Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Vähäiset vaatimukset

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa tuomio eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä Skotlannissa on alueellisella siviilituomioistuimella (Sheriff Court) ja asian käsittelee aina käräjätuomari.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Skotlannin tuomioistuimissa hyväksyttävä toimitustapa eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn aloittamisessa on sama kuin kansallisessa yksinkertaistetussa menettelyssä, eli tavallinen postilähetys.  Kantajat voivat toimittaa vaatimuslomakkeen myös henkilökohtaisesti asianomaiseen Sheriff Court -tuomioistuimeen virka-aikana.  Skotlannin oikeushallinnon (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS) verkkosivuilla on kaikkien Skotlannissa sijaitsevien Sheriff Court -tuomioistuinten sijainti, aukioloajat ja yhteystiedot: ScotCourts.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Kirjaajan toimisto (Sheriff Clerk’s Office) avustaa vaatimuslomake A:n täyttämisessä. Toimiston antama apu ei kuitenkaan saa sisältää oikeudellista neuvontaa.  Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevaa maksutonta neuvontaa ja apua voi pyytää myös asianajajalta tai joltakin seuraavista organisaatioista:

 • Skotlannin oikeuskeskukset (Association of Law Centre)
 • Kansalaisten neuvontatoimisto (Citizens’ Advice Bureau)
 • Kuluttajansuojakeskukset (Consumer Protection Centre)
 • Kuluttajansuojayksiköt (Consumer Protection Deparment)
 • Tuomioistuimen neuvonantajat (In-Court Adviser) Aberdeenin, Airdrien, Dundeen, Edinburghin, Hamiltonin ja Kilmarnockin Sheriff Court -tuomioistuimissa

Skotlannin asianajajaliitolta (Law Society of Scotland) voi saada paikallisten asianajajien yhteystietoja.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Jos vastaajan osoite on Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asiakirjat on annettava tiedoksi ykkösluokan kirjattuna kirjeenä.  Jos vastaajan osoite on Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, asiakirjat on annettava tiedoksi kirjattuna kirjeenä.

Skotlannin menettelysääntöjen mukaan sähköinen tiedoksianto ei ole mahdollista.  Kanteen asianosaiset voivat kuitenkin ilmoittaa sähköisesti kanteeseen liittyvistä asioista, jos tuomioistuimen määräyksissä tai työjärjestyksessä ei edellytetä niiden lähettämistä tai vastaanottamista virallisia teitä.  Tällaiset ilmoitukset voidaan lähettää käyttämällä asianomaisen Sheriff Courtin yleistä sähköpostiosoitetta.  Kirjaajan toimisto ei kuitenkaan saa antaa oikeudellista neuvontaa.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Skotlannissa kukaan ei ole velvollinen vastaanottamaan tiedoksiantoja tai muuta yhteydenpitoa sähköisesti.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Perityt maksut 1. huhtikuuta 2019 alkaen:

 • Eurooppalaista vähäistä vaatimusta koskevan hakemuksen jättäminen (summa enintään 250 euroa) – 19 puntaa
 • Kaikki muut eurooppalaista vähäistä vaatimusta koskevat hakemukset – 104 puntaa
 • Tuomioistuimelle tehtävä ilmoitus aikomuksesta hakea muutosta – 61 puntaa

Perittävät maksut 1. huhtikuuta 2020 alkaen:

 • Eurooppalaista vähäistä vaatimusta koskevan hakemuksen jättäminen (summa enintään 250 euroa) – 19 puntaa
 • Kaikki muut eurooppalaista vähäistä vaatimusta koskevat hakemukset – 106 puntaa
 • Tuomioistuimelle tehtävä ilmoitus aikomuksesta hakea muutosta – 62 puntaa

Hakijalla voi tietyissä olosuhteissa olla oikeus saada vapautus oikeudenkäyntimaksujen suorittamisesta – lisätietoja:

vapautukset maksuista

Maksutavat:

 • Sekit – vastaanottajana ”The Scottish Courts and Tribunals Service”
 • Pankkikortti ja luottokortti – tarkista, mitkä korttityypit kyseinen tuomioistuin hyväksyy
 • Postiosoitus – vastaanottajana ”The Scottish Courts and Tribunals Service”
 • Käteinen – käteismaksua ei suositella, jos maksu suoritetaan postitse.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Kuten kansallisessa yksinkertaisessa menettelyssä, myös eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä tuomarin antamaan tuomioon voi hakea muutosta.  Muutosta haetaan muutoksenhakutuomioistuimelta (Sheriff Appeal Court) ja se rajoittuu yhteen oikeuskysymykseen.  Muutoksenhakutuomioistuimen päätös on lainvoimainen, eikä sitä voida käsitellä uudelleen.

Muutoksenhaku on kaksivaiheinen:

Vaihe 1 – Vuoden 2016 Act of Sederunt (Simple Procedure) -säädöksen 16.2 §:ssä säädetään, että määräaika muutoksenhaulle kansallisessa yksinkertaisessa menettelyssä on 4 viikkoa lopullisen päätöksen lähettämispäivästä, ja tätä määräaikaa sovelletaan eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan menettelyyn. Muutoksenhakuun sovellettavista menettelyistä säädetään vuoden 2016 Act of Sederunt (Simple Procedure) -säädöksen 16 osassa.

Vaihe 2 – Sen jälkeen, kun hakemus on lähetetty muutoksenhakutuomioistuimeen, sovelletaan muutoksenhakua koskevia sääntöjä, jotka ovat vuoden 2016 Act of Sederunt (Simple Procedure) -säädöksen 16 osassa ja vuoden 2015 Act of Sederunt (Sheriff Appeal Court Rules) -säädöksen 2, 4, 5 ja 6 osassa.

Tuomioistuimen työjärjestys on saatavilla osoitteessa ScotCourts

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Vuoden 2008 Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) -säädöksen (sellaisena kuin se on muutettuna) 5 §:n 1 momentissa säädetään, että uudelleentutkiminen käynnistetään lomakkeella 3 (joka on esitetty sääntöjen liitteessä).  Säädöksen 5 §:n mukaan tuomari voi antaa minkä tahansa määräyksen, jonka hän katsoo sopivaksi hakemuksen käsittelyn etenemisen kannalta.  Muussa tapauksessa noudatetaan asetuksen 18 artiklaa.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla hyväksytty virallinen kieli on englanti.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Skotlannissa toimivaltaisia täytäntöönpanoviranomaisia ovat haastemiehet (Sheriff Officers ja Messengers in Arms).  He panevat velkojien pyynnöstä täytäntöön Sheriff Court -tuomioistuimen antamia määräyksiä.

Tuomioistuimelle (joka on toimivaltainen viranomainen) voidaan tehdä hakemus täytäntöönpanon keskeyttämisestä (poikkeuksellisissa olosuhteissa) tai täytäntöönpanon rajoittamisesta asetuksen 23 artiklan mukaisesti.  Skotlannissa sijaitsevalle tuomioistuimelle on tehtävä vuoden 2008 Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) -säädöksen (sellaisena kuin se on muutettuna) 5 §:n mukainen hakemus lomakkeella 5.  Tuomari (tuomioistuin) voi vuoden 2008 sääntöjen 5 §:n 4 momentin nojalla antaa määräyksen, jonka hän katsoo sopivaksi tällaisen hakemuksen käsittelyn etenemisen kannalta.

Tuomioistuimen määräyksen täytäntöönpanon järjestäminen on voittaneen osapuolen velvollisuus.  Tuomioistuin ei voi tehdä sitä tämän puolesta.  Kyseinen osapuoli vastaa myös täytäntöönpanotoimien kustannuksista, vaikka ne voidaan pystyä perimään toiselta osapuolelta.

Päivitetty viimeksi: 22/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.