava täytäntöönpanon jatkamiseen tai tehtävä yhteistyötä menettelyssä riippumatta siitä, onko täytäntöönpanon hakija asettanut vakuuden vai ei.

3. Jos asia ei sovellu välitoimimenettelyyn, tuomari voi hakemuksen hylkäämisen sijaan siirtää asian kantajan pyynnöstä tuomioistuimen käsiteltäväksi ja määrätä päivän, jona asia käsitellään. Haastettu osapuoli, joka ei kyseisenä päivänä saavu oikeuteen tai jota lakimies ei edusta oikeudessa, todetaan poissaolevaksi vain, jos hänet on haastettu saapumaan kyseisenä päivänä tuomioistuimeen haastamiselle asetettua määräaikaa tai välitoimista päättävän tuomarin kantajan pyynnöstä asettamaa määräaikaa noudattaen.

4. Jos täytäntöönpanosta vastaavalle haastemiehelle esitetään vastaväite, joka edellyttää välittömän välitoimen määräämistä, haastemies voi asiasta laatimansa pöytäkirjan kanssa kääntyä välitoimista päättävän tuomarin puoleen, jotta tämä määräisi välitoimesta osapuolten välillä. Välitoimista päättävä tuomari lykkää asian käsittelyä, kunnes osapuolet on haastettu oikeuteen, paitsi jos vastaväite on tuomarin mielestä senluonteinen, että päätös on tehtävä välittömästi. Haastemies, joka käyttää edellä mainittua toimivaltaansa ilman täytäntöönpanoa hakevan suostumusta, voidaan määrätä itse maksamaan kustannukset, jos toimenpide osoittautuu perusteettomaksi.

5. Kolmas osapuoli voi vastustaa täytäntöönpanoa haastamalla sekä täytäntöönpanoa hakevan että sen kohteena olevan osapuolen.

Pykälän 3 ja 5 momentti on tarkoitus muuttaa seuraavaan muotoon valmisteilla olevan prosessioikeuden yksinkertaistamista ja digitalisointia koskevan lainsäädännön huomioon ottamiseksi:

3. Jos asia ei sovellu välitoimimenettelyyn, tuomari voi hakemuksen hylkäämisen sijaan siirtää asian kantajan pyynnöstä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Asianomainen tuomioistuin määrää välittömästi päivämäärän oikeudenkäynnin seuraavaa vaihetta varten. Vastaaja, joka ei kyseisenä päivänä saavu oikeuteen tai jota lakimies ei edusta oikeudessa, todetaan poissaolevaksi vain, jos hänet on haastettu saapumaan kyseisenä päivänä tuomioistuimeen saapumiselle asetettua määräaikaa tai välitoimista päättävän tuomarin kantajan pyynnöstä asettamaa määräaikaa noudattaen.

5. Kolmas osapuoli voi vastustaa täytäntöönpanoa kutsumalla sekä täytäntöönpanoa hakevan että sen kohteena olevan osapuolen oikeuteen.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.