Sporovi male vrijednosti

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

Zahtjevi u skladu s Uredbom (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti podnose se lokalnim komorama sudova kombinirane nadležnosti (chambres de proximité des tribunaux judiciaires), koji su nadležni kad je riječ o građanskom sporu (članak L. 211‐4‐2 Zakona o ustrojstvu sudova), ili trgovačkim sudovima (tribunaux de commerce), koji su nadležni kad je riječ o sporu u koji su uključeni trgovci, trgovačka društva ili kreditne institucije (članak L. 721‐3‐1 Trgovačkog zakonika, Code de commerce).

Kad se Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima određuju sudovi države članice bez dodatnih pojedinosti, mjesna nadležnost suda određuje se prema mjestu boravišta tuženika ili jednog od tuženika.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

Zahtjev kojim se pokreće postupak sudu se može dostaviti poštom.

Stranke u postupku koji je pokrenut na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti sa sudom mogu komunicirati putem pošte.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

Stranke mogu zatražiti informacije o ispunjavanju obrazaca priloženih Uredbi u skladu s člankom 11. od sljedećih osoba:

  • službenika (personnel de greffe) sudova, uključujući sudove kombinirane nadležnosti (tribunaux judiciaires) i trgovačke sudove, koji su nadležni za rješavanje zahtjeva podnesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti – potrebne informacije o postupku prvenstveno pružaju službenici službe suda za primanje stranaka (service d’accueil du justiciable, SAUJ)
  • osoblja centara za pravnu pomoć (maisons de la justice et du droit), koji se nalaze širom zemlje
  • odvjetnika, kojima se stranke mogu obratiti u centrima za besplatno pravno savjetovanje na razini departmana (centres départementaux d'accès au droit).

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

Dostava predmetnih pismena elektroničkim putem nije dopuštena. Stoga tehnička sredstva komunikacije nisu dostupna.

Komunikacija s francuskim sudovima nadležnima za rješavanje zahtjeva podnesenih na temelju Uredbe o sporovima male vrijednosti odvija se isključivo putem pošte.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

Nitko (uključujući stručnjake) nije dužan prihvatiti dostavu pismena elektroničkim putem izvršenu u skladu s člankom 13.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

  • Ako je postupak pokrenut pred sudom kombinirane nadležnosti, ne plaćaju se sudske pristojbe. Međutim, sud može naložiti da troškove postupka snosi stranka koja je izgubila spor, uključujući troškove izvršenja odluke. Sud snosi troškove dostave pismena preporučenom pošiljkom. Kad je riječ o troškovima dostave koji nastanu u skladu s člankom 1387. Zakona o parničnom postupku, sud izdaje nalog za izvršenje, a za naplatu je odgovorna Državna riznica. Sud kombinirane nadležnosti može naložiti da stranka koja je izgubila spor snosi i nepovratne troškove, odnosno troškove pravnog zastupanja druge stranke i pomoći koja joj je pružena.
  • Ako je postupak pokrenut pred trgovačkim sudom, iznos sudske pristojbe ovisi o tome je li održana rasprava. Ako nema sudske rasprave, sudska pristojba iznosi oko 12 EUR uključujući porez (trošak zahtjeva za donošenje naloga, osim privremene mjere, koji ne uključuje poštanske troškove i naknade izvršitelja). Ako je rasprava održana, sudski troškovi iznose oko 60 EUR sa svim porezima (osim poštanskih troškova i naknada izvršitelja). Ti iznosi ne uključuju druge dodatne troškove koji mogu nastati zbog prirode postupka.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

U skladu s francuskim pravom na temelju članka 17. Uredbe mogu se podnijeti sljedeći pravni lijekovi:

  • žalba (appel) u slučaju prvostupanjske presude, odnosno ako je vrijednost zahtjeva viša od 5000 EUR; žalbu može podnijeti svaka stranka u roku od mjesec dana od dana dostave presude (članci 528. i 538. Zakona o parničnom postupku)
  • prigovor (opposition) može podnijeti tuženik kojem presuda nije osobno dostavljena u skladu s člankom 5. stavkom 2. i koji nije dostavio svoj odgovor na način predviđen člankom 5. stavkom 3. („presuda zbog ogluhe”); prigovor se podnosi sudu koji je donio osporavanu odluku (članci od 571. do 578. Zakona o parničnom postupku).

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

Ako je donesena pravomoćna odluka, tj. protiv nje se ne može ili se više ne može podnijeti žalba, stranke mogu podnijeti kasacijsku žalbu (pourvoi en cassation) Kasacijskom sudu (članci od 605. do 618.-1. Zakona o parničnom postupku).

Ako dođe do namjernog zaobilaženja nadležnosti (fraude au jugement), stranke mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje odluke (recours en révision) sudu koji je donio osporavanu odluku (članci od 593. do 603. Zakona o parničnom postupku).

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

U skladu s člankom 21.a stavkom 1. prihvaćaju se sljedeći jezici: francuski, engleski, njemački, talijanski i španjolski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

Za izvršenje su nadležni sudski izvršitelji (huissiers de justice), a kad je riječ o ovrsi na plaći (saisie des rémunérations) koju je naložio sud izvršenja, direktor tajništva (directeur du greffe) suda kombinirane nadležnosti.

Za potrebe primjene članka 23.:

  • ako dođe do presude zbog ogluhe, sud kojem je podnesen prigovor može prije ponovnog ispitivanja merituma predmeta povući privremeni nalog za izvršenje koji je donio, što uzrokuje odgodu izvršenja (članak 514.-3. Zakona o parničnom postupku)
  • u svim slučajevima sudac izvršenja nakon dostave obavijesti o ovrsi (commandement) ili odluke o pljenidbi (acte de saisie) može odgoditi izvršenje odobrenjem razdoblja odgode dužniku (članak 510. Zakona o parničnom postupku).
Posljednji put ažurirano: 17/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.