Vähäiset vaatimukset

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Puola

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat alioikeudet (sądy rejonowe) tai aluetuomioistuimet (sądy okręgowe).

Periaatteessa toimivalta ensimmäisessä oikeusasteessa kuuluu alioikeudelle. Myös aluetuomioistuin voi kuitenkin olla riita-asian kohteen arvosta riippumatta toimivaltainen ensimmäisenä oikeusasteena silloin, kun asia kuuluu sisältönsä puolesta aluetuomioistuimen aineellisen toimivallan piiriin. Tämä koskee esimerkiksi tekijänoikeuksiin liittyviä varallisuusoikeudellisia vaatimuksia.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asiakirjat on toimitettava kirjallisesti paperimuodossa.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Alioikeuksien ja aluetuomioistuinten yhteydessä toimivat palvelupisteet (Biura Obsługi Interesantów).

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköisten viestintävälineiden käyttö ei ole sallittua.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Tällaista velvollisuutta ei ole.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä kantajalta peritään kiinteä maksu (100 zlotya). Muutoksenhausta perittävä maksu on samansuuruinen.

Riita-asioiden oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa toimivaltaisen tuomioistuimen pankkitilille (tiedot tuomioistuimesta tai sen mahdollisilta verkkosivuilta tai oikeusministeriön verkkosivuilta) tai suoraan tuomioistuimen kassaan tai kassasta saatavilla leimaveromerkeillä.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa toimivaltainen tuomioistuin antaa tuomionsa, johon osapuolet voivat hakea muutosta toisen oikeusasteen tuomioistuimessa (eli alioikeuden tuomioon haetaan muutosta aluetuomioistuimessa ja aluetuomioistuimen tuomioon muutoksenhakutuomioistuimessa). Muutoksenhaku osoitetaan sille tuomioistuimelle, joka antoi kyseisen tuomion, kahden viikon kuluessa siitä kun tuomio perusteluineen on annettu tiedoksi kantajalle. Jos asianosainen ei ole vaatinut tuomion ja sen perustelujen tiedoksiantamista viikon kuluessa tuomion julkistamisesta (tai jos tuomio on annettu suljetuin ovin, viikon kuluessa tuomion vastaanottamisesta), muutoksenhaun määräaika alkaa päivästä, jona määräaika tällaisen vaatimuksen esittämiselle on päättynyt. (Siviiliprosessilain 316 §:n 1 mom., 367 §:n 1 ja 2 mom. yhdessä siviiliprosessilain 369 §:n ja 50526 §:n kanssa). Asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tuomioistuin antaa yksipuolisen tuomion. Vastaaja voi hakea muutosta yksipuoliseen tuomioon siinä tuomioistuimessa, joka on antanut yksipuolisen tuomion. Jos tuomio on kantajalle vastainen, tämä voi hakea siihen muutosta yleisten muutoksenhakusääntöjen mukaisesti (Siviiliprosessilain 339 §:n 1 mom., 342 § ja 344 §:n 1 mom.)

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Kumoamiskanne (siviiliprosessilain 50527a §). Toimivalta käsitellä kumoamiskanne on sillä tuomioistuimella, joka on antanut kyseisen tuomion.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Puola.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä annetut päätökset, on ulosottomies (komornik). Ulosottomiehen toimista voi valittaa toimivaltaiseen alioikeuteen (oikeusperusta: siviiliprosessilain 767 §:n 1 mom.).

Täytäntöönpanon epäämistä koskeva hakemus esitetään velallisen kotipaikan tai sääntömääräisen toimipaikan toimivaltaiselle aluetuomioistuimelle. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, hakemus esitetään sille aluetuomioistuimelle, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpano on aloitettu tai missä se on tarkoitus suorittaa.

Asetuksen 23 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista varten toimivaltainen viranomainen on alioikeus. Oikeusperustana on siviiliprosessilain 115320 §:n 1 ja 2 mom. (kun kyseessä on vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä toisessa EU:n jäsenvaltiossa annetun tuomion täytäntöönpano Puolassa) tai siviiliprosessilain 8202 § (kun täytäntöönpano perustuu täytäntöönpanoasiakirjaan, joka muodostuu vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä Puolassa annettuun tuomioon ja sen täytäntöönpanolausekkeeseen).

Päivitetty viimeksi: 04/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.