Vähäiset vaatimukset

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Espanja

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Alioikeus (juzgado de primera instancia) ja kauppatuomioistuin (juzgado de lo mercantil) oikeuslaitoslain (ley Orgánica del Poder Judicial) 86 b §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa (etenkin tapauksissa, joissa vaatimus liittyy kuljetussopimuksesta johtuvaan vaatimukseen).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Vaatimuksen voi toimittaa toimivaltaiseen tuomioistuimeen henkilökohtaisesti tai postitse, minkä lisäksi espanjalaiset tuomioistuimet hyväksyvät vaatimusten toimituksen oikeudenhoidosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten sähköisen oikeuspalvelun (Sedes Judiciales Electrónicas) kautta.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Osapuolet voivat saada oikeuslaitoksen kansalaispalvelupisteistä käytännön apua lomakkeiden täyttämisessä ja lisätietoa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja niistä elimistä, joilla on toimivalta antaa tuomio.

Vaatimusten esittämiseen sähköisen oikeuspalvelun kautta on saatavilla teknistä apua.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Sähköisen oikeuspalvelun kautta.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ainakin seuraavien toimijoiden on viestittävä sähköisesti oikeuslaitoksen kanssa:

a) oikeushenkilöt

b) muut yhteisöt kuin oikeushenkilöt

c) ammattijärjestöön rekisteröitymistä edellyttävän ammatin harjoittajat ammatilliseen toimintaansa liittyvien, yhdessä oikeuslaitoksen kanssa toteutettavien toimenpiteiden ja muodollisuuksien yhteydessä

d) notaarit ja rekisterinpitäjät

e) asianosaisen edustajat, kun asianosaisen edellytetään viestivän sähköisesti oikeuslaitoksen kanssa

f) julkishallinnon virkamiehet tehtäviensä hoitamisen yhteydessä toteutettavien toimenpiteiden ja muodollisuuksien yhteydessä.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ei peritä oikeudenkäyntimaksuja.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Vähäisiin vaatimuksiin, joissa vaadittu määrä on alle 3 000 euroa, ei voi hakea muutosta.

Vaatimuksiin, joissa vaadittu määrä on 3 000–5 000 euroa, voi hakea muutosta päätöksen antaneelta tuomioistuimelta. Se päättää muutoksenhaun käsiteltäväksi ottamisesta ja siirtämisestä maakunnalliseen ylioikeuteen (Audiencia Provincial). Muutosta on haettava 20 työpäivän kuluessa tuomion tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Uudelleentutkimismenettely suoritetaan Espanjan lainsäädännössä säädetyn tavanomaisen menettelyn muodollisuuksia noudattaen.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Espanja, englanti.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Alioikeudet ja kauppatuomioistuin oikeuslaitoslain 86 b §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa (etenkin tapauksissa, joissa vaatimus liittyy kuljetussopimuksesta johtuvaan vaatimukseen).

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.