Sporovi male vrijednosti

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Sud nadležan za vođenje postupaka iz ove kategorije jest okružni sud (rayonen sad) nadležan prema mjestu prebivališta ili registriranog sjedišta tuženika.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Standardni obrazac tužbenog zahtjeva A dostavlja se izravno nadležnom okružnom sudu ili se šalje poštom.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Praktičnu pomoć i informacije, u skladu s člankom 11. Uredbe, pruža Europski potrošački centar u Bugarskoj, koji je dio Mreže europskih potrošačkih centara (ECC-Net). Informacije o primjeni Uredbe na zahtjev pruža Ministarstvo pravosuđa.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Primjenjivi načini dostave utvrđeni su u važećem Zakoniku o građanskom postupku. U skladu s člankom 43. moguća je osobna dostava pismena ili dostava preko druge osobe. Sud može naložiti i da se pismeno dostavi dodavanjem u spis predmeta, stavljanjem na vrata adresata ili u poštanski sandučić ili javnom objavom.

U skladu s člankom 42. stavkom 4. Zakonika o građanskom postupku stranci u postupku pismena se mogu dostaviti i na adresu e-pošte. Smatra se da su pismena dostavljena jednom kada su unesena u informacijski sustav.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Nije izričito navedeno.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U skladu s cjenikom državnih pristojbi koje naplaćuju sudovi na temelju Zakonika o građanskom postupku, sudske pristojbe u Bugarskoj iznose 4 % vrijednosti tužbenog zahtjeva, a najmanje 50 BGN.

Sudske se pristojbe plaćaju bankovnom doznakom.

U skladu s člankom 13. stavkom 3. cjenika pristojba za podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o priznavanju i izvršenju odluke bugarskog suda iznosi 40 BGN.

U skladu s člankom 15. cjenika pristojba za podnošenje zahtjeva za priznavanje i izvršenje odluke stranog suda, arbitražnog suda ili drugog tijela iznosi 50 BGN.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Žalbe protiv odluke donesene u europskom postupku za sporove male vrijednosti moraju se podnijeti relevantnom pokrajinskom sudu (okrazhen sad) (članak 624. stavak 2. Zakonika o građanskom postupku).

Žalba se mora podnijeti u roku od dva tjedna od dostave odluke okružnog suda dotičnoj stranci. Žalbeni postupak utvrđen je u članku 20. Zakonika o građanskom postupku.

Odluka pokrajinskog suda podliježe žalbi u kasacijskom postupku koji se vodi pred Vrhovnim kasacijskim sudom pod uvjetima propisanima u članku 280. (članak 624. stavak 2. Zakonika o građanskom postupku).

Razlozi i uvjeti za izvršenje odluke donesene na temelju žalbe u kasacijskom postupku izričito su navedeni u Poglavlju 22. Zakonika o građanskom postupku.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Tuženik može podnijeti zahtjev za preispitivanje odluke donesene u europskom postupku za sporove male vrijednosti relevantnom žalbenom sudu u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 18. Sud šalje primjerak zahtjeva za preispitivanje drugoj stranci koja na njega može odgovoriti u roku od jednog tjedna od primitka primjerka zahtjeva. Zahtjev za preispitivanje razmatra se na zatvorenoj sjednici. Sud može razmotriti zahtjev i na otvorenoj sjednici ako to smatra potrebnim. Protiv odluke o zahtjevu za preispitivanje odluke ne može se podnijeti žalba.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Za potrebe članka 21.a stavka 1. prihvaćeni je jezik bugarski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršenje su sudski izvršitelji (javni i privatni).

Zahtjev za izdavanje naloga za izvršenje na temelju europskog postupka za sporove male vrijednosti mora se podnijeti pokrajinskom sudu nadležnom prema mjestu prebivališta ili registriranog sjedišta dužnika ili prema mjestu izvršenja.

Posljednji put ažurirano: 26/09/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.