Sporovi male vrijednosti

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Zahtjevi u skladu s Uredbom (EZ) br.°861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti podnose se prvostupanjskim sudovima (tribunaux d’instance) ako je riječ o građanskom sporu (članak L. 221‐4‐1 Zakona o ustrojstvu sudova) ili trgovačkim sudovima (tribunaux de commerce) ako je riječ o sporu u koji su uključeni trgovci, trgovačka društva ili kreditne institucije (članak L. 721‐3‐1 Trgovačkog zakonika).

Kada se Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima određuju sudovi države članice bez dodatnih pojedinosti, mjesna nadležnost suda određuje se prema mjestu boravišta tuženika ili jednog od tuženika.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Zahtjev kojim se pokreće postupak sudu se može dostaviti poštom.

Stranke u postupku koji je pokrenut na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti sa sudom mogu komunicirati putem pošte.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Stranke mogu zatražiti informacije o ispunjavanju obrazaca priloženih Uredbi u skladu s člankom 11. od sljedećih osoba:

  • službenika sudova (personnels de greffe) – prvostupanjskih sudova i trgovačkih sudova – koji su nadležni za obradu zahtjeva podnesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti; u slučaju prvostupanjskih sudova potrebne informacije prvenstveno pružaju službenici službe suda za primanje stranaka (service d’accueil du justiciable, SAUJ). Ta će služba djelovati na prvostupanjskim sudovima do 31. prosinca 2017.;
  • osoblja centara za pravnu pomoć (maisons de la justice et du droit) koji se nalaze širom zemlje;
  • odvjetnika kojima se stranke mogu obratiti tijekom dežurstava koje organiziraju centri za besplatno pravno savjetovanje na razini departmana.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Dostava predmetnih pismena elektroničkim putem nije dopuštena. Stoga tehnička sredstva komunikacije nisu dostupna.

Komunikacija s francuskim sudovima nadležnima za rješavanje zahtjeva podnesenih na temelju Uredbe o sporovima male vrijednosti odvija se isključivo putem pošte.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Nitko (uključujući stručnjake) nije dužan prihvatiti dostavu pismena elektroničkim putem izvršenu u skladu s člankom 13.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
  • Ako je postupak pokrenut pred prvostupanjskim sudom, ne plaćaju se sudske pristojbe. Međutim, sud može naložiti da troškove postupka snosi stranka koja je izgubila spor, uključujući troškove izvršenja odluke. Sud snosi troškove dostave pismena preporučenom poštom. U slučaju troškova dostave koji nastanu u skladu s člankom 1387. Zakona o parničnom postupku sud izdaje nalog za izvršenje, a za naplatu je pritom odgovorna Državna riznica. Prvostupanjski sud može naložiti da stranka koja je izgubila spor snosi i nepovratne troškove, odnosno troškove pravnog zastupanja druge stranke i pomoći koja joj je pružena.
  • Ako je postupak pokrenut pred trgovačkim sudom, iznos sudske pristojbe ovisi o tome je li održana rasprava. Ako rasprava nije održana, sudska pristojba iznosi 17,80 EUR (trošak izdavanja sudskog naloga na zahtjev); ako je rasprava održana, sudska pristojba iznosi oko 67 EUR. Ti iznosi ne uključuju druge troškove koje će se prema potrebi dodati.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

U skladu s francuskim pravom na temelju članka 17. Uredbe mogu se podnijeti sljedeći pravni lijekovi:

  • žalba (appel) u slučaju prvostupanjske presude, odnosno ako je vrijednost zahtjeva viša od 4 000 EUR. Žalbu može podnijeti svaka stranka u roku od mjesec dana od dana dostave presude (članci 528. i 538. Zakona o parničnom postupku).
  • prigovor (opposition) može podnijeti tuženik kojemu nije osobno dostavljeno pismeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. te nije dostavio svoj odgovor na način predviđen člankom 5. stavkom 3. („presuda zbog ogluhe”). Prigovor se podnosi sudu koji je donio osporavanu odluku (članci od 571. do 578. Zakona o parničnom postupku).

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Ako je donesena konačna odluka, stranke mogu podnijeti kasacijsku žalbu Kasacijskom sudu (članci od 605. do 618.-1. Zakona o parničnom postupku).

U slučaju namjernog zaobilaženja nadležnosti (fraude au jugement) stranke mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje odluke sudu koji je donio osporavanu odluku (članci od 593. do 603. Zakona o parničnom postupku).

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

U skladu s člankom 21.a stavkom 1. prihvaćaju se sljedeći jezici: francuski, engleski, njemački, talijanski, španjolski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Za izvršenje su nadležni sudski izvršitelji (huissiers), a u slučaju ovrhe na plaći, koju je naložio sudac prvostupanjskog suda, glavni tajnici (greffiers en chef) prvostupanjskih sudova.

Za potrebe primjene članka 23.

  • u slučaju presude zbog ogluhe, sud kojem je podnesen prigovor može prije ponovnog ispitivanja merituma predmeta povući privremeni nalog za izvršenje koji je donio, što će za posljedicu imati odgodu izvršenja (članak 524. Zakona o parničnom postupku);
  • u svim slučajevima sud izvršenja nakon dostave obavijesti o ovrsi (commandement) ili odluke o pljenidbi (acte de saisie) može odgoditi izvršenje odobrenjem razdoblja odgode dužniku (članak 510. Zakona o parničnom postupku).
Posljednji put ažurirano: 13/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.