Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sporovi male vrijednosti

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Sudovi nadležni za odlučivanje u europskom postupku za sporove male vrijednosti u Engleskoj su i Walesu okružni sudovi i Visoki sud (High Court of Justice). U većini slučajeva postupak se vodi pred okružnim sucem na okružnom sudu.

Nadležnost okružnih sudova određena je zakonom te obuhvaća gotovo cjelokupno područje građanskog prava. Opća nadležnost u građanskom pravu uglavnom se podudara s nadležnošću Visokog suda, osim za tužbe zbog osobne ozljede vrijednosti manje od 50 000 GBP te za novčana potraživanja vrijednosti manje od 15 000 GBP na temelju kojih se postupci pokreću na okružnom sudu. Više informacija može se pronaći u Uredbi o nadležnosti Visokog suda i okružnih sudova iz 1991. (High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991) (kako je izmijenjena). Nekim je propisima okružnim sudovima dodijeljena isključiva nadležnost, primjerice za gotovo sve predmete na koje se primjenjuje Zakon o potrošačkim kreditima iz 1974. te za većinu postupaka koje pokreću hipotekarni vjerovnici i najmodavci.

Tužbeni zahtjev može se podnijeti na bilo kojem okružnom sudu Engleske i Walesa. Na internetskim stranicama Službe sudova i tribunala nalaze se adrese svih okružnih sudova i podaci Visokog suda.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Sredstvo komunikacije koje sudovi Engleske i Walesa prihvaćaju za potrebe pokretanja europskog postupka za sporove male vrijednosti jest pošta (radi naplate sudske pristojbe za pokretanje postupka jer sudovi u Engleskoj i Walesu trenutačno ne mogu prihvaćati uplate putem kreditnih ili debitnih kartica). Međutim, dodatni dokumenti sudu se mogu dostavljati poštom, telefaksom ili e-poštom u skladu s dijelom 5. Pravilnika o parničnom postupku, koji sadržava propise o podnošenju i slanju dokumenata sudu.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

U Engleskoj i Walesu moguće je podnijeti žalbu na odluku u europskom postupku za sporove male vrijednosti. Uredbom iz 2000. uz Zakon o pristupu pravosuđu iz 1999. (podnošenje žalbi) (The Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000) (Uredba iz 2000.) propisuje se kojem se sudu podnosi žalba na odluke sudova, uključujući okružne sudove. U skladu s Uredbom iz 2000. regionalni sudac na okružnom sudu odlučivat će o žalbi na odluku okružnog suca u europskom postupku za sporove male vrijednosti. Daljnje žalbe podnose se Visokom sudu.

Odredbama sadržanima u dijelu 5.2. Pravilnika o parničnom postupku i priloženim uputama za postupanje uređeni su žalbeni postupci i rokovi za podnošenje žalbe.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Prihvaćeni je službeni jezik u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) engleski.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Jednako kao u nacionalnom postupku za sporove male vrijednosti, stranka koja dobije spor u europskom postupku za sporove male vrijednosti mora poduzeti potrebne korake za izvršenje sudske odluke.

Tijela koja su nadležna za izvršenje te za potrebe članka 23. jesu okružni sud i Visoki sud. Podaci za kontakt navedeni su u odgovoru koji se odnosi na točku (a) predmetnog stavka.

Posljednji put ažurirano: 21/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.