Vähäiset vaatimukset

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
 • Toimivalta antaa tuomio eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä on Romanian siviiliprosessilain (laki nro 134/2010 sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna[1] ja muutettuna) 94 §:n 1 momentin k kohdan nojalla alueellisilla tuomioistuimilla (judecătorie).

[1] Romanian virallinen lehti, osa I, nro 247, 10. huhtikuuta 2015.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

 • Siviiliprosessilain 148 §:n 2 momentissa säädettyjen yleislainsäädännön säännösten mukaan tuomioistuimille henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä osoitettavat vaatimukset voidaan esittää myös sähköisessä muodossa, mikäli laissa esitetyt edellytykset täyttyvät [tätä säännöstä sovelletaan myös tapauksiin, joissa osapuolten on uuden siviiliprosessilain nojalla esitettävä huomautuksensa, väitteensä, päätelmänsä tai muut tuomioistuimelle esitettävät oikeudenkäyntiasiakirjat kirjallisina – uuden siviiliprosessilain 148 §:n 3 momentti].
 • Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentissa säädettyjen yleislainsäädännön säännösten mukaan henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai sähköpostitse skannattuna toimitettu haastehakemus rekisteröidään ja siihen merkitään vastaanottamispäivämäärä saapumisleimalla.
 • Vähäisiä vaatimuksia koskeva erityismenettely (jota sovelletaan maan sisäisissä riita-asioissa) aloitetaan täyttämällä vaatimusta koskeva lomake, joka toimitetaan tai lähetetään toimivaltaiseen tuomioistuimeen postitse tai millä tahansa muulla tavalla, josta annetaan saantitodistus [siviiliprosessilain 1 029 §:n 1 momentti].

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
 • Suunnitteilla on myös lainsäädännöllisiä muutoksia sen varmistamiseksi, että lomakkeiden täyttämiseen liittyvää käytännön apua koskeviin pyyntöihin voidaan vastata. Tietoja päivitetään, kun tarpeelliset muutokset on tehty.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
 • Siviiliprosessilain 154 §:n 6 momentti

6. Tuomioistuimen kirjaamo voi toimittaa haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat myös faksilla, sähköpostilla tai muulla keinolla, jolla asiakirjan tekstin lähettäminen on mahdollista ja jolla lähettämisestä voi saada todisteen, mikäli osapuoli on toimittanut tuomioistuimelle yhteystiedot tätä varten. Kun tuomioistuin on saanut oikeudenkäyntiasiakirjan, se toimittaa vahvistamista varten lomakkeen, jossa mainitaan tuomioistuimen nimi, tiedoksiantopäivä, tiedoksiantamisesta vastuussa olevan kirjaajan nimi ja toimitetut asiakirjat. Vastaanottaja täydentää lomakkeeseen vastaanottopäivän sekä kirjeenvaihdosta vastaavan henkilön nimen ja allekirjoituksen. Tämän jälkeen lomake lähetetään tuomioistuimeen faksilla, sähköpostilla tai muilla keinoin.

 • Siviiliprosessilain 205 §:n 2 momentin a kohta

Vastauksessa on mainittava seuraavat: vastaajan suku- ja etunimi, henkilötunnus, koti- tai asuinpaikka tai oikeushenkilön nimi ja toimipaikka sekä tarpeen mukaan rekisteröintinumero tai verotunniste, kauppa- tai oikeushenkilörekisterin numero sekä pankkitili, jos vaatimuksen tekijä ei ole maininnut sitä haastehakemuksessa. Siviiliprosessilain 148 §:n 2 momentin toista virkettä sovelletaan vastaavasti. Jos vastaaja asuu ulkomailla, hänen on ilmoitettava myös Romaniassa osoite, johon kaikki prosessia koskevat tiedonannot lähetetään.

 • Siviiliprosessilain 194 §:n a kohta

Haastehakemuksessa on mainittava

a) osapuolten suku- ja etunimet ja koti- tai asuinpaikka ja oikeushenkilön kohdalla nimi ja toimipaikka. Hakemuksessa on mainittava myös henkilötunniste tai rekisteröintinumero tai verotunniste, kauppa- tai oikeushenkilörekisterin numero sekä vaatimuksen tekijän ja vastaajan pankkitili, jos osapuolilla on ne tai jos niille on annettu nämä tunnistetiedot lain mukaisesti, mikäli ne ovat vaatimuksen tekijän tiedossa. Siviiliprosessilain 148 §:n 2 momentin toista virkettä sovelletaan. Jos vaatimuksen tekijä asuu ulkomailla, hänen on ilmoitettava myös Romaniassa osoite, johon kaikki prosessia koskevat tiedonannot lähetetään.

 • Siviiliprosessilain 148 §:n 1–3 momentti

1. Tuomioistuimelle esitettävä vaatimus on laadittava kirjallisena ja siinä on mainittava tuomioistuin, jolle se on osoitettu, osapuolten suku- ja etunimet ja koti- tai asuinpaikka ja tarpeen mukaan nimi ja toimipaikka, osapuolten edustajien suku- ja etunimet ja koti- tai asuinpaikka sekä mahdollinen vaateen kohde ja arvo, vaatimuksen perustelut sekä allekirjoitus. Vaatimuksiin on myös liitettävä mahdollinen sähköpostiosoite sekä osapuolten tätä tarkoitusta varten ilmoittamat yhteystiedot, kuten puhelin- tai faksinumero.

2. Tuomioistuimille henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä osoitettavat vaatimukset voidaan esittää myös sähköisessä muodossa, mikäli laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3. Edellä 2 kohdassa olevaa säännöstä sovelletaan myös tapauksiin, joissa osapuolten on uuden siviiliprosessilain mukaan esitettävä huomautuksensa, väitteensä, päätelmänsä tai muut tuomioistuimelle osoitettavat oikeudenkäyntiasiakirjat kirjallisina.

 • Siviiliprosessilain 169 §

Sen jälkeen kun asia on viety tuomioistuimeen, vaatimukset, haasteet tai muut asiakirjat voidaan antaa tiedoksi suoraan tuomioistuimessa kummankin osapuolen mahdollisen asianajajan tai oikeudellisen neuvonantajan välityksellä. Tällöin asiakirjan vastaanottajan on todistettava se vastaanotetuksi tuomioistuimeen toimitettuun kappaleeseen tehdyllä merkinnällä tai muilla keinoin, joilla voidaan varmistua siitä, että tätä menettelyä on noudatettu.

 • Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentti

Tavanomaisen menettelyn mukaan henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai sähköpostitse skannattuna toimitettu haastehakemus rekisteröidään ja siihen merkitään vastaanottamispäivämäärä saapumisleimalla.

 • Siviiliprosessilain 149 §:n 4 momentti

4. Jos vaatimus on esitetty lainsäädännön mukaisesti faksilla tai sähköpostilla, tuomioistuimen kirjaajan on toimitettava siitä viran puolesta jäljennös sen osapuolen kustannuksella, jolle tämä velvoite kuuluu. Siviiliprosessilain 154 §:n 6 momenttia sovelletaan kuitenkin edelleen.

 • Vähäisiä vaatimuksia koskeva erityismenettely (jota sovelletaan maan sisäisissä riita-asioissa) aloitetaan täyttämällä vaatimusta koskeva lomake, joka toimitetaan tai lähetetään toimivaltaiseen tuomioistuimeen postitse tai millä tahansa muulla tavalla, josta annetaan saantitodistus [siviiliprosessilain 1 029 §:n 1 momentti].

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

 • Jos tuomioistuin toimittaa lain edellyttämällä tavalla oikeudenkäyntiasiakirjat sähköisesti, osapuolilla on implisiittinen velvollisuus hyväksyä tämä. Tämä mahdollisuus on olemassa ainoastaan, jos osapuolet (tai niiden edustajat, myös asianajajat) ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa (ks. myös vastaus kohtaan d).
 • Jos osapuolet toimittavat oikeudenkäyntiasiakirjat sähköisesti, tuomioistuimella on implisiittinen velvollisuus hyväksyä tämä.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

1. Pakkotäytäntöönpanossa sovelletaan seuraaviin vaatimuksiin jäljempänä esitettyjä maksuja:

(…)

b) pakkotäytäntöönpanon, myös väliaikaisen, keskeyttämistä koskevat vaatimukset – 50 leuta.

2. Jos pakkotäytäntöönpano riitautetaan, vero maksetaan sen kohteena olevan omaisuuden arvon perusteella tai syntyneen velan arvon perusteella, mikäli tämä velka on pienempi kuin kyseisen omaisuuden arvo. Riitautukseen liittyvä vero voi olla enintään 1 000 leuta riita-asian arvosta riippumatta. Jos pakkotäytäntöönpanon kohteena olevan omaisuuden arvoa ei voida arvioida rahassa, riitauttamiseen liittyvä vero on 100 leuta.

3. Jos pakkotäytäntöönpanon riitauttamisen yhteydessä vedotaan myös siviiliprosessilain 712 §:n 2 momentissa säädettyihin edellytyksiin ja tosiseikkoihin perustuviin ja oikeudellisiin syihin, jotka liittyvät asiasisältöön, leimavero määräytyy 3 §:n 1 momentin nojalla.

 • Tuomioistuimissa kannettavasta leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 33 §:n 1 momentti

Leimavero maksetaan ennakolta laissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

 • Tuomioistuimissa kannettavasta leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 40 §:n 1 ja 2 momentti

Jos leimaverovelvollisella ei ole koti-, asuin- tai toimipaikkaa Romaniassa, leimavero maksetaan käteisenä, pankkisiirrolla tai verkkomaksuna sen aluehallintoyksikön pankkitilille, jossa sijaitsee kanteen tai vaatimuksen vastaanottavan tuomioistuimen toimipaikka. Tämä pankkitili on erillinen aluehallintoyksikön paikallisesta leimaverotuloille tarkoitetusta pankkitilistä (Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru), joka on tarkoitettu niille luonnollisille henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka, ja niille oikeushenkilöille, joilla on toimipaikka aluehallintoyksikön alueella.

 • Jotta ennakoitavuutta voitaisiin parantaa, lainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa siten, että se vastaa erityisesti eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2421 15 a artiklan 1 kohtaa. Tietoja päivitetään, kun tarpeelliset muutokset on tehty.
 • Verkkosivuilla http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx on kunkin tuomioistuimen alasivuilla kohta Bine de știut (”Hyvä tietää”), jossa on lisätietoja leimaveroa maksettaessa käytettävistä tileistä.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

 • Muutoksenhaku voidaan tehdä 17 artiklan mukaisesti alioikeuteen (tribunal) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta [siviiliprosessilain 466 §:n 1 momentti, 468 §:n 1 momentti ja 94 §:n 1 momentin k kohta yhdessä 95 §:n 2 momentin kanssa].
 • Vähäisiä vaatimuksia koskevassa erityismenettelyssä (jota sovelletaan maan sisäisissä menettelyissä) alueellisen tuomioistuimen tuomiosta voi valittaa ainoastaan alioikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksiantamisesta [siviiliprosessilain 1 033 §:n 1 momentti].

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
 • Yleislainsäädännössä sovelletaan seuraavia sääntöjä:

- lopulliseen tuomioon voidaan hakea muutosta kumoamiskanteella (contestația în anulare, joka on poikkeuksellinen muutoksenhakumenettely) silloin kun muutoksenhakijaa ei ole kutsuttu lainmukaisesti oikeudenkäyntiin tai hän ei ole ollut paikalla oikeudenkäynnissä; kumoamiskanne esitetään siihen tuomioistuimeen, jonka päätöksen kumoamista se koskee [siviiliprosessilain 503 §:n 1 momentti ja 505 §:n 1 momentti];

- pääasiaa koskevaa tai siihen muutoin liittyvän päätöksen uudelleentarkastelua (revizuire, joka on poikkeuksellinen muutoksenhakumenettely) voidaan hakea, jos osapuoli on estynyt olemasta läsnä oikeudenkäynnissä hänestä itsestään riippumattomista syistä; uudelleentarkastelua koskeva pyyntö esitetään siihen tuomioistuimeen, jonka päätöstä se koskee [siviiliprosessilain 509 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti sekä 510 §:n 1 momentti];

- jos osapuoli ei noudata menettelyssä jonkin prosessitoimen toteuttamiselle annettua määräaikaa, tätä määräaikaa voidaan pidentää ainoastaan, jos osapuoli osoittaa, että viivästyminen johtuu asianmukaisesti perustellusta syystä. Kyseisen osapuolen on tätä varten toteutettava vaadittu prosessitoimi 15 päivän kuluessa siitä, kun viivästymiseen johtanut syy on lakannut, ja pyydettävä menetetyn määräajan palauttamista. Jos kyseessä on muutoksenhaku, määräajan pituus on sama kuin muutoksenhaun määräajalla. Menetetyn määräajan palauttamisesta päättää se tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista oikeuksien käyttämistä määräajassa koskevat asiat (uuden siviiliprosessilain 186 §).

 • Lainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa siten, että se vastaa erityisesti eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2015 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2015/2421. Tietoja päivitetään, kun tarpeelliset muutokset on tehty.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Romanian kieli.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.