Sporovi male vrijednosti

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Sudovi nadležni za europski postupak za sporove male vrijednosti: sudac pojedinac (giudice di pace) ili, u slučajevima u kojima je talijanskim zakonodavstvom predviđena isključiva nadležnost za predmet spora, redovni sud (tribunale ordinario).

Redovni sud posebice je nadležan u slučaju:

(1) novčanih tužbenih zahtjeva koji se odnose na iznajmljivanje nekretnina i poduzeća (članak 447.a talijanskog Zakona o parničnom postupku);

(2) tužbenih zahtjeva u pogledu poljoprivrednih ugovora (u tom su slučaju nadležni odjeli redovnog suda specijalizirani za poljoprivredu u smislu Zakona br. 29 od 14. veljače 1990.);

(3) tužbenih zahtjeva u pogledu patenata i žigova, prava trgovačkih društava i protumonopolskih pitanja ili u pogledu javnih ugovora za radove, usluge ili robu značajne za Zajednicu (u tom su slučaju nadležni odjeli redovnog suda specijalizirani za poslovna pitanja u smislu Zakonodavnog dekreta br. 168 od 26. lipnja 2003.);

(4) tužbenih zahtjeva u okviru pomorskog prava, posebice u pogledu štete nastale sudarom brodova; štete koju uzrokuju brodovi pri sidrenju ili pristajanju ili bilo kojim drugim radnjama u lukama i drugim pristaništima; štete nastale upotrebom opreme za utovar ili istovar te rukovanjem robom u lukama; štete koju brodovi prouzroče na mrežama i drugoj opremi za ribarstvo; troškova i naknade za pomoć, spašavanje i vađenje; nadoknade troškova i nagrade za vađenje olupina u skladu s člankom 589. Pomorskog zakonika.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Poštom. Podnesci se mogu dostaviti i elektroničkom poštom, ali samo u postupcima pred redovnim sudovima te isključivo putem odvjetnika. Detaljnije tehničke informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

ECC-NET Italija (https://www.ecc-netitalia.it/en/), koji pruža pomoć samo potrošačima u području svoje nadležnosti.

Za pitanja koja nisu u nadležnosti ECC-NET-a Italija, Ministarstvo pravosuđa (Ministero della Giustizia).

Odjel za pravosudna pitanja (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria)

Ured I - Međunarodna pravosudna suradnja (Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale)

Via Arenula 70 - 00186 Rim Tel. (+39) 06 68852480

E-adresa: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Nema odredbe za njihovu upotrebu u predmetima o kojima odlučuje sudac pojedinac. Međutim, elektronička dostava i komunikacija mogu se upotrebljavati u predmetima na redovnim sudovima. Detaljnije tehničke informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Odvjetnici stranaka, ali samo za predmete o kojima odlučuju redovni sudovi.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Sudske pristojbe koje se primjenjuju uređene su Predsjedničkim dekretom br. 115 od 30. svibnja 2002.

Sastoje se od tri dijela: (A) standardne pristojbe; (B) paušalnog predujma za troškove i (C) fiksne pristojbe za registraciju sudskih dokumenata, koja se plaća samo za predmete na Kasacijskom sudu (Corte di cassazione).

(A) Iznos standardne pristojbe razlikuje se ovisno o vrijednosti predmeta spora te o tome odlučuje li se o predmetu u prvom stupnju ili u žalbenom postupku. Konkretno:

(a) za tužbene zahtjeve do 1 100 EUR pristojba iznosi: 43 EUR u slučaju prvostupanjskog sudskog postupka; 64,50 EUR u slučaju žalbenog postupka; 86 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku.

(b) za tužbene zahtjeve od 1 100 EUR do 5 200 EUR pristojba iznosi: 98 EUR u slučaju prvostupanjskog sudskog postupka; 147 EUR u slučaju žalbenog postupka; 196 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku.

(B) Osim standardne pristojbe, plaća se i iznos od 27 EUR kao paušalni predujam za troškove.

Iznimka: za predmete o kojima odlučuje sudac pojedinac te pokušaje nagodbe prije parnice u kojima je vrijednost predmeta spora manja od 1 033,00 EUR te odgovarajuće akte i mjere plaća se samo standardna pristojba (čime se isključuje predujam iz točke (B)).

(C) Ako o predmetu odlučuje Kasacijski sud, plaća se dodatni iznos od 200 EUR bez obzira na vrijednost tužbenog zahtjeva, koji predstavlja fiksnu pristojbu za registraciju sudskih dokumenata.

Kad je riječ o prihvatljivim načinima plaćanja:

(A) plaćanje standardne pristojbe može se izvršiti:

(a) u talijanskim poštanskim uredima putem poštanskog naloga za plaćanje (bollettino di conto corrente personale);

(b) u talijanskim bankama putem obrasca F23;

(c) kod prodavatelja državnih biljega u Italiji putem odgovarajućeg obrasca za prijavu plaćanja;

(d) bankovnom doznakom:

Oznaka BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

način plaćanja dostupan osobama koje nemaju boravište u Italiji te nemaju tekući račun kod banke koja ima ugovor s Agencijom za javne prihode (Agenzia delle Entrate).

(B) plaćanje paušalnog predujma za troškove može se izvršiti:

(a) kod prodavatelja državnih biljega u Italiji putem odgovarajućeg obrasca za obavijest o plaćanju;

(b) elektronički, ali samo za predmete na redovnim sudovima.

(C) plaćanje fiksne pristojbe za registraciju može se izvršiti:

(a) u talijanskim bankama putem obrasca F23;

(b) bankovnom doznakom.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Odluke sudaca pojedinaca mogu se osporavati pred redovnim sudovima. Odluke redovnih sudova mogu se osporavati pred žalbenim sudovima (corte di appello).

Rok za podnošenje prigovora jest 30 dana od dostave presude (članak 325. talijanskog Zakona o parničnom postupku) ili šest mjeseci nakon njezine objave u slučaju da se presuda ne dostavlja (članak 327. Zakona o parničnom postupku).

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Tijela nadležna za preispitivanje:

(a) za odluke suca pojedinca - redovni sud;

(b) za odluke redovnog suda - žalbeni sud.

Kad je riječ o postupku, primjenjuju se pravila kojima su općenito uređene žalbe i pravni prigovori (članak 323. i dalje Zakona o parničnom postupku).

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je jezik talijanski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršenje su redovni sudovi.

Tijela nadležna za obustavu ili ograničenje izvršenja odluke u smislu članka 23. Uredbe su redovni sudovi.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.