Sporovi male vrijednosti

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Okružni sud u Helsinkiju (Helsingin käräjäoikeus) nadležan je za donošenje presuda u europskom postupku za sporove male vrijednosti.

Podaci za kontakt Okružnog suda na finskom i švedskom jeziku dostupni su na internetu na www.oikeus.fi, internetskim stranicama koje održava Ministarstvo pravosuđa.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Obrazac iz članka 4. stavka 1. Uredbe može se poslati izravno tajništvu Okružnog suda u Helsinkiju poštom, telefaksom ili e-poštom, kako je predviđeno u Zakonu o elektroničkim uslugama i komunikaciji (javni sektor) 13/2003.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Kao dio finskog Tijela za tržišno natjecanje i potrošače (Kilpailu- ja kuluttajavirasto), Europski potrošački centar u Finskoj (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) pruža pomoć i opće informacije o području primjene europskog postupka za sporove male vrijednosti te opće informacije o tome koji su sudovi nadležni za donošenje presuda u europskom postupku za sporove male vrijednosti.

U Finskoj stranke mogu primiti pravnu pomoć iz državnih sredstava u skladu s uvjetima utvrđenima u Zakonu o pravnoj pomoći 257/2002. Tim su Zakonom ispunjeni zahtjevi Direktive Vijeća 2003/8/EZ o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

U Finskoj taj postupak podliježe poglavlju 11. Zakona o sudskom postupku za dostavu obavijesti u postupcima te Zakonu o elektroničkim uslugama i komunikaciji u javnom sektoru 13/2003.

U skladu s člankom 3. stavkom 3. poglavlja 11. Zakona o sudskom postupku postupovna pismena mogu se slati u obliku elektroničke poruke na način koji utvrdi adresat. Stranka može sudu dati i elektroničku adresu za dostavu pismena na koju se mogu poslati pismena koja se dostavljaju tijekom sudskog postupka.

Potvrda primitka može se sudu poslati u obliku elektroničke poruke, na primjer kao privitak poruci e-pošte.

U praksi su sredstva elektroničke komunikacije koja se upotrebljavaju u sudskom postupku e-pošta i telefaks.

Ne postoji pravna obveza prihvaćanja elektroničke dostave ili komunikacije.

Finska nema posebna postupovna pravila za prethodno prihvaćanje upotrebe elektroničkih sredstava.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Nije primjenjivo.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

U skladu s člankom 2. stavkom 6. Zakona o sudskim pristojbama 1455/2015 za kontradiktorni sudski postupak na okružnom sudu naplaćuje se pristojba u iznosu od 86 EUR u skladu s postupkom utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.

U slučaju žalbenog postupka pristojba se naplaćuje kao i u nacionalnom postupku u skladu sa Zakonom o sudskim pristojbama.

U Finskoj se pristojba za sudske postupke naplaćuje nakon što je predmet okončan. U pravilu se dotičnoj stranci šalje račun odnosno obrazac doznake za plaćanje pristojbe.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Žalba protiv presude donesene u europskom postupku za sporove male vrijednosti može se uložiti na Žalbenom sudu u Helsinkiju (Helsingin hovioikeus), kako je predviđeno u poglavljima 25. i 25.a Zakona o sudskom postupku (Žalba Okružnog suda Žalbenom sudu).

U skladu s člankom 5. poglavlja 25. Zakona o sudskom postupku stranka koja želi uložiti žalbu protiv odluke Okružnog suda mora izjaviti namjeru ulaganja žalbe jer u suprotnom gubi svoje pravo da bude saslušana. Izjava namjere ulaganja žalbe mora se podnijeti najkasnije sedmi dan nakon dana kada je Okružni sud donio odluku ili je dao na uvid strankama.

U skladu s člankom 11. poglavlja 25. Zakona o sudskom postupku, kada je izjava namjere ulaganja žalbe podnesena i prihvaćena, dotičnoj stranci dostavljaju se upute o žalbi koje se prilažu otpravku odluke Okružnog suda. Rok za ulaganje žalbe iznosi 30 dana nakon dana kada je okružni sud donio odluku ili je dao na uvid strankama (članak 12. poglavlja 25. Zakona o sudskom postupku). Stranka mora dokument sa žalbom dostaviti tajništvu Okružnog suda najkasnije prije kraja radnog vremena zadnjeg dana za ulaganje žalbe. Žalba koja nije uložena u roku proglašava se nedopuštenom.

Kada se ulaže žalba protiv odluke Okružnog suda, Žalbeni sud ima na raspolaganju razdoblje za dodatno razmatranje u skladu s poglavljem 25.a Zakona o sudskom postupku.

Žalba protiv odluke Žalbenog suda može se uložiti Vrhovnom sudu (korkein oikeus), kako je predviđeno u poglavlju 30. Zakona o sudskom postupku. Rok za zahtjev za dopuštenje ulaganja žalbe i ulaganje žalbe iznosi 60 dana od datuma kada je odluka žalbenog suda dana na uvid strankama. Zahtjev za dopuštenje ulaganja žalbe naslovljen na Vrhovni sud mora se dostaviti tajništvu Žalbenog suda koji je donio presudu.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Pravomoćnu presudu ponovno preispituje sud koji je izdao presudu koja je postala pravomoćna. Preispitivanje se provodi u skladu s odredbama poglavlja 31., člancima od 3 do 5. i 14.a Zakona o sudskom postupku u pogledu izvanrednih žalbi.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Finski, švedski i engleski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

U Finskoj je sudski izvršitelj (ulosottomies) nadležno tijelo za izvršenje presuda donesenih u postupku za sporove male vrijednosti. Pokretanje izvršenja uređeno je poglavljem 3. Zakona o izvršenju 705/2007. Za postupanje je nadležan sudski izvršitelj u mjestu boravišta ili domicila tuženika ili neko drugo lokalno tijelo izvršenja. Sudski izvršitelj nadležan je i za potrebe primjene članka 23. O mjerama iz tog članka odlučuje okružni sudski izvršitelj (kihlakunnanvouti).

Posljednji put ažurirano: 28/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.