Sporovi male vrijednosti

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Hrvatska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

U Republici Hrvatskoj za donošenje presuda u europskim postupcima u sporovima male vrijednosti nadležni su općinski i trgovački sudovi.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Obrasci, drugi zahtjevi ili izjave podnose se u obliku podnesaka, telefaksom ili elektroničkim putem.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

U skladu s Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) primarnu pravnu pomoć pružaju uredi, ovlaštene udruge i pravne klinike.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

a) opću pravnu informaciju;

b) pravni savjet;

c) sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela;

d) zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima;

e) pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora;

Popis ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći moguće je pronaći na linku: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Pismena se dostavljaju preko pošte ili preko određenoga sudskog službenika, odnosno sudskog namještenika, preko nadležnoga tijela uprave, preko javnoga bilježnika ili neposredno u sudu odnosno elektroničkim putem u skladu s posebnim zakonom.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Nije primjenjivo.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Sudska pristojba se naplaćuje prema vrijednosti predmeta spora, a plaća se:

-           za tužbu i protutužbu

-           za odgovor na tužbu

-           za sudske odluke o tužbenom zahtjevu

-           za pravne lijekove

-           za prijedlog za ovrhu

Obveza plaćanja pristojbe, ako nije drugačije propisano, nastaje za podneske u trenutku kada se predaju, a propisana je člankom 4. Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 18/18 i 51/23).

Iznos sudskih pristojbi može se za svaku pojedinu radnju izračunati ovisno o vrijednosti predmeta spora, a računa se prema sljedećoj tablici:

iznad

do eura

eura

0,00

398,17

13,27

398,18

796,34

26,54

796,35

1.194,51

39,82

1.194,52

1.592,67

53,09

1.592,68

1.990,84

66,36

Preko 1.990,84 eura plaća se pristojba u iznosu od 66,36 eura i još 1% na razliku iznad 1.990,84 eura, ali ne više od 663,61 euro.

Pristojbe propisane tarifom sudskih pristojbi plaćaju se bezgotovinski, gotovinski, u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske ili elektroničkim putem. U državnim biljezima pristojbe se mogu platiti ako je iznos pristojbi manji od 13,27 eura. Na zahtjev stranke koja je sudsku pristojbu platila u državnim biljezima sud će stranci izdati potvrdu o plaćenoj pristojbi. Podaci o načinu plaćanja sudske pristojbe ističu se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča, mrežnim stranicama sudova i u sudskim pisarnicama. Pristojba u gotovom novcu može se platiti i u računovodstvu suda, koje je dužno u roku od pet dana od dana naplate taj novac uplatiti u proračunski prihod od sudskih pristojbi. Za podneske koji se podnose u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u trenutku njihova podnošenja u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom. Na odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom ako je uplaćena u roku od tri dana od dana elektroničke dostave odluke. Ako se sudska pristojba ne plati u navedenim rokovima, sudska pristojba plaća se u iznosima utvrđenim Tarifom. Pravo na naplatu pristojbe zastarijeva za pet godina od isteka godine u kojoj je trebalo platiti pristojbu.

Iznosi pristojbi izražavaju se u apsolutnom iznosu u eurima i u postocima.

U smislu članka 15.a Uredbe br. 861/2007 sudsku pristojbu dopušteno je platiti bankovnim prijenosom.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Protiv presude dopuštena je žalba. Žalba se podnosi sudu koji je presudu donio, i to u roku od osam dana od dana objave presude, a ako je presuda dostavljena stranci rok se računa od dana dostave.

O žalbi protiv presude u sporovima male vrijednosti odlučuje sudac pojedinac drugostupanjskoga suda.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Ako tuženik učini vjerojatnim postojanje pretpostavki za preispitivanje presude donesene u europskom postupku male vrijednosti predviđenih odredbama članka 18. Uredbe br. 861/2007., zahtjev za preispitivanje se podnosi u formi tužbe nadležnom općinskom ili trgovačkom sudu koji može utvrditi ništetnost te presude, dok se zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi sudu koji je vodio postupak i koji ujedno može postupak vratiti u stanje u kojem se nalazio prije donošenja presude.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Dokumenti se prilažu s prijevodom na hrvatski jezik koji je ovjerila za to ovlaštena osoba u jednoj od država članica.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

O zahtjevima za izvršenje odlučuje rješenjem općinski sud kao ovršni sud. Mjesna nadležnost suda utvrđuje se prema pravilima o mjesnoj nadležnosti suda u ovršnom postupku.

O odgodi ili ograničenju ovrhe prema odredbama članka 23. Uredbe br. 861/2007. odlučuje općinski sud.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.