Sporovi male vrijednosti

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

U skladu s belgijskim Zakonom o pravosuđu (Code judiciaire / Gerechtelijk Wetboek) mirovni sudac (juge de paix / vrederechter), prvostupanjski sud (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg) i trgovački sud (tribunal de l'entreprise / rechtbank van koophandel) stvarno su nadležni za donošenje odluke u europskom postupku za sporove male vrijednosti.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Sredstva komunikacije koja su prihvaćena za potrebe postupka i dostupna sudovima u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe su osobno podnošenje I slanje preporučenom poštom obrasca A zahtjeva iz Priloga I. zajedno s pratećom dokumentacijom tajništvu mjesno nadležnog prvostupanjskog suda.

Uskoro će biti moguća i elektronička dostava obrasca A.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Tajništvo nadležnog suda može pružiti praktičnu pomoć u ispunjavanju obrazaca, kao i opće informacije.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

U Belgiji dostavu pismena i odluka vrše sudski izvršitelji. Uskoro će biti moguća i elektronička dostava.

Dostava se vrši poštom ili, u slučajevima predviđenima zakonom, telefaksom. Uskoro će biti moguća i elektronička dostava.

Za detaljne informacije o dostavi pismena i odluka vidjeti posebnu stranicu portala e-pravosuđe.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

/

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

To je pitanje uređeno člancima od 1017. do 1022. Zakona o pravosuđu, člankom 953. Zakona o pravosuđu kad je riječ o plaćanju troškova svjedoka, kao i člankom 142. i dalje te člankom 268. i dalje Zakona o pristojbama za upis javnobilježničkih akata i hipoteka te o sudskim pristojbama (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe/Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten) kad je riječ o pristojbama za upis.

U članku 1018. Zakona o pravosuđu navodi se specifikacija troškova:

1. razne pristojbe, sudske pristojbe i pristojbe za upis. Sudske se pristojbe sastoje od troškova upisa u upisnik sudskih predmeta, troškova sastavljanja sudskih pismena i troškova slanja (vidjeti članak 268. i dalje Zakona o pristojbama za upis javnobilježničkih akata i hipoteka te o sudskim pristojbama).

Pristojbe za upis plaćaju se za odluke koje se odnose na glavnicu višu od 12.500 EUR (bez pravnih troškova) i iznose 3 % tog iznosa. Stoga se u sporovima male vrijednosti takve pristojbe ne plaćaju;

2. sudska pismena – troškovi, naknade i plaće;

3. trošak slanja presude;

4. troškovi izvođenja dokaza, posebno troškovi svjedoka i vještaka. Kraljevskim dekretom od 27. srpnja 1972. taj je trošak utvrđen u iznosu od 200 franaka po svjedoku, što danas iznosi oko 5 EUR. Tom se iznosu pribrajaju i putni troškovi.

Vještaci sami određuju svoje troškove i naknade za vještačenja, no metoda njihova izračuna mora biti jasno navedena, a sud može u konačnoj procjeni ukupnih pravnih troškova prema potrebi umanjiti iznos, na primjer, ako su nastali nepotrebni troškovi;

5. putni troškovi i troškovi boravka sudaca, tajnika sudova i stranaka, ako im je putovanje naložio sud, i troškovi pismena sastavljenih isključivo za potrebe postupka;

6. naknada sudskih troškova (članak 1022. Zakona o pravosuđu). Te troškove nadoknađuje stranka koja je izgubila spor, a riječ je o paušalnom doprinosu troškovima i naknadi troškova za rad odvjetnika stranke koja je dobila spor. Iznosi su povezani s indeksom potrošačkih cijena. Svaka promjena za više ili manje od 10 bodova dovodi do povećanja, odnosno smanjenja iznosa za 10 %.

Vrijednost tužbenog zahtjeva

Osnovni
iznos*

Najniži
iznos*

Najviši
iznos*

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00  EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2.500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1.200,00 EUR

*Novi iznosi od 1. srpnja 2016.

Radni sud (poseban režim)

Vrijednost tužbenog zahtjeva

Osnovni
iznos*

Najniži
iznos*

Najviši
iznos*

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

59.43 EUR

105,43 EUR

Do 2.500,00 EUR

131,18 EUR

107.18 EUR

155,18 EUR

7. naknade troškova za rad miritelja imenovanog u skladu s člankom 1734. Zakona o pravosuđu.

Na temelju prethodno navedenog plativi se iznosi razlikuju ovisno o tome jeste li stranka koja je dobila spor, jesu li angažirani vještaci, jesu li pozvani svjedoci, jesu li suci trebali putovati u inozemstvo, je li imenovan miritelj itd.

Sudske se pristojbe plaćaju unaprijed jer u suprotnom predmet neće biti upisan u upisnik sudskih predmeta. Prije nego što započnu s vještačenjem, vještaci uvijek zahtijevaju plaćanje pologa. Zahtijevate li ispitivanje svjedoka, povezane troškove morate platiti unaprijed tajništvu suda. Ako to ne učinite, smatrat će se da ste odustali od zahtjeva za ispitivanje svjedoka.

Plaćanje se može izvršiti bankovnom doznakom ili uplatnicom, elektroničkim prijenosom, u gotovini ili čekom prema nalogu tajništva suda (potonje samo za odvjetnike i sudske izvršitelje).

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Prema belgijskom građanskom postupovnom pravu žalba se može podnijeti u skladu s člankom 17. Uredbe. Žalba se može podnijeti prvostupanjskom sudu, trgovačkom sudu ili žalbenom sudu koji je stvarno nadležan u skladu s belgijskim Zakonom o pravosuđu. Pri utvrđivanju mjesno nadležnog žalbenog suda može vam pomoći Europski pravosudni atlas u građanskim stvarima.

U članku 1051. belgijskog Zakona o pravosuđu predviđena je mogućnost podnošenja žalbe protiv sudske odluke u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona, osim ako su obvezujućim nadnacionalnim i međunarodnopravnim odredbama predviđeni drugačiji rokovi. U skladu s tom odredbom, rok za podnošenje žalbe u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti u načelu je mjesec dana od datuma uručenja presude ili od obavijesti o presudi nadležnog suda u skladu s člankom 13. Uredbe o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Ovisno o konkretnim okolnostima predmeta stranka koja zahtijeva preispitivanje sudske odluke ima nekoliko mogućnosti u skladu s belgijskim pravom:

prvo, člankom 1051. Zakona o pravosuđu predviđena je mogućnost podnošenja žalbe protiv sudske odluke u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona. To pravilo vrijedi bez obzira na to jesu li obje stranke sudjelovale u postupku,

drugo, člankom 1048. Zakona o pravosuđu predviđena je mogućnost podnošenja prigovora na odluku zbog ogluhe u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona.

Navedeni rokovi za podnošenje žalbe ili prigovora ne utječu na:

rokove utvrđene u prevladavajućim odredbama nadnacionalnog i međunarodnog prava,

odredbu iz članka 50. Zakona o pravosuđu kojom se predviđa produljenje prekluzivnog roka u određenim, zakonom predviđenim okolnostima,

mogućnost primjene općeg pravnog načela, koje je opetovano potvrdio belgijski Kasacijski sud, u skladu s kojim se rok za izvršenje određene radnje produljuje u korist stranke koja je zbog više sile bila spriječena u izvršenju te radnje prije isteka roka.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Za potrebe članka 21.a stavka 1. Belgija ne prihvaća ni jedan drugi jezik osim službenog jezika ili jednog od službenih jezika mjesta izvršenja, u skladu s belgijskim nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

U Belgiji su za izvršenje sudskih odluka u okviru Uredbe o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti nadležni sudski izvršitelji.

Nadležno tijelo za potrebe primjene članka 23. Uredbe o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti prvenstveno je ovršni sudac u mjestu izvršenja. U skladu s člankom 1395. belgijskog Zakona o pravosuđu ovršni sudac nadležan je za sve zahtjeve koji se odnose na privremeno oduzimanje imovine i ovrhe. Mjesna nadležnost utvrđena je člankom 633. navedenog Zakona o pravosuđu.

Uz to, belgijskim Zakonom o pravosuđu predviđena je nadležnost prvostupanjskog suda koji ima mjesnu nadležnost. Člankom 569. točkom 5. belgijskog Zakona o pravosuđu određuje se da je prvostupanjski sud, u okviru kojeg djeluje i ovršni sudac, nadležan za sporove u vezi s izvršenjem odluka i presuda. U skladu s člankom 568. belgijskog Zakona o sudovima taj sud, kao i ovršni sudac, ima neograničenu fakultativnu nadležnost.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.