Sporovi male vrijednosti

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Irska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Okružni sud nadležan je za donošenje odluke u europskom postupku za sporove male vrijednosti i sve zahtjeve treba podnijeti tajniku nadležnog okružnog suda. Adrese i podaci za kontakt okružnih sudova dostupni su na:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Standardna su sredstva komunikacije pošta i e-pošta.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Osoblje ureda nadležnog suda može strankama pružiti praktičnu pomoć u ispunjavanju obrazaca i opće informacije o području primjene europskog postupka za sporove male vrijednosti, kao i opće informacije o tome koji su sudovi u Irskoj nadležni za donošenje odluke u europskom postupku za sporove male vrijednosti.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Ta su pitanja obuhvaćena pravilima suda kojima se osigurava da

  • „bez obzira na bilo koju drugu odredbu tih pravila, ako je sudska služba osnovala odgovarajuću ustanovu za tu svrhu, te je sud ili tajnik suda tako naložio, usluga slanja, dostavljanja, otpremanja ili uručenja bilo kojeg traženog dokumenta u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti važeća je ako se prenosi u elektroničkom obliku kao elektronička poruka na adresu elektroničke pošte tužitelja ili tuženika (kako je navedena na nekom od zaglavlja ili dokumentaciji tužitelja ili tuženika, ili kako je upotrijebljena za slanje nekog priopćenja tajniku suda) ili na adresu elektroničke pošte tajnika suda (kako je navedena na bilo kojoj internetskoj stranici koju uređuje služba suda) pod uvjetom da ako pošiljatelj nije uvjeren da je elektronička komunikacija dostavljena predviđenom primatelju (zbog primanja bilo kakve poruke o statusu pošiljke) ili ako unutar razdoblja od sedam dana od takvog prijenosa nije zaprimljen odgovor, tada se s elektroničkom komunikacijom mora postupati kao da nikada nije poslana te se relevantni dokument mora uručiti na drugi način propisan ovim Nalogom unutar osam dana od takvog razdoblja.” (Nalog 53B, pravilo 3)
  • „Obrazac tužbenog zahtjeva i popratne dokumente može se podnijeti preporučenom poštom ili, ako se primjenjuje pravilo 3, u elektroničkom obliku.” (Nalog 53B, pravilo 4)
  • „Ako tužba nije obuhvaćena područjem primjene europskog postupka za sporove male vrijednosti, tajnik suda mora o tome obavijestiti tužitelja, ako je moguće istim putem kojim je zahtjev tužitelja poslan tajniku suda (a ako to nije moguće, preporučenom poštom ili uz urudžbenicu) ...”. (Nalog 53B, pravilo 6)
  • „Tajnik suda mora otpremiti primjerke odgovora tuženika .... tužitelju preporučenom poštom (ili, ako je relevantno, drugim putem dopuštenim pravilom 3) u roku propisanom člankom 5. stavkom 4. Uredbe EU-a. ...  Tajnik suda mora otpremiti primjerke svake protutužbe i svih popratnih dokumenata dostavljenih (ako je primjenjivo) tužitelju preporučenom poštom (ili, ako je relevantno, drugim putem dopuštenim pravilom 3) u roku propisanom člankom 5. stavkom 6. Uredbe EU-a.” (Nalog 53B, pravilo 8)
  • „Svaka obavijest ili priopćenje koje je tajnik suda dostavio stranci u europskom postupku za sporove male vrijednosti u bilo koju svrhu utvrđenu u Uredbi EU-a mora se dostaviti putem koji mu je ta stranka priopćila (ili na adresu ili podatke za kontakt dostavljene za tu stranku) i ... .” (Nalog 53B, pravilo 18).

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Ne postoje.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Sudska pristojba za zahtjev za europski postupak za sporove male vrijednosti iznosi 25 EUR, što odgovara iznosu koji se primjenjuje na zahtjev u okviru nacionalnog postupka za sporove male vrijednosti. Sudska pristojba za protutužbu također iznosi 25 EUR. Kako je prethodno navedeno u točki (a), zahtjeve za europski postupak za sporove male vrijednosti treba podnijeti tajniku nadležnog okružnog suda koji će obavijestiti tužitelja o načinu plaćanja. Podaci za kontakt su isti kao u prethodno navedenoj točki (a).

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Pravni lijek osim pravnog lijeka protiv odbacivanja iz članka 4. stavka 4. može se podnijeti nadležnom oblasnom sudu u roku od 14 dana od uručenja odluke. Adrese i podaci za kontakt oblasnih sudova dostupni su na:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Relevantnim pravilima suda osigurava se da

„(1) Tuženik protiv kojeg je donesena odluka zbog ogluhe u europskom postupku za sporove male vrijednosti u skladu s odredbama ovog Naloga može putem obavijesti o prijedlogu sudu podnijeti zahtjev sudu u sudbenom području u kojem je nalog pribavljen za ukidanje naloga i/ili izmjenu rečenog naloga na bilo kojoj osnovi navedenoj u članku 18. stavku 1. Uredbe EU-a.

(2) Obavijest o prijedlogu sudu, ako postoji, mora se uručiti tužitelju ili njegovu pravnom zastupniku u roku od deset punih dana od datuma na koji je tuženik primio na znanje donesenu odluku zbog ogluhe.

(3) Uručenje obavijesti o prijedlogu sudu ne dovodi do mirovanja postupka.

(4) Sud može proglasiti dostatnim stvarno izvršeno uručenje obavijesti o prijedlogu sudu.

(5) U obavijesti o prijedlogu sudu moraju se jasno i sažeto navesti osnove utvrđene u članku 18. stavku 1. Uredbe EU-a na koje se stranka koja podnosi zahtjev poziva.

(6) Sud može, nakon razmatranja prijedloga sudu, odobriti ili odbiti zahtjev na temelju odredaba članka 18. stavka 1. Uredbe EU-a.

(7) Ako sud odbije preispitivanje uz obrazloženje da se ne primjenjuje nijedna od osnova navedenih u članku 18. stavku 1. Uredbe EU-a, odluka ostaje na snazi.

(8) Ako sud odluči da je preispitivanje opravdano zbog jednog od razloga utvrđenih u članku 18. stavku 1. Uredbe EU-a, odluka donesena u europskom postupku za sporove male vrijednosti mora se ukinuti i ništavna je.”

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Engleski i irski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Zahtjev za izvršenje vjerovnik treba podnijeti nadležnom tajniku okružnog suda putem pridruženog oblasnog suda. Okružni sud nadležan je za obradu zahtjeva za odbijanje, mirovanje ili ograničenje izvršenja.

Posljednji put ažurirano: 15/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.