Sporovi male vrijednosti

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Nadležni su sudovi mjesno nadležni okružni građanski sudovi.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Postupak se pokreće osobnim podnošenjem pisanog zahtjeva pisarnici okružnog građanskog suda. Zahtjev se može podnijeti i elektroničkom poštom ili putem digitalne platforme za dostavu dokumentacije, ako je to dostupno.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Nije osnovano takvo tijelo.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Nema mogućnosti elektroničke dostave ili komunikacije elektroničkim putem.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Osobe koje se bave elektroničkom trgovinom u Grčkoj, odnosno osobe koje nude usluge i vrše prodaju putem interneta imaju pravnu obvezu prihvatiti komunikaciju elektroničkim putem u skladu s člankom 8. stavkom 1. Predsjedničke odluke br. 131/2003 (usklađivanje grčkog zakonodavstva s Direktivom 2000/31/EZ) u predmetima u pogledu sporova koji proizlaze iz ugovora sklopljenih između stranaka uz upotrebu jednostavnog elektroničkog potpisa, tj. jednostavnom razmjenom elektroničke pošte i poruka.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Troškovi se izračunavaju na temelju troškova koje je imala stranka koja je u određenom sudskom predmetu dobila spor.

Sudske pristojbe koje plaća tužitelj uključuju:

a) odvjetničke naknade, pod uvjetom da je relevantni postupak odobrio grčki odvjetnik, u iznosu od 32 EUR te

(b) sudske biljege koji se plaćaju za razmatranje svakog sudskog predmeta, u iznosu od približno 1,14 % ukupnog traženog iznosa (glavnica i kamate).

Za potraživanja do 200 EUR ne plaćaju se sudski biljezi.

Ako tuženik dodijeli predmet odvjetniku (koji mora potpisati ispunjeni obrazac C), dužan je platiti predujam za odvjetničku naknadu od 32 EUR.

Iznimno, ako je odvjetnik pozvan na usmenu raspravu potrebno je platiti dodatni predujam za odvjetničku naknadu od 32 EUR.

Sudski biljezi moraju se uplatiti u državni proračun, dok se odvjetničke naknade moraju platiti Odvjetničkoj komori koja prikuplja te naknadno plaća odvjetnički račun podnošenjem odgovarajućeg dokumenta.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Žalba protiv presude donesene u postupku za sporove male vrijednosti nije moguća. Međutim, pravna je zaštita dostupna u obliku zahtjeva koji se podnosi sudu koji je izdao odluku te zahtjeva za poništenje koji se podnosi Vrhovnom sudu.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Zahtjev za preispitivanje može se podnijeti samo u pisarnici suda koji je izdao odluku.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je jezik grčki.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Sudski izvršitelji nadležni u mjestu izvršenja odgovorni su za zapljenu pokretnina i nekretnina, a za dražbe su odgovorni javni bilježnici.

Odvjetnici su odgovorni za sastavljanje naloga za pljenidbu, dok su sudski izvršitelji odgovorni za dostavu te isprave.

U skladu s člankom 23. Uredbe nadležan je okružni građanski sud koji je izdao odluku.

Posljednji put ažurirano: 19/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.