Sporovi male vrijednosti

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Za određivanje koji su sudovi u Češkoj nadležni za vođenje europskog postupka za sporove male vrijednosti primjenjuju se opće pravne odredbe o nadležnosti u građanskim stvarima iz Zakona br. 99/1963 o parničnom postupku (občanský soudní řád), kako je zadnje izmijenjen. Stvarna nadležnost uređena je člancima od 9. do 12., a mjesna nadležnost člancima od 84. do 89.a.

S obzirom na vrstu predmeta sudovi koji imaju stvarnu nadležnost najčešće su okružni sudovi (okresní soudy), dok je kriterij za određivanje mjesne nadležnosti najčešće mjesto boravišta/sjedišta tuženika.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Češka kao druge načine komunikacije prihvaća sljedeća sredstva komunikacije:

(a) zahtjeve podnesene u elektroničkom obliku koji su potpisani na način za koji se u okviru posebnog zakonodavstva smatra da ima jednak učinak kao i vlastoručni potpis u skladu sa Zakonom br. 297/2016 o uslugama povjerenja za elektroničke transakcije;

(b) e-poštu;

(c) telefaks.

U slučaju točaka (b) i (c) izvorni obrazac mora se dostaviti u roku od najviše tri dana nakon podnošenja zahtjeva; u protivnom ga sud neće razmatrati.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Informacije nisu dostupne

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Servis za dostavu pismena (datová schránka) način je elektroničke dostave u Češkoj. Servis za dostavu pismena elektronička je baza podataka koju javna tijela odrede za dostavu pismena (podatkovnih poruka). Pojedinosti su uređene Zakonom br. 300/2008 o elektroničkim transakcijama, osobnim identifikacijskim brojevima i ovlaštenoj pretvorbi pismena.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Servisi za dostavu pismena uspostavljaju se besplatno, i bez zahtjeva u tom smislu, za pravne osobe upisane u trgovačkom registru, pravne osobe utvrđene zakonom, društva kćeri stranih pravnih osoba upisane u trgovačkom registru, odvjetnike, porezne savjetnike i stečajne upravitelje. Za te je subjekte obvezna uspostava servisa za dostavu pismena. Za druge se pravne i fizičke osobe servisi za dostavu pismena uspostavljaju na zahtjev. Pojedinosti su uređene Zakonom br. 300/2008 o elektroničkim transakcijama, osobnim identifikacijskim brojevima i ovlaštenoj pretvorbi pismena.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Informacije nisu dostupne

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

U okviru češkog pravnog sustava dostupna je pravna zaštita. Pravna je zaštita žalba koja je uređena člancima od 201. do 226. Zakona br. 99/1963 o parničnom postupku (občanský soudní řád). Žalbu bi trebalo podnijeti u roku od 15 dana od dostave pisane odluke sudu čija se odluka osporava. Taj sud žalbu prosljeđuje nadređenom sudu koji provodi žalbeni postupak.

Nisu dopuštene žalbe protiv odluka o naplati iznosa koji ne premašuju 10 000 KČS u skladu s člankom 202. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku (občanský soudní řád); u obzir se ne uzimaju povezana potraživanja. To se ne odnosi na odluke o priznavanju i odluke zbog ogluhe.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Za postupak preispitivanja sudske odluke nadležan je okružni sud (okresní soud) koji je donio prvostupanjsku odluku. Moguća je žalba protiv odluka kojima se odbija zahtjev za preispitivanje. To je uređeno člancima od 201. do 226. Zakona br. 99/1963 o parničnom postupku (občanský soudní řád).

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

U Češkoj je jedini dopušteni jezik češki.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

1. U Češkoj su tijela nadležna za izvršenje okružni sudovi (okresní soudy) i sudski izvršitelji (soudní exekutoři). Ovlaštena osoba može:

(a) podnijeti zahtjev za sudsko izvršenje odluke mjesno nadležnom okružnom sudu;

(b) podnijeti zahtjev za provedbu izvršenja bilo kojem sudskom izvršitelju.

Za određivanje koji je okružni sud mjesno nadležan u slučaju iz točke (a) primjenjuju se odredbe članaka od 84. do 86. Zakona o parničnom postupku a u slučaju iz točke (b) primjenjuju se odredbe članka 45. Zakona br. 120/2001 o sudskim izvršiteljima i aktivnostima izvršenja, kako je zadnje izmijenjen, (Zakon o izvršenju (exekuční řád)). Pri sudskom izvršenju odluke primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku; u slučaju sudskih izvršitelja primjenjuje se i Zakon o izvršenju.

2. Češka je kao nadležna tijela za potrebe primjene članka 23. odredila okružne sudove (okresní soudy). Mjesna nadležnost uređena je člancima od 84. do 86. Zakona o parničnom postupku za sudsko izvršenje odluke (vidjeti točku (a)), odnosno člankom 45. Zakona o izvršenju u slučaju da sudski izvršitelj izvršava odluku (vidjeti točku (b)).

Posljednji put ažurirano: 03/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.