Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Vähäiset vaatimukset

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa tuomio eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä Pohjois-Irlannissa on alemman oikeusasteen siviilituomioistuimilla (Country Court). Menettelystä vastaa käräjätuomari (District Judge).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Pohjois-Irlannin tuomioistuimissa hyväksyttävä toimitustapa eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä on ykkösluokan kirjattu kirje.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Pohjois-Irlannin oikeusvirasto (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) antaa 11 artiklan mukaista käytännön apua, mutta se ei voi antaa asetusta koskevaa oikeudellista neuvontaa.

Kansalaisten neuvontatoimisto (Citizens’ Advice Bureau) tai muut Pohjois-Irlannissa toimivat kuluttajaneuvontakeskukset saattavat myös pystyä antamaan käytännön apua. Asianajajilta voi saada lisäapua. Pohjois-Irlannin asianajajaliitolta (Law Society for Northern Ireland) voi saada paikallisten asianajajien yhteystietoja.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Pohjois-Irlannin menettelysääntöjen mukaan sähköisten tiedoksianto- ja yhteydenpitotapojen käyttöön ei ole teknisiä valmiuksia eikä se ole sallittua. Toimitustapa on ykkösluokan kirjattu kirje.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Pohjois-Irlannissa kukaan ei ole velvollinen vastaanottamaan tiedoksiantoja tai muuta yhteydenpitoa sähköisesti.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Pohjois-Irlannissa ei tällä hetkellä peritä oikeudenkäyntimaksuja eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä. Tätä käytäntöä ollaan kuitenkin arvioimassa uudelleen.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Pohjois-Irlannissa ei ole mahdollista hakea muutosta eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun määräykseen.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Uudelleen tutkimista koskeva hakemus on jätettävä tuomion antaneelle tuomioistuimelle. Country Court on toimivaltainen tuomioistuin tällaisessa uudelleen tutkimisessa Pohjois-Irlannissa.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan a alakohdan 1 alakohdan nojalla hyväksytty virallinen kieli on englanti.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Toimivaltainen viranomainen täytäntöönpanon osalta ja 23 artiklaa sovellettaessa tulee olemaan ulosottovirasto (Enforcement of Judgments Office) ja ylempi täytäntöönpanovirkamies (Master, Enforcement of Judgments). Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetun tuomioistuimen määräyksen täytäntöönpanon järjestäminen on asian voittaneen osapuolen velvollisuus samalla tavoin kuin kansallisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä.

Päivitetty viimeksi: 23/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.