Sporovi male vrijednosti

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

U Austriji su za odlučivanje u predmetima u prvom stupnju na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2421/2015, nadležni okružni sudovi (Bezirksgerichte). Teritorijalna nadležnost utvrđuje se, ako već nije utvrđena primjenom Uredbe (EZ) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, austrijskim zakonodavstvom o sudskoj nadležnosti.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Zahtjevi na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2421/2015, mogu se podnijeti u papirnatom obliku ili elektronički putem sustava za elektroničku pravnu korespondenciju (Elektronischer Rechtsverkehr – „ERV”). ERV je u načelu dostupan svim fizičkim i pravnim osobama, iako su za njega potrebni poseban softver i sudjelovanje posredničke agencije. Ažurirani popis posredničkih agencija nalazi se na

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Podnesci i prilozi mogu se podnijeti i u elektroničkom obliku s pomoću funkcije kartice građana (Bürgerkartenfunktion) (kartica s čipom ili potpis s pomoću mobilnog telefona – vidjeti http://www.buergerkarte.at/ ) na internetskim obrascima dostupnima na internetskim stranicama austrijskog pravosuđa: https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html.

Dokumenti se ne mogu podnijeti telefaksom ili e-poštom.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Ako Austrija ima međunarodnu sudsku nadležnost, odgovarajući okružni sud strankama pruža pomoć i opće informacije.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Sudovi se mogu služiti austrijskim sustavom ERV za elektroničku dostavu pismena strankama ili njihovim zastupnicima. Riječ je o obliku slanja koji slijedi precizna tehnička pravila i upotrebljava se u krugu utvrđenih korisnika. ERV je u načelu dostupan svim fizičkim i pravnim osobama, iako su za njega potrebni poseban softver i sudjelovanje posredničke agencije. Ažurirani popis posredničkih agencija nalazi se na

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Ako dostava putem ERV-a nije moguća, elektronička dostava pismena može se izvršiti i putem upravnog odjela za dostavu pismena u skladu s dijelom 3. Zakona o dostavi pismena (Zustellgesetz, članci 28. i dalje).

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Osobe koje su obvezne služiti se austrijskim ERV-om (ali ne i drugim sustavima za elektroničku dostavu) jesu: odvjetnici (Rechtsanwälte), druge osobe ovlaštene zastupati tuženika u kaznenom postupku (Verteidiger in Strafsachen), javni bilježnici (Notare), kreditne i financijske institucije (članak 1. stavci 1. i 2. Zakona o bankarstvu – BWG), poduzeća obuhvaćena područjem primjene članka 1. stavka 1. točki 1., 2., 4., 6., 7. i 8. Zakona o nadzoru osiguranja iz 2016. (VAG 2016.), institucije socijalnog osiguranja (članci od 23. do 25. Zakona o općem socijalnom osiguranju – ASVG, članak 15. Zakona o socijalnom osiguranju samozaposlenih osoba – GSVG, članak 13. Zakona o socijalnom osiguranju poljoprivrednika – BSVG, članak 9. Zakona o zdravstvenom osiguranju i osiguranju od nezgoda državnih službenika – B-KUVG i članak 4. Zakona o socijalnom osiguranju javnih bilježnika – NVG, 1972.), mirovinske institucije (članak 479. Zakona o općem socijalnom osiguranju – ASVG), Fond za plaćeni dopust i otpremnine građevinskih radnika (članak 14. Zakona o plaćenom dopustu i otpremninama građevinskih radnika – BUAG), Fond za plaće farmaceutskih radnika (članak 1. Zakona o fondu za plaće iz 2002.), Fond osiguranja za slučaj nesolventnosti (članak 13. Zakona o rezervi za osiguranje u slučaju nesolventnosti – IESG) i društvo IEF Service GmbH (članak 1. Zakona o IEF-u – IEFG), Konfederacija austrijskih institucija za socijalno osiguranje (članak 31. Zakona o općem socijalnom osiguranju – ASVG), financijski državni odvjetnik (Finanzprokuratur, osoba koja zastupa državu u određenim vrstama predmeta) (članak 1. Zakona o financijskom državnom odvjetniku – ProkG) i odvjetničke komore (Rechtsanwaltskammern).

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

Austrijsko pravo u području sudskih pristojbi nema posebne odredbe o sudskim pristojbama za europski postupak za sporove male vrijednosti. Za zahtjev i kasniji prvostupanjski postupak primjenjuje se tarifna stavka 1. (TP 1) Zakona o sudskim pristojbama (GGG); za žalbu i kasniji drugostupanjski postupak primjenjuje se tarifna stavka 2. (TP 2) istog Zakona. Riječ je o istim pristojbama kao i za sve domaće parnične postupke.

Sudske pristojbe izračunavaju se na temelju vrijednosti koja je predmet spora (vrijednost izvornog zahtjeva, uvećana za svaki dodatni iznos kojim je zahtjev proširen) ili vrijednosti koja je predmet žalbe, te broja stranaka. Važeće tarife dostupne su u austrijskom pravnom informacijskom sustavu (vidjeti https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/; kliknite na „Bundesrecht konsolidiert” (pročišćeno federalno pravo); u rubrici „Titel, Abkürzung” (naziv, kratica) upisati „GGG”; u rubrici „Stavak” upisati „32”.

Načini plaćanja utvrđeni su člankom 4. Zakona o sudskim pristojbama kojim se predviđa da se pristojbe mogu platiti bankovnom karticom s pomoću funkcije Bankomat ili kreditnom karticom, plaćanjem ili prijenosom iznosa na račun nadležnog suda, ili u gotovini u nadležnom sudu.

Sve se pristojbe mogu platiti i izravnim terećenjem ako je sud (ili austrijski pravosudni sustav općenito) ovlašten naplatiti sudske pristojbe s računa koji dostavi stranka koja duguje pristojbe i položiti ih na sudski račun te ako su u podnesku navedeni barem podaci o računu s kojeg se pristojbe trebaju naplatiti i najveći iznos koji se može teretiti.

Ako je zahtjev podnesen s pomoću sustava ERV, pristojbe se moraju platiti izravnim terećenjem. U tom se slučaju ne smije navesti najveći iznos koji se naplaćuje s računa.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

U predmetu pokrenutom na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2421/2015, protiv presude koju je u prvom stupnju donio okružni sud može se uložiti žalba (Berufung). Žalba se mora uložiti u pisanom obliku na okružnom sudu koji je donio prvostupanjsku presudu u roku od četiri tjedna od dostave presude. Mora je potpisati odvjetnik (Rechtsanwalt). Odvjetnik mora zastupati stranku i u žalbenom postupku koji će uslijediti.

Odluka o troškovima može se pobijati žalbom u pogledu troškova (Kostenrekurs) čak i ako se sama presuda ne osporava. Ta se žalba mora uložiti na okružnom sudu koji je donio presudu u roku od 14 dana od dostave presude.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Na temelju članka 548. stavka 5. austrijskog Zakona o parničnom postupku prvostupanjski sud nadležan za europski postupak za sporove male vrijednosti nadležan je i za preispitivanje predviđeno člankom 18. Uredbe.

Preispitivanje se provodi samo ako tuženik podnese izričiti zahtjev u tu svrhu. Tuženikov zahtjev mora sadržavati uvjerljivu osnovu za takvo preispitivanje. Sud će razmatrati samo podneske tuženika. Sud mora zakazati usmenu raspravu samo ako to smatra potrebnim.

Ako se prema mišljenju suda osnova za preispitivanje utvrđena u članku 18. stavku 1. Uredbe ne primjenjuje, odbit će zahtjev u skladu s člankom 18. stavkom 3. i u tom slučaju izvorna presuda ostaje na snazi. Protiv te se odluke može uložiti žalba u pogledu pravnog pitanja (Rekurs). S druge strane, ako se osnove utvrđene u članku 18. stavku 1. primjenjuju, odnosno ako sud razloge smatra opravdanima, svoju će izvornu presudu proglasiti ništavom. Ta se odluka ne može pobiti. Spor se vraća na status u kojem je bio prije postupovnog koraka koji je proglašen ništavim. Tijekom postupka preispitivanja na temelju članka 18. tuženik može u državi članici izvršenja podnijeti zahtjev za odgodu ili ograničenje izvršenja u skladu s člankom 23.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

Jezik koji se prihvaća u skladu s člankom 21.a stavkom 1. jest njemački.

Osim službenog jezika (njemački), austrijski državljani i državljani zemalja koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru mogu se služiti mađarskim pred okružnim sudovima u Oberpullendorfu i Oberwartu, slovenskim pred okružnim sudovima u Ferlachu, Eisenkappelu i Bleiburgu te hrvatskim pred okružnim sudovima u Eisenstadtu, Güssingu, Mattersburgu, Neusiedlu am See, Oberpullendorfu i Oberwartu.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršenje i za potrebe primjene članka 23. jesu okružni sudovi. Teritorijalna nadležnost utvrđuje se u skladu s austrijskim Zakonom o izvršenju (Exekutionsordnung).

Posljednji put ažurirano: 27/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.