Vähäiset vaatimukset

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ruotsi

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä hakemus eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn aloittamisesta, on käräjäoikeus (tingsrätt).

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn aloittamista koskevat hakemukset jätetään käräjäoikeudelle suoraan tai ne toimitetaan sille postitse. Hakemus voidaan toimittaa myös sähköisesti Ruotsin tuomioistuinten verkkosivustolla olevan sähköisen palvelun kautta: Signera och skicka handlingar digitalt - Sveriges Domstolar.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Käräjäoikeudet tai, jos eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon on haettu muutosta, hovioikeus tai korkein oikeus. Tietoa on saatavilla myös Ruotsin tuomioistuinten verkkosivustolla http://www.domstol.se/.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Viranomainen saa antaa asiakirjoja tiedoksi sähköisesti (esim. sähköpostilla). Tiedoksiantotapaa valittaessa lähtökohtana on, että tiedoksiantotapa on asiakirjan sisältöön ja laajuuteen nähden tarkoituksenmukainen ja aiheuttaa mahdollisimman vähän kustannuksia ja vaivaa. Tiedoksiantoa ei saa toteuttaa tavalla, joka on asiaan liittyvissä olosuhteissa soveltumaton.

Muu kirjallinen yhteydenpito voidaan hoitaa postitse tai sähköisesti (esim. sähköpostilla).

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Asiakirjojen sähköistä tiedoksiantoa ei tarvitse hyväksyä.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Hakemusmaksu on 900 Ruotsin kruunua. Maksu suoritetaan maksukortilla (MasterCard tai Visa) tai pankkisiirtona Ruotsin tuomioistuinten verkkosivustolla http://www.betala.domstol.se/.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Käräjäoikeuden tuomioon voi hakea muutosta hovioikeudelta. Muutoshakemuksen on saavuttava käräjäoikeuteen kolmen viikon kuluessa päivästä, jona tuomio annettiin tiedoksi asianosaisille. Muutoshakemus osoitetaan toimivaltaiselle hovioikeudelle.

Jos toinen osapuoli on hakenut muutosta käräjäoikeuden tuomioon, vastapuoli voi – sen lisäksi, mitä edellä on esitetty – hakea tuomioon muutosta viikon kuluessa päivästä, jona ensin mainitun osapuolen muutoksenhakuaika päättyi. Tällainen muutoksenhaku raukeaa, jos ensimmäinen muutoksenhaku peruutetaan tai se raukeaa muusta syystä.

Hovioikeuden tuomioon voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. Muutoshakemuksen on saavuttava hovioikeuteen neljän viikon kuluessa tuomion antopäivästä.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Uudelleentutkimista koskeva hakemus on jätettävä toimivaltaiselle hovioikeudelle.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Jotta eurooppalaisessa vähäisten vaatimusten menettelyssä annettua tuomiota koskevat todistukset voidaan hyväksyä, ne on laadittava ruotsiksi tai englanniksi tai käännettävä näille kielille.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Kruununvoudin virasto (Kronofogdemyndigheten) käsittelee täytäntöönpanoa Ruotsissa koskevat asiat ja tekee 23 artiklan mukaiset päätökset.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.