Vähäiset vaatimukset

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Portugali

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Siviilioikeudellisia ja yleisiä asioita käsittelevät paikalliset alioikeudet.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Hyväksytyt viestintätavat ovat kirjattu kirje, faksi ja sähköiset tiedonsiirtokeinot.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Oikeushallinnon keskusvirasto (DGAJ – Direção-Geral da Administração da Justiça) (http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Portugalissa ovat käytössä seuraavat viestintätavat:

  • Sähköinen tiedoksianto käyttäen tuomioistuinten toimintaa tukevaa tietojärjestelmää (https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx), kun osapuolilla on oikeudellinen edustaja. Saadakseen pääsyn kyseiseen järjestelmään oikeudellisen edustajan on ensin rekisteröidyttävä ja haettava käyttöoikeutta järjestelmän hallinnoinnista vastaavalta yksiköltä (siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 132 § 1 ja 3 momentti ja 247 ja 248 § sekä 26.8.2013 annetun päätöksen (Portaria) nro 280/2013 3, 5, 25 ja 26 §).
  • Kirjattu kirje, joka toimitetaan osapuolen kotiosoitteeseen tai päätoimipaikkaan tai tiedoksiantoa varten valittuun osoitteeseen, kun kyseisellä osapuolella ei ole oikeudellista edustajaa (siviiliprosessilain 249 §:n 1 momentti).

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Oikeudelliset edustajat, tuomarit, syyttäjäviranomaiset ja tuomioistuinten henkilöstö, jotka käyttävät tuomioistuinten toimintaa tukevaa tietojärjestelmää (https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx) (26.8.2013 annetun päätöksen nro 280/2013 3 ja 5 §).

Oikeudellisten edustajien on ensin rekisteröidyttävä ja haettava käyttöoikeutta tietojärjestelmän hallinnoinnista vastaavalta yksiköltä. Järjestelmä vahvistaa aina tiedoksiantopäivän. Tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä tai ensimmäisenä sen lähettämistä seuraavana arkipäivänä (siviiliprosessilain 247 ja 248 §).

Jos osapuolella ei ole oikeudellista edustajaa, tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä osapuolen kotiosoitteeseen tai päätoimipaikkaan tai tiedoksiantoa varten valittuun osoitteeseen. Tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi kolmantena päivänä kirjeen kirjaamisesta tai ensimmäisenä kirjaamista seuraavana arkipäivänä (siviiliprosessilain 249 §:n 1 momentti).

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

• asiat, joiden rahamääräinen arvo on enintään 2 000 euroa: 102 euroa (1 laskentayksikkö);

• asiat, joiden rahamääräinen arvo on 2 000 – 5 000 euroa: 204 euroa (2 laskentayksikköä);

Jos asia osoittautuu erityisen monimutkaiseksi, tuomari voi päättää soveltaa seuraavia maksuja:

• asiat, joiden rahamääräinen arvo on enintään 2 000 euroa: 153 euroa (1,5 laskentayksikköä);

• asiat, joiden rahamääräinen arvo on 2 000 – 5 000 euroa: 306 euroa (3 laskentayksikköä).

(Oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen (Regulamento das Custas Processuais) 6 §:n 1 ja 5 momentti, hyväksytty 26.2.2008 annetulla täytäntöönpanoasetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008, nykyisessä muodossaan).

Kun kyse on eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä ja vastaaja esittää asetuksen (EY) N:o 1896/2006 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vastineen ja menettely jatkuu, kyseisessä menettelyssä kantajalta perittävästä määrästä vähennetään eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä perityt maksut.

Maksua voidaan alentaa 102 euroa (1 laskentayksikkö) tai 153 euroa (1,5 laskentayksikköä). (Oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen (Regulamento das Custas Processuais) 7 §:n 6 momentti, hyväksytty 26.2.2008 annetulla täytäntöönpanoasetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008, nykyisessä muodossaan).

Jos kyseessä on vastakanne, näiden kahden vaateen rahamääräinen arvo lasketaan yhteen maksujen laskemista varten. Tällöin asian arvo voi olla enintään 10 000,00 euroa. Kun asian rahamääräinen arvo on 8 000,01 – 10 000,00 euroa, maksu on 306 euroa (3 laskentayksikköä) tai 459 euroa (4,5 laskentayksikköä, jos asia on erityisen monimutkainen. Asioissa, joiden rahamääräinen arvo on 5 000,01 – 8 000,00 euroa, maksu on 204 euroa (2 laskentayksikköä) tai 306 euroa (3 laskentayksikköä), jos asia on erityisen monimutkainen (oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen (Regulamento das Custas Processuais) 11 §, hyväksytty 26.2.2008 annetulla täytäntöönpanoasetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008, nykyisessä muodossaan ja siviiliprosessilain (Código de Processo Civil)145 §:n 5 momentti, 530 §:n 2 momentti, 299 §:n 1 ja 2 momentti ja 297 §:n 2 momentti).

Hyväksytty maksutapa on pankkisiirto.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Muutoksenhaku on mahdollista ainoastaan siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 629 §:n 2 momentissa tai 696 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Siviiliprosessilain 629 §:n 2 momentin mukaan muutoksenhaku on mahdollista asian rahamääräisestä arvosta ja häviävän osapuolen maksettavaksi tulevasta määrästä riippumatta seuraavissa tapauksissa:

a) muutoksenhaku perustuu kansainvälisten toimivaltasääntöjen tai tuomioistuimen asiallista tai asteellista toimivaltaa koskevien sääntöjen rikkomiseen tai ristiriitaan aiemman lainvoimaisen tuomion kanssa;

b) pää- tai sivuasian rahamääräistä arvoa koskeviin tuomioihin sillä edellytyksellä, että niiden taloudellinen arvo ylittää sen tuomioistuimen kynnysarvon, jonka päätöksestä valitetaan;

c) saman lainsäädännön nojalla tai samasta oikeudellisesta peruskysymyksestä annettuihin tuomioihin, jotka ovat ristiriidassa korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) yhdenmukaisen oikeuskäytännön kanssa;

d) jos ylioikeuden tuomio on ristiriidassa saman tuomioistuimen antaman toisen tuomion tai toisen ylioikeuden saman lainsäädännön nojalla tai samasta oikeudellisesta peruskysymyksestä antaman tuomion kanssa eikä siihen saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin, koska sen taloudellinen arvo ei ylitä tuomioistuimelle asetettua muutoksenhakukelpoisuuden rajaa, ellei tuomiota ole annettu korkeimman oikeuden oikeuskäytännön yhdenmukaistamiseksi.

Siviiliprosessilain 696 §:n mukaan lainvoimaiseen tuomioon voidaan hakea muutosta ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

a) muissa lainvoimaisissa tuomioissa on näytetty toteen, että tuomari syyllistyi tuomiota antaessaan virkarikokseen;

b) asiakirja tai todistusaineisto tai asiantuntijan tai välimiehen antama lausunto voidaan osoittaa vääräksi, mikä on saattanut vaikuttaa ratkaisevasti muutoksenhaun kohteena olevaan tuomioon eikä tätä seikkaa ole käsitelty oikeudenkäynnissä, jonka tuloksena tuomio on annettu;

c) esitetään asiakirja, josta osapuoli ei ole ollut tietoinen tai jota tämä ei ole voinut hyödyntää oikeudenkäynnissä, jossa annettuun tuomioon haetaan muutosta, ja joka riittää yksinään muuttamaan tuomion hävinneen osapuolen hyväksi;

d) tuomion perustana ollut tunnustus, kanteen peruuttaminen tai sopimus on pätemätön tai voidaan todeta pätemättömäksi;

e) oikeustoimi on toteutettu yksipuolisella tuomiolla ilman, että vastaaja on voinut osallistua siihen millään tavoin, ja voidaan osoittaa, että haasteita ei ole tiedoksiannettu tai tiedoksiannetut haasteet ovat mitättömiä;

f) tuomio on yhteensopimaton kansainvälisen muutoksenhakuelimen tekemän lopullisen päätöksen kanssa, joka sitoo Portugalin valtiota;

g) riita-asia perustui valeoikeustoimeen, jota tuomioistuin ei ole havainnut eikä se ole sen vuoksi käyttänyt sille 612 §:n nojalla myönnettyjä valtuuksia.

Siviiliprosessilain 638 §:n 1 momentin mukaan muutosta on haettava 30 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta.

Siviiliprosessilain 697 §:n 2 ja 3 momentin mukaan ylimääräistä muutoksenhakua ei voi esittää, jos lainvoimaisen tuomion antamisesta on kulunut yli viisi vuotta. Ylimääräinen muutoksenhaku on mahdollista 60 päivän kuluessa

i) muutoksenhaun lähtökohtana olevan lainvoimaisen tuomion antamisesta, kun kyse on 696 §:n a kohdassa tarkoitetusta tapauksesta;

ii) muutoksenhaun kohteena olevan tuomion tulemisesta lainvoimaiseksi, kun kyse on 696 §:n f kohdassa tarkoitetusta tapauksesta;

iii) päivästä, jolloin kantaja vastaanotti asiakirjan tai sai tietoonsa tosiseikan, johon muutoksenhaku perustuu, kun kyse on muista tapauksista.

iv) 696 §:n g kohdassa tarkoitetussa tapauksessa muutosta on haettava kahden vuoden kuluessa tuomion tiedoksiannosta kantajalle (tämä ei kuitenkaan vaikuta edellä mainittuun viiden vuoden määräaikaan).

Muutoksenhakuasioissa toimivaltaisia ovat siviiliprosessilain 629 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa ylioikeudet (Tribunais da Relação) ja siviiliprosessilain 696 §:n a kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa muutoksenhaun kohteena olevan tuomion antaneet tuomioistuimet.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Muutoksenhaku on osoitettava tuomioistuimelle, joka antoi muutoksenhaun kohteena olevan tuomion. Kantajan on ilmoitettava muutoksenhaun perusteena olevat syyt. Kantajan on esitettävä muutoksenhaun yhteydessä todistus tuomiosta tai asiakirjasta, johon muutosta haetaan (siviiliprosessilain 697 §:n 1 momentti ja 698 §).

Muutoksenhakuasiassa toimivaltainen on tuomioistuin, joka on antanut muutoksenhaun kohteena olevan tuomion.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Hyväksytyt kielet ovat englanti, ranska ja espanja.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Tuomioiden täytäntöönpanossa toimivaltaisia ovat täytäntöönpanotuomioistuimet (juízos de execução). Jos täytäntöönpanotuomioistuinta ei ole, toimivaltaisia ovat paikallisten alioikeuksien siviilioikeudellisia ja yleisiä asioita käsittelevät jaostot.

Jos täytäntöönpano perustuu portugalilaisen tuomioistuimen tuomioon, täytäntöönpanotoimia koskeva hakemus tehdään sen menettelyn kuluessa, jossa kyseinen tuomio on annettu (siviiliprosessilain 85 §:n 1 momentti). Täytäntöönpanotoimia koskeva hakemus, siihen liittyvät asiakirjat ja jäljennös tuomiosta on toimitettava viipymättä toimivaltaiselle täytäntöönpanotuomioistuimelle, jos sellainen on (siviiliprosessilain 85 § 2 momentti).

Jos täytäntöönpano perustuu toisten jäsenvaltioiden tuomioistuinten tuomioihin, vastaajan kotipaikan tuomioistuin on toimivaltainen (siviiliprosessilain 90 §).

Päivitetty viimeksi: 20/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.