Vähäiset vaatimukset

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta käsitellä vähäisiä vaatimuksia ensimmäisenä oikeusasteena on alueellisella tuomioistuimella (judecătorie). Tuomioon voidaan hakea muutosta ainoastaan alioikeudessa (tribunal) 30 päivän kuluessa sen tiedoksiannosta. (Ks. tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön säädösten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007 sekä myöhemmin muutettuna ja täydennettynä, I10 luvun 2 §).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

 • Siviiliprosessilain 148 §:n 2 momentissa säädettyjen yleislainsäädännön säännösten mukaan tuomioistuimille henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä osoitettavat vaatimukset voidaan esittää myös sähköisessä muodossa, mikäli laissa esitetyt edellytykset täyttyvät [tätä säännöstä sovelletaan myös tapauksiin, joissa osapuolten on uuden siviiliprosessilain nojalla esitettävä huomautuksensa, väitteensä, päätelmänsä tai muut tuomioistuimelle esitettävät oikeudenkäyntiasiakirjat kirjallisina – uuden siviiliprosessilain 148 §:n 3 momentti].
 • Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentissa säädettyjen yleislainsäädännön säännösten mukaan henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai sähköpostitse skannattuna toimitettu haastehakemus rekisteröidään ja siihen merkitään vastaanottamispäivämäärä saapumisleimalla.
 • Vähäisiä vaatimuksia koskeva erityismenettely (jota sovelletaan maan sisäisissä riita-asioissa) aloitetaan täyttämällä vaatimusta koskeva lomake, joka toimitetaan tai lähetetään toimivaltaiseen tuomioistuimeen postitse tai millä tahansa muulla tavalla, josta annetaan saantitodistus [siviiliprosessilain 1 029 §:n 1 momentti].

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Asetuksen N:o 861/2007, sellaisena kuin se on muutettuna, 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käytännön apua lomakkeiden täyttämisessä saa asianajajilta, jotka kunkin asianajajaliiton oikeusapupalvelu nimeää tähän tehtävään. Tehtävä kiertää neljännesvuosittain. Luettelo nimetyistä asianajajista ja heidän yhteystietonsa julkaistaan Romanian kansallisen asianajajaliiton (Uniunii Naționale a Barourilor din România) ja sen asianajajaliittojen verkkosivuilla ja toimitetaan julkaisemista varten kaikkiin tuomioistuimiin ja tuomioistuinportaaliin. Asianajajalla on oikeus saada antamastaan käytännön avusta palkkio, joka vahvistetaan lainsäädännön mukaisesti asianajajille tuomioistuinten ulkopuolisista palveluista ja oikeusapupalveluista maksettavien palkkioiden määrittämiseksi tehdyssä pöytäkirjassa. Asianajajalla ei ole oikeutta saada avustamaltaan henkilöltä palkkiota tai muuta korvausta sen nimityksestä riippumatta. (Ks. tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön säädösten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007 sekä myöhemmin muutettuna ja täydennettynä, I10 luvun 1 §).

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

 • Siviiliprosessilain 154 §:n 6 ja 61 momentti

Mikäli osapuoli on toimittanut tuomioistuimelle yhteystiedot tätä varten, tuomioistuimen kirjaamo voi toimittaa haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat myös faksilla, sähköpostilla tai muulla tavalla, jolla asiakirjan teksti voidaan lähettää ja josta annetaan saantitodistus. Toimitettuihin oikeudenkäyntiasiakirjoihin liitetään tuomioistuimen kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka korvaa tuomioistuimen leiman sekä tuomioistuimen kirjaajan allekirjoituksen haasteen pakollisina merkintöinä. Jokaisella tuomioistuimella on yksi kehittynyt sähköinen allekirjoitus haasteita ja muita oikeudenkäyntiasiakirjoja varten. Haaste ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat katsotaan tiedoksiannetuiksi, kun käytetystä järjestelmästä on saatu viesti, jonka mukaan asiakirjat ovat saapuneet vastaanottajalle tämän antamien tietojen mukaisesti.

 • Siviiliprosessilain 205 §:n 2 momentin a kohta

Vastauksessa on mainittava seuraavat: vastaajan suku- ja etunimi, henkilötunnus, koti- tai asuinpaikka tai oikeushenkilön nimi ja toimipaikka sekä tarpeen mukaan rekisteröintinumero tai verotunniste, kauppa- tai oikeushenkilörekisterin numero sekä pankkitili, jos vaatimuksen tekijä ei ole maininnut sitä haastehakemuksessa. Siviiliprosessilain 148 §:n 1 momentin toista virkettä sovelletaan vastaavasti. Jos vastaaja asuu ulkomailla, hänen on ilmoitettava myös Romaniassa osoite, johon kaikki prosessia koskevat tiedonannot lähetetään.

 • Siviiliprosessilain 194 §:n a kohta

Haastehakemuksessa on mainittava

a) osapuolten suku- ja etunimet ja koti- tai asuinpaikka ja oikeushenkilön kohdalla nimi ja toimipaikka. Hakemuksessa on mainittava myös henkilötunnus tai tarvittaessa rekisteröintinumero tai verotunniste, kauppa- tai oikeushenkilörekisterin numero sekä vaatimuksen tekijän ja vastaajan pankkitili, jos osapuolilla on nämä tunnistetiedot tai niille on annettu ne lain mukaisesti ja mikäli ne ovat vaatimuksen tekijän tiedossa. Siviiliprosessilain 148 §:n 1 momentin toista virkettä sovelletaan. Jos vaatimuksen tekijä asuu ulkomailla, hänen on ilmoitettava myös Romaniassa osoite, johon kaikki prosessia koskevat tiedonannot lähetetään.

 • Siviiliprosessilain 148 §:n 1–3 momentti

1. Tuomioistuimelle esitettävä vaatimus on laadittava kirjallisena ja siinä on mainittava tuomioistuin, jolle se on osoitettu, osapuolten suku- ja etunimet ja koti- tai asuinpaikka tai tarvittaessa nimi ja toimipaikka, osapuolten edustajien suku- ja etunimet ja koti- tai asuinpaikka sekä mahdollinen vaateen kohde ja arvo, vaatimuksen perustelut sekä allekirjoitus. Vaatimuksiin on myös liitettävä mahdollinen sähköpostiosoite tai osapuolten tätä tarkoitusta varten ilmoittamat yhteystiedot, kuten puhelin- tai faksinumero.

2. Tuomioistuimille henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä osoitettavat vaatimukset voidaan esittää myös sähköisessä muodossa, mikäli laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3. Edellä 2 kohdassa olevaa säännöstä sovelletaan myös tapauksiin, joissa osapuolten on siviiliprosessilain mukaan esitettävä huomautuksensa, väitteensä, päätelmänsä tai muut tuomioistuimelle osoitettavat oikeudenkäyntiasiakirjat kirjallisina.

 • Siviiliprosessilain 169 §

Sen jälkeen kun asia on viety tuomioistuimeen, vaatimukset, vastaukset tai muut asiakirjat voidaan antaa tiedoksi suoraan kummankin osapuolen mahdollisen asianajajan tai oikeudellisen neuvonantajan välityksellä. Tällöin asiakirjan vastaanottajan on todistettava se vastaanotetuksi tuomioistuimeen toimitettuun kappaleeseen tehdyllä merkinnällä tai muilla keinoin, joilla voidaan varmistua siitä, että tätä menettelyä on noudatettu.

 • Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentti

1. Tavanomaisen menettelyn mukaan henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai sähköpostitse skannattuna toimitettu haastehakemus rekisteröidään ja siihen merkitään vastaanottamispäivämäärä saapumisleimalla.

 • Siviiliprosessilain 149 §:n 4 momentti

4. Jos vaatimus on toimitettu lainsäädännön mukaisesti faksilla tai sähköpostilla, tuomioistuimen kirjaajan on tehtävä siitä viran puolesta jäljennös sen osapuolen kustannuksella, jolle tämä velvoite kuuluu. Siviiliprosessilain 154 §:n 6 momenttia sovelletaan kuitenkin edelleen.

Vähäisiä vaatimuksia koskeva erityismenettely (jota sovelletaan maan sisäisissä riita-asioissa) aloitetaan täyttämällä vaatimusta koskeva lomake, joka toimitetaan tai lähetetään toimivaltaiseen tuomioistuimeen postitse tai millä tahansa muulla lähetystavalla, josta annetaan saantitodistus (siviiliprosessilain 1 029 §:n 1 momentti).

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

 • Jos tuomioistuin toimittaa lain edellyttämällä tavalla oikeudenkäyntiasiakirjat sähköisesti, osapuolilla on implisiittinen velvollisuus hyväksyä tämä. Tämä mahdollisuus on olemassa ainoastaan, jos osapuolet (tai niiden edustajat, myös asianajajat) ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa (ks. myös vastaus kohtaan d).
 • Jos osapuolet toimittavat oikeudenkäyntiasiakirjat sähköisesti, tuomioistuimella on implisiittinen velvollisuus hyväksyä tämä.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

 • Tuomioistuimissa kannettavasta leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 10 §:n 1 momentin b kohta sekä 2 ja 3 momentti

1. Pakkotäytäntöönpanossa peritään seuraavista vaatimuksista seuraavan suuruinen maksu:

(…)

b) pakkotäytäntöönpanon, myös väliaikaisen täytäntöönpanon, keskeyttämistä koskevat vaatimukset – 50 leuta.

2. Jos pakkotäytäntöönpano riitautetaan, maksu määritetään täytäntöönpanon kohteena olevan omaisuuden arvon perusteella tai syntyneen velan arvon perusteella, mikäli tämä velka on pienempi kuin kyseisen omaisuuden arvo. Tämä maksu voi olla enintään 1 000 leuta riita-asian arvosta riippumatta. Jos pakkotäytäntöönpanon kohteena olevan omaisuuden arvoa ei voida arvioida rahassa, riitauttamisesta perittävä maksu on 100 leuta.

3. Jos pakkotäytäntöönpanon riitauttamisen yhteydessä vedotaan siviiliprosessilain 712 §:n 2 momentin mukaisesti myös tosiseikkoihin perustuviin tai oikeudellisiin syihin, jotka liittyvät lain aineelliseen sisältöön, leimavero määräytyy 3 §:n 1 momentin nojalla.

 • Tuomioistuimissa kannettavasta leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 33 §:n 1 momentti

Leimavero maksetaan ennakolta laissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

 • Tuomioistuimissa kannettavasta leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 40 §:n 1 ja 2 momentti

Jos leimaverovelvollisella ei ole koti-, asuin- tai toimipaikkaa Romaniassa, leimavero maksetaan käteisenä, pankkisiirrolla tai verkkomaksuna sen aluehallintoyksikön pankkitilille, jossa kanteen tai vaatimuksen vastaanottavan tuomioistuimen toimipaikka sijaitsee. Tämä pankkitili on erillinen aluehallintoyksikön paikallisesta leimaverotuloille tarkoitetusta pankkitilistä (Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru), joka on tarkoitettu niille luonnollisille henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka aluehallintoyksikön alueella, ja niille oikeushenkilöille, joilla on siellä toimipaikka.

Vähäisistä vaatimuksista, jotka on tehty siviiliprosessilaissa tai vähäisiä vaatimuksia koskevassa asetuksessa säädetyn erityismenettelyn mukaisesti, suoritetaan 50 leun maksu, jos vaatimuksen arvo on enintään 2 000 leuta tai sen arvo euroina vastaa enintään 2 000 leun summaa, ja 200 leun maksu, jos vaatimuksen arvo on yli 2 000 leuta tai sen arvo euroina vastaa yli 2 000 leun summaa. Ks. tuomioistuimissa kannettavasta leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 6 §:n 1 momentti.

Verkkosivustolla https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx on kunkin tuomioistuimen alasivuilla kohta Bine de știut (”Hyvä tietää”), jossa on lisätietoja tileistä, joille leimavero maksetaan.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

 • Muutoksenhaku voidaan tehdä 17 artiklan mukaisesti alioikeuteen (tribunal) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta [siviiliprosessilain 466 §:n 1 momentti, 468 §:n 1 momentti ja 94 §:n 1 momentin k kohta yhdessä 95 §:n 2 momentin kanssa].
 • Vähäisiä vaatimuksia koskevassa erityismenettelyssä (jota sovelletaan maan sisäisissä menettelyissä) alueellisen tuomioistuimen tuomiosta voi valittaa ainoastaan alioikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksiantamisesta [siviiliprosessilain 1 033 §:n 1 momentti].

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

 • Yleislainsäädännössä sovelletaan seuraavia sääntöjä:

- lopulliseen tuomioon voidaan hakea muutosta kumoamiskanteella (contestația în anulare, joka on poikkeuksellinen muutoksenhakumenettely) silloin kun muutoksenhakijaa ei ole kutsuttu lainmukaisesti oikeudenkäyntiin tai hän ei ole ollut paikalla oikeudenkäynnissä; kumoamiskanne esitetään siihen tuomioistuimeen, jonka päätöksen kumoamista se koskee [siviiliprosessilain 503 §:n 1 momentti ja 505 §:n 1 momentti];

- pääasiaa koskevaa tai siihen muutoin liittyvän päätöksen uudelleentarkastelua (revizuire, joka on poikkeuksellinen muutoksenhakumenettely) voidaan hakea, jos osapuoli on estynyt olemasta läsnä oikeudenkäynnissä hänestä itsestään riippumattomista syistä; uudelleentarkastelua koskeva pyyntö esitetään siihen tuomioistuimeen, jonka päätöstä se koskee [siviiliprosessilain 509 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti sekä 510 §:n 1 momentti];

- jos osapuoli ei noudata menettelyssä jonkin prosessitoimen toteuttamiselle annettua määräaikaa, tätä määräaikaa voidaan pidentää ainoastaan, jos osapuoli osoittaa, että viivästyminen johtuu asianmukaisesti perustellusta syystä. Kyseisen osapuolen on tätä varten täytettävä oikeudenkäyntiasiakirja 15 päivän kuluessa viivästymisen päättymisestä ja pyydettävä määräajan lykkäämistä. Jos kyseessä on muutoksenhaku, määräajan pituus on sama kuin muutoksenhaun määräajalla. Menetetyn määräajan palauttamisesta päättää se tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista oikeuksien käyttämistä määräajassa koskevat asiat (uuden siviiliprosessilain 186 §).

Uudelleentutkimista koskeva pyyntö kuuluu sen tuomioistuimen toimivaltaan, jonka päätös riitautetaan. (Ks. tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön säädösten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007 sekä myöhemmin muutettuna ja täydennettynä, I10 luvun 3 §).

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Romanian kieli.

Päivitetty viimeksi: 14/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.