Vähäiset vaatimukset

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Riita-asioiden siviiliprosessilain 160/2015 (Civilný sporový poriadok) 12 §:n mukaan piirituomioistuimella (okresný súd) on toimivalta ratkaista asia ensimmäisenä oikeusasteena. Alueellinen toimivalta on vastaajan yleisellä tuomioistuimella. Luonnollisen henkilön tapauksessa kyseessä on tuomioistuin, jonka toimivalta-alueella luonnollisella henkilöllä on vakituinen asuinpaikka, ja oikeushenkilön tapauksessa tuomioistuin, jonka toimivalta-alueella oikeushenkilön toimipaikka – tai ulkomaisen oikeushenkilön tapauksessa sivuliike – sijaitsee. Jos alueellisesti toimivaltaista tuomioistuinta ei voida määrittää vakituisen asuinpaikan tai toimipaikan perusteella taikka viimeisimmän osoitteen tai toimipaikan perusteella, toimivalta on tuomioistuimella, jonka toimivalta-alueella henkilön omaisuus sijaitsee.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Asiassa noudatetaan yleisiä sääntöjä hakemuksen tekemisestä tuomioistuimelle. Hakemus tehdään kirjallisena joko paperilla tai sähköisessä muodossa. Pääasian käsittelyä koskevan hakemuksen tekeminen sähköisesti on vahvistettava sähköistä hallintoa koskevan lain 305/2013 23 §:n 1 momentin mukaisesti.

Jos pääasian käsittelyä koskeva hakemus toimitetaan sähköisesti ilman kyseistä vahvistusta, se on toimitettava uudelleen kymmenen päivän kuluessa vahvistettuna joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Muussa tapauksessa hakemusta ei oteta käsiteltäväksi – toisin sanoen katsotaan, ettei hakemusta ole jätetty.

Vahvistus tehdään varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella. Varmennetun sähköisen allekirjoituksen saa ostamalla hyväksytyn varmenteen valtuutetulta varmenneviranomaiselta. Valtuutetuista varmenneviranomaisista on tietoa Slovakian kansallisen turvallisuusviranomaisen NBÚ:n (Národný bezpečnostný úrad) sivuilla. Yksityiskohtaista tietoa varmennetuista sähköisistä allekirjoituksista löytyy sivustoilta https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title ja https://www.ardaco.com.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Täydelliset tiedot vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan eurooppalaisen menettelyn soveltamisalasta ja muun muassa siitä, millä tuomioistuimilla on toimivalta antaa tuomiot yksittäisissä jäsenvaltioissa, löytyvät Slovakian oikeusministeriön sivuilta osoitteessa https://www.justice.gov.sk. Tältä sivulta löytyvät myös menettelyssä käytettävät lomakkeet.

Hakemuksen tekijät, jotka täyttävät laissa säädetyt edellytykset, voivat hakea oikeusapua oikeusapukeskukselta (Centrum právnej pomoci), joka tarjoaa oikeusapua oman henkilöstönsä ja nimettyjen asianajajien välityksellä. Oikeusavun edellytyksistä säädetään laissa N:o 327/2005 varattomien henkilöiden oikeusavusta ja oikeusalan ammatteja koskevan lain 586/2003 ja elinkeinolupalain 455/1991, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 8/2005, muuttamisesta. (ks. lain 17 §).

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Riita-asioiden siviiliprosessilain mukaan ensisijainen tapa on asiakirjojen tiedoksianto käsittelyn aikana tai muiden tuomioistuimen toimenpiteiden yhteydessä sekä niiden toimittaminen erillisen lainsäädännön (sähköisestä hallinnosta annetun lain) mukaisesti ylläpidettävään asiointipostilaatikkoon. Kyseisen lain mukaan tuomioistuimet ovat 1. marraskuuta 2016 lähtien velvollisia antamaan asiakirjat tiedoksi sähköisesti vain, jos asiointipostilaatikko on aktivoitu niiden toimittamista varten. Menettely sähköisen postilaatikon aktivoimiseksi riippuu siitä, onko kyseessä oikeushenkilö vai luonnollinen henkilö. Luonnollisten henkilöiden on haettava aktivointia. Kaupparekisteriin merkityille oikeushenkilöille postilaatikon aktivoi 1. heinäkuuta 2017 lähtien lakisääteisesti valtio, ja samasta päivämäärästä alkaen julkishallinnon viranomaiset, kuten tuomioistuimet, toimittavat päätöksensä yksinomaan sähköisesti.

Jos asiakirjaa ei voida antaa tiedoksi käsittelyn aikana tai muun toimenpiteen yhteydessä eikä toimittaa sähköiseen postilaatikkoon ja jos kyseessä ei ole asiakirja, joka on annettava osapuolelle tiedoksi henkilökohtaisesti, tuomioistuin toimittaa asiakirjan osapuolen pyynnöstä sähköpostiosoitteeseen.   Jos asiakirja annetaan osapuolelle tiedoksi henkilökohtaisesti, sen toimittamisesta laaditaan vastaanottotodistus, jossa vastaanottaja vahvistaa saaneensa asiakirjan.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Velvollisuus vastaanottaa asiakirjoja sähköiseen asiointipostilaatikkoon on 1. heinäkuuta 2017 lähtien kaikilla kaupparekisteriin kirjatuilla oikeushenkilöillä, joilla tämän postilaatikon on oltava aktivoituna. Jos muut luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt aktivoivat sähköisen asiointipostilaatikon asiakirjojen toimittamista varten, ne toimitetaan tätä kautta myös näille henkilöille.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 71/1992 mukaan maksuvelvoite syntyy, kun hakemus tehdään käyttäen asianmukaisesti täytettyä vaatimuslomaketta A, jolla vähäisiin vaatimuksiin sovellettava eurooppalainen menettely käynnistetään. Oikeudenkäyntimaksut mainitaan maksuhinnastossa prosenttiosuuksina perusmaksusta (jäljempänä ”prosentuaalinen maksu”) tai kiinteänä summana. Tapauksissa, joissa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä jätetään saatavan suoritusta koskeva hakemus, maksun suuruus mainitaan hinnaston kohdassa 1: hinta on 6 prosenttia menettelyn kohteen (saatavan) suuruudesta tai oikeudenkäynnin kohteen arvosta, vähintään 16,50 euroa ja enintään 16 596,50 euroa ja kauppaoikeudellisissa asioissa enintään 33 193,50 euroa. Laissa ei säädetä erikseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä perittävistä oikeudenkäyntimaksuista.

Tuomioistuinten veloittamat maksut voidaan maksaa esimerkiksi käteisellä, pankkisiirrolla tai ulkomaisen pankin toimipisteessä. Maksut voidaan suorittaa käteisellä, jos tuomioistuimet ovat luoneet edellytykset tälle maksutavalle ja jos maksu ei yksittäisessä tapauksessa ole yli 300 euroa. Maksu suoritetaan tuomioistuimelle, joka käsitteli asian ensimmäisenä oikeusasteena ja jonka toimenpiteen vuoksi maksu veloitetaan.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta siltä tuomioistuimelta, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee. Muutoksenhaku katsotaan ajoissa tehdyksi myös silloin, kun se toimitetaan määräajassa toimivaltaiselle muutoksenhakutuomioistuimelle. Muutoksenhaku katsotaan ajoissa tehdyksi myös silloin, kun se toimitetaan 15 päivän määräajan umpeutumisen jälkeen siitä syystä, että valituksen tekijä noudatti tuomioistuimelta saamaansa virheellistä tietoa muutoksenhaun määräajasta. Jos päätös ei sisällä tietoa muutoksenhaun määräajasta tai jos siinä mainitaan virheellisesti, ettei muutoksenhaku ole mahdollinen, muutosta voidaan hakea kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Muutoksenhaku katsotaan ajoissa tehdyksi myös silloin, kun se toimitetaan muulle kuin toimivaltaiselle tuomioistuimelle siitä syystä, että valituksen tekijä noudatti virheellistä tietoa toimivaltaisesta tuomioistuimesta, jolta muutosta on haettava. Sama pätee, jos päätöksessä ei mainita toimivaltaista tuomioistuinta, jolta muutosta on haettava.

Yleisten tietojen lisäksi muutoksenhaussa on mainittava päätös, johon muutosta haetaan, muutoksenhaun laajuus, perusteet sille, miksi päätös katsotaan virheelliseksi (oikeudelliset perusteet), sekä se, mitä valituksen tekijä vaatii (vaatimus). Toimivalta käsitellä ja ratkaista muutoksenhaut on alueoikeuksilla (krajský súd).

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta tutkia tuomio uudelleen on tuomioistuimella, joka ratkaisi asian ensimmäisenä oikeusasteena. Riita-asioiden siviiliprosessilain mukaan asian uudelleenkäsittelyä voidaan hakea, jos mahdollisuudesta päätöksen uudelleentutkimiseen säädetään erikseen laissa, jolloin kyseeseen tulee myös eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007.

Yleisten tietojen lisäksi tuomion uudelleentutkimista koskevassa hakemuksessa on mainittava sen kohteena oleva päätös, se, missä laajuudessa uudelleentutkimista haetaan, perustelut uudelleenkäsittelylle, seikat todisteeksi sille, että hakemus on tehty ajoissa, todisteet hakemuksen asiakysymyksistä sekä tiedot siitä, mitä uudelleentutkimusta hakeva vaatii.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Slovakki.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Päätöksen täytäntöönpanoa voi hakea täytäntöönpanevalle tuomioistuimelle (exekučný súd) tehtävällä hakemuksella. Täytäntöönpaneva tuomioistuin on 1. huhtikuuta 2017 alkaen Banská Bystrican piirituomioistuin (Okresný súd Banská Bystrica).

Täytäntöönpanomenettelyyn sovelletaan lakia 233/1995.

Täytäntöönpanoa koskeva hakemus toimitetaan sähköisesti tuomioistuimen asiointipostilaatikkoon erillisellä sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan ministeriön verkkosivuilla. Vain hyväksytyt hakemukset otetaan käsiteltäväksi. Tarvittavat liiteasiakirjat toimitetaan sähköisesti tuomioistuimen asiointipostilaatikkoon yhdessä täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen kanssa.

Jos hakijalla tai tämän edustajalla ei ole aktivoitua asiointipostilaatikkoa tai jos hän ei muusta syystä voi tehdä hakemusta sähköisesti, täytäntöönpanoa koskeva hakemus voidaan tehdä haastemiehen välityksellä. Tällöin haastemies on hakijan edustaja, jolla on valtuudet antaa asiakirjoja tiedoksi siihen saakka, kunnes täytäntöönpano aloitetaan. Haastemies toteuttaa yksittäiset toimet viipymättä. Haastemies lähettää edellä mainitun täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen tuomioistuimelle 15 päivän kuluessa. Täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen toimittamisesta kuuluu haastemiehelle palkkio ja kulukorvaukset, joiden määrästä ja määräytymisestä ministeriö säätää yleisesti sitovassa erillisessä lainsäädännössä.

Täytäntöönpanosta huolehtii ulosottomies, jonka täytäntöönpaneva tuomioistuin on valtuuttanut täytäntöönpanoon. Tuomioistuin osoittaa käsiteltävät asiat antamalla valtuudet täytäntöönpanoon tasapuolisesti yksittäisille ulosottomiehille satunnaisella valinnalla käyttäen ministeriön hyväksymiä teknisiä keinoja ja ohjelmaresursseja siten, että mahdollisuus vaikuttaa asioiden jakamiseen suljetaan pois. Sääntö ulosottomiehen valitsemisesta satunnaisella valinnalla perustuu alueperiaatteeseen. Asiat osoitetaan valitsemalla ulosottomiehet niiden joukosta, jotka on nimetty sen alueoikeuden (krajský súd) toimivaltapiiriin, jossa suoritusvelvollisella on vakituinen asuinpaikka tai toimipaikka. Jos suoritusvelvollisen vakituisen asuinpaikan tai toimipaikan osoitetta Slovakiassa ei voida määrittää tältä pohjalta, ulosottomiehet valitaan alueelta, jolla suoritusvelvollisella oli viimeisin vakituinen asuinpaikka tai toimipaikka. Muussa tapauksessa asia osoitetaan satunnaisella valinnalla jollekin Banská Bystrican alueoikeuden (Krajský súd Banská Bystrica) toimivaltapiiriä varten nimetylle ulosottomiehelle.

Päivitetty viimeksi: 09/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.