Vähäiset vaatimukset

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovenia

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä toimivalta antaa tuomio on

siviilioikeudellisissa asioissa paikallistuomioistuimilla (okrajno sodišče) (siviiliprosessilain (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) 30 §, Slovenian virallinen lehti nro 73/07 – virallinen konsolidoitu teksti, 45/08 – sovittelulaki (ZArbit), 45/08, 111/08 – perustuslakituomioistuimen päätös (odl. US) 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17 ja 16/19) ja kauppaoikeudellisissa asioissa aluetuomioistuimilla (okrožno sodišče) (ZPP:n 32 §). Sääntöjen soveltamisesta kauppaoikeudellisissa asioissa säädetään ZPP:n 480–484 §:ssä. ZPP on saatavilla Slovenian oikeudellisen tietojärjestelmän sivuilla osoitteessa

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä varten hyväksytyt ja 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuomioistuinten käytössä olevat toimitustavat:

– Liitteessä I oleva vakiomuotoinen vaatimuslomake A toimitetaan toimivaltaiselle tuomioistuimelle kirjallisesti lähettämällä se postitse, käyttämällä viestintäteknologiaa (esim. faksitse) tai toimittamalla se suoraan joko henkilökohtaisesti tai välittäjän kautta (ZPP:n 105 b artikla).

Hakemuksia ei voi vielä jättää sähköisessä muodossa.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Viranomaiset tai organisaatiot, joilla on toimivalta tarjota käytännön apua 11 artiklan mukaisesti:

Toimivaltaisen tuomioistuimen oikeudellinen henkilöstö antaa maksutonta käytännön apua lomakkeiden täyttämisessä ja yleistä tietoa menettelystä. Käytännön apua kuluttajille tarjoaa myös Euroopan kuluttajakeskus, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, sähköposti: epc.mgrt@gov.si, puh. (01) 400 37 29, verkkosivusto: https://www.epc.si/.

Kuluttajat voivat myös hakea maksutonta oikeusapua, jota myönnetään maksutonta oikeusapua koskevassa laissa (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP) säädetyt edellytykset täyttäville (Slovenian virallinen lehti nro 96/04 – virallinen konsolidoitu teksti, 23/08, 15/14 – perustuslakituomioistuimen päätös ja 19/15). Maksutonta oikeusapua voidaan myöntää oikeudellista neuvontaa, oikeudellista edustusta ja muita ZBPP:ssä säädettyjä oikeudellisia palveluja varten sekä oikeudenkäyntikulujen maksamiseen.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat, joille on tekniset valmiudet ja joiden käyttäminen on sallittua 13 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sekä käytettävissä olevat tavat hyväksyä etukäteen sähköisten viestintätapojen käyttö siten kuin 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa edellytetään:

Asetuksen 5 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitetut asiakirjat sekä 7 artiklan mukaisesti annetut tuomiot annetaan tiedoksi ZPP:tä noudattaen.

Asiakirjojen tiedoksiannosta ja julkisesta nähtävilläolosta säädetään ZPP:n 132–150 §:ssä.

ZPP:n 132 §:ssä säädetään monista asiakirjojen tiedoksiantotavoista. Tiedoksianto voidaan toteuttaa postitse, suojatun sähköisen viestinnän avulla, tuomioistuimen työntekijän välityksellä, tuomioistuimessa tai muulla laissa säädetyllä tavalla (asiakirjojen tiedoksianto tiedoksiantoja ammattimaisesti hoitavan oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön välityksellä).

Asiakirjoja ei ole vielä mahdollista toimittaa sähköisesti siviilioikeudellisissa menettelyissä, joten tuomioistuinasiakirjat on annettava tiedoksi fyysisessä muodossa, yleensä postitse.

Asiakirjojen tiedoksiantoaika ja -paikka: päivisin klo 6–22 ja sähköisesti 24 tuntia vuorokaudessa (siviiliprosessilain 139 §:n ensimmäinen momentti).

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Mahdolliset henkilöt tai ammatit, joilla on tai joihin liittyy lakisääteinen velvollisuus hyväksyä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti 13 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti:

Asiakirjoja ei ole vielä mahdollista toimittaa sähköisesti siviilioikeudellisissa menettelyissä, joten tuomioistuinasiakirjat on annettava tiedoksi fyysisessä muodossa, yleensä postitse.

Kun sähköinen oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto tulee teknisesti mahdolliseksi, tuomioistuimet käyttävät suojattua sähköpostilaatikkoa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannossa kansallisille viranomaisille, asianajajille, notaareille, haastemiehille, asiantuntijoille, arvioijille, tulkeille, selvittäjille tai muille henkilöille tai elimille, joiden työ on erityisen luottamuksellista.

Slovenian korkein oikeus laatii luettelon henkilöistä ja elimistä, joiden työ on erityisen luottamuksellista, ja julkaisee sen verkkosivullaan (e-Sodstvo). Luettelossa olevien henkilöiden ja elinten on otettava käyttöön suojattu postilaatikko ja lähetettävä korkeimmalle oikeudelle sen osoite ja tieto osoitteenmuutoksista. Luettelossa olevaa osoitetta pidetään suojatun postilaatikon virallisena osoitteena.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevat oikeudenkäyntimaksut tai niiden määräytyminen sekä 15 a artiklan mukaisesti hyväksytyt maksutavat:

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään niistä annetussa laissa (Zakon o sodnih taksah, ZST-1) (Slovenian virallinen lehti, nro 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – perustuslakituomioistuimen päätös (odl. US), 19/15, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L ja 35/18 – odl. US). Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä peritään samansuuruiset oikeudenkäyntimaksut kuin yksinkertaistetuista kansallisista oikeudenkäyntimenettelyistä.

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä maksetaan kertamaksu, jonka määrä riippuu menettelyn kohteen arvosta:

Menettelyn kohteen arvo enintään ... (EUR)

maksun määrä ... (EUR)

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Kantajan on maksettava edellä mainittu oikeudenkäyntimaksu eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn alussa. Maksun voi suorittaa etukäteen eli silloin, kun menettely pannaan vireille tuomioistuimessa. Kantaja voi myös panna ensin menettelyn vireille ja odottaa, että tuomioistuin lähettää maksumääräyksen, jossa on maksun määrän lisäksi myös muita maksun suorittamisen kannalta välttämättömiä tietoja (kuten eräpäivä).

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa minkä tahansa sellaisen etämaksujärjestelmän avulla, joka mahdollistaa maksamisen myös muusta kuin tuomioistuimen sijaintivaltiosta käsin. Maksajan on voitava käyttää vähintään yhtä seuraavista maksutavoista:

a) pankkisiirto;

b) maksu luotto- tai maksukortilla; tai

c) veloitus suoraan kantajan pankkitililtä.

Oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 6 §:n mukaan vähäisiä vaateita koskevan menettelyn yhteydessä perittävät oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa käteisenä, sähköisesti tai muita voimassa olevia maksutapoja käyttäen.

Käytännössä oikeudenkäyntimaksujen suorittamiseen etämaksuna käytetään tällä hetkellä vain pankkisiirtoja, mutta myös korttimaksu tuomioistuimen kassalla on mahdollinen.

Sähköiseen maksamiseen on kullakin pankilla verkkomaksupalvelunsa. Verkkopankin kautta maksettaessa oikeudenkäyntimaksut on suoritettava tuomioistuimen tilille, jonka tiedot on julkaistu tuomioistuimen verkkosivuilla. Linkit toimivaltaisten tuomioistuinten verkkosivustoille, joilla ilmoitetaan tuomioistuimen tilitiedot ja muut oikeudenkäyntimaksujen suorittamiseen tarvittavat tiedot, sisältyvät kunkin asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitetun tuomioistuimen yhteystietoihin.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Asetuksen 17 artiklan mukaiset muutoksenhakukeinot, muutoksenhaun määräaika ja mihin tuomioistuimeen muutoksenhaku tehdään:

Muutoksenhaku on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa tuomion tiedoksiannosta (ZPP:n 458 §). Muutosta on haettava tuomioistuimelta, joka on ratkaissut asian ensimmäisenä oikeusasteena (paikallistuomioistuin (okrajno sodišče)) (ZPP, 342 §).

Kauppaoikeudellisissa asioissa muutosta on haettava kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun tuomio on annettu tiedoksi (ZPP:n 458 § yhdessä 480 ja 496 §:n kanssa). Muutosta on haettava tuomioistuimelta, joka on ratkaissut asian ensimmäisenä oikeusasteena (aluetuomioistuin (okrožno sodišče)) (ZPP, 342 §).

Muutoksenhakua koskevat ratkaisut tehdään ylemmissä tuomioistuimissa (Višja sodišče) (ZPP, 35 ja 333 §).

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Menettelyt tuomion uudelleen tutkimiseksi 18 artiklan mukaisesti ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet:

Asianosaiset voivat oikeussuojakeinonaan jättää hakemuksen menetetyn määräajan palauttamiseksi (ZPP, 116 §). Jos tuomioistuin hyväksyy menetetyn määräajan palauttamisen, palautetaan tilanne, joka vallitsi ennen määräajan umpeenkulumista, ja kaikki määräajan umpeenkulumisen seurauksena tehdyt päätökset peruutetaan.

Kun määräajan umpeenkulumisesta on kulunut kuusi kuukautta, asianosaiset voivat oikeussuojakeinonaan jättää ZPP:n 3 §:n 394 momentin nojalla hakemuksen menettelyn vireillepanosta uudelleen, jolloin lainvoimainen menettely voidaan asianosaisten hakemuksesta käynnistää uudelleen.

Toimivalta on kummankin oikeussuojakeinon osalta tuomion antaneella tuomioistuimella.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hyväksytyt kielet:

Viralliset kielet ovat sloveeni sekä vähemmistökielet italia ja unkari niillä alueilla, joilla kyseiset kielet ovat virallisessa tuomioistuinkäytössä (ZPP:n 6 ja 104 §).

Kaksikielisistä alueista säädetään laissa kunnista ja niiden rajoista (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ZUODNO, Slovenian tasavallan virallinen lehti nro 108/06 – virallinen konsolidoitu toisinto ja nro 9/11). ZUODNOn 5 § kuuluu seuraavasti: ”Kaksikielisiä alueita ovat tämän lain nojalla kunnat, jotka määritellään sellaisiksi niiden perussäännössä: Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola ja Piran.”

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Viranomaiset, joilla on toimivalta täytäntöönpanon osalta, ja viranomaiset, joilla on toimivalta 23 artiklaa sovellettaessa:

Täytäntöönpanon osalta toimivaltaisia ovat paikallistuomioistuimet (okrajno sodišče) (täytäntöönpano- ja turvaamislain (Zakon o izvršbi in zavarovanju) 5 §, Slovenian virallinen lehti nro 3/07, – virallinen konsolidoitu teksti, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 26/11, 17/13 – perustuslakituomioistuimen päätös (odl. US) 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/19 ja 53/19 – odl. US). Kyseiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia myös 23 artiklaa sovellettaessa.

Päivitetty viimeksi: 21/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.